PLAN I PROGRAM RADA NOVINARSKE SEKCIJE ZA ŠKOLSKU 201112

Nastavnik ADELA HALILOVIC, prof.

 

Mjesec

 

Red.

br.

časa

Operativni ciljevi

Učenik/ca:

 

Pojmovi

(sadržaj)

Aktivnost učenika

Učenici/e:

 

Korelacija

Septembar

 

 

 

 

 

 

Septembar

 

1.

Poznaju poetiku moderne, na bilo kom tekstu mogu da pronađu karakteristike moderne

Echoes benda-Pink Flojd

Pišu kraći referat koji će im poslužiti da razgovaraju o poetici moderne

Istorija

2.

Poznaju motiv Irodije iz drugih umjetnosti

Irodijada Stefan Malarme

Slušaju Štrausovu operu, tumače Malarmeovu Irodijadu

Muzička umjetnost

Septembar

 

3.

Znaju karakeristike klasične i moderne drame. Mogu da uoče razliku

 

Paralela Revizor i Ujka Vanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitaju primjere iz teksta, razgovaraju o sličnostima i razlikama na unutrašnjem planu teksta

 

 

 

 

Teorija književnosti

Septembar

 

4.

Znaju karakteristike ovih žanrova

Intervju , komentar, rasprava

Pripremaju unaprijed tekstove napisane u ovim žanrovima, a na času čitaju, komentarišu, koriste znanje sa časova redovne nastave i bez pomoći profesora mogu da urede tekst.

Mediji

Oktobar

 

5.

Poznaju karakteristike ovih žanrova

Reportaža, vijesti, izvještaj

Unaprijed pripremaju tekstove, na času čitaju i komentarišu

Mediji

Oktobar

 

6.

Mogu da u ovim žanrovima opišu događanja vezana za ovu proslavu

Intervju, komentar, rasprava-povodom manifedtacije Dan škole

Prilažu tekstove, samostalno ili u paru; direktno ili u elekrtonskoj formi prilažu intervju sa dobotnicima nagrada; prilažu fotografije sa fudbalskih utakmica održanih taj da prave komentar; prilažu temu u obliku rasprave na temu istopolni brakovi; na času raspravljaju da li ih podržati ili ne.

Mediji

Oktobar

 

7.

Mogu da napišu tekst u ovim žanrovima

Reportaža, vijesti izvještaj

Čitaju reportažu napisanu na temu Izlet u mojoj školi 2011/2012. Godine; rade izvještaj i vijesti povodom Dana foruma i imrovizuju; prilažu dokmenta u elektronskoj formi vezana za ovaj dan.

mediji

Oktobar

 

8.

Znaju karakteristike antologije, mogu da postave antologijske kriterijume, formiraju gledišta o sopstvenom ukusu, ali i da ga objašnjavaju i tumače.

Moja antologija

Predtavljaju svoje antologije

Teorija književnosti sa stilistikom

Novembar

 

9.

Mogu da naišu tekst u ovom žanru

Reportaža i izvještaj

Pripremaju reportažu i izvještaj u ovoj formi povodom Jesenjeg krosa koji je izveden 20. Oktobra tekuće godine

Mediji

Novembar

 

10.

Povezuju umjetnost i po kulturu

Proučavanje povezanosti umjetničke poezije i popularne kulture

Slušaju kontautorske radove inspirisane pjesmama poznatih autora, npr.: Zdravko Čolić izvođač je Radičevićeve pjesme , koja je popularno poznata kao Pjevam danju pjevam noću; ili kontautorke Jadranke Stojaković Što te nema.

Muzička umjetnost

Novembar

 

11.

Znaju da napišu reportažu

Reportaža povodom Kurban bajrama

Pišu reportažu za školski list Gimnazijalac; imrovizuju direkrno na času i unaprijed pripremaju reportažu uz koju u elektronskoj formi prilažu slike sa bajramskih večeri

Mediji

 

 

Novembar

 

12.

Znaju da naprave anketu

Anketa

Rade anketu sa svojim drugovima tioa koliko su zadovoljni radom profesorke jezika i književnosti.

 

 

Mediji

Decembar

 

13.

Znaju šta je motiv, lajtmotiv, internacionalnimotiv

Seminarski rad

Rade seminarski rad na temu Motiv mrtve drage u poeziji Edgara Alana Poa, Laze Kostića i Vladislava Petkovića Disa;  na času čitaju i komentarišu

Teorija književnosti

Decembar

 

14.

Znaju dešavanja da posmatraju sa publicističkog aspekta

Bumerang

Zavisno od događaja rade komentar, raspravu, intervju ili reportažu

Mediji

Decembar

 

15.

Znaju kako se piše esej; mogu da govore o shvatanju života uopšteno ili u vezi nekog djela

Esej

Pišu esej na temu Viđenje života kao neostvarene mogućnosti u Stankovićevoj KOštani

Istorija

Decembar

 

16.

Znaju kako da osmisle raspravu ili diskusiju

Rasprava ili diskusija, povodo Stankovićevog romana Nečista krv

Rade raspravu ili diskusiju na temu Postani profajler

 

Decembar

 

17.

Znaju kako se radi anketa

Anketa

Sa svojim drugovima rade anketu tipa da li su zadovoljni postignutim uspjehom u prvom polugođu-jedna grupa, druga grupa gdje će njihovi drugovi provesti Novu godinu

Mediji

Februar

 

18.

Umiju da naprave reportažu

Reportaža

Rade reportažu povodom postignutih rezultata u prvom polugodištu, rezultate prikupljaju od direktora i pedagoškinje škole

Mediji

Februar

 

19.

Razumiju poetiku nadrealizma

Franc Kafka U kažnjeničkoj koloniji-pripovijetka

Analiziraju pripovijetku sa ciljem što boljeg upoznavanja poetike radi analize romana Proces

Sociologija i psihologija-snovi i halucinacije i snovi

Februar

 

20.

Mogu da uoče specifičnosti stila i jezika kod različitih autora

Stil i jezik romana Seobe

Uočavaju veliki broj glagola i objašnjavaju njihovu funkciju u formiranju stila samog autora; komena

Tarišu upotrebu augmentativa i arhaizama i različitih glagolskih oblika.

Lingvistika i stilistika

Februar

 

21.

Znaju kako da pripreme zadatak

Intervju, komentar i reortaža

Podijeljeni  u tri grupe rade intervju, komentar i reportažu, povodom Bijelog dana

Mediji

Mart

 

22.

Znaju kako da napišu esej

Esej

Pišu esej na temu Suočenost čovjeka sa tugom povodom Nastasijevićeve pjesme Tuga u kamenu, čitaju i iznose svoje utiske povodom same pjesme, ali i radova svojih vršnjaka

istorija

Mart

 

23.

Znaju da naprave intervju i reportažu

Intervju i reportaža

Povodom Osmog marta dana žena rade intervju sa svojim drugovima iz gimnazije kako shvataju ivaj dan, koga su obradovali, da li je ovo dan majki ili dan svih žena i sl.; pišu reportažu povodom obilježavanja ovog dana u školi...

Mediji

Mart

 

24.

 

Pravimo spisak učenika, od prvog do četvrtog razreda gimnazije, koji bi mogli biti potencijalni učesnici kviza Ne dozvoli da ti školovanje umanji znanje, koji će se održati povodom dana državnosti.

 

 

Mart

 

25.

 

Unaprijed pripremljena pitanja iz enciklopedija komentarišemo i pravimo selekciju tako da nam na svakoj kvitivi bude po četiri pitanja za koja smatramo da može da odgovori jedan od četiri člana ekipe

 

 

Mart

 

26.

Znaju karakteristike debate

Debata

Unaprijed su pripremljeni da razviju diskudiju, debatu na temu Život ili jadikovanja povodom pjesme Svakidašnja jadikovka

Građansko obrazovanje i psihologija

April

 

27.

Mogu da naprave paralelu među motivima, djelima...

Paralela

Unaprijed rade paralelu propadanja porodie Glembajevih, Sofkine i porodice Vuka Isakoviča, na času čitaju i komentarišu

Psihologija,sociologija, teorija književnosti

April

 

28.

Znaju da naprave intervju, komentar i rasšravu

Intervju, komentar i rasprava

Povodom posjete Ateljea slikara Aldemara Ibrahimovića, na časovima redovne nastave, rade intervju komentar i raspeavu

Mediji

April

 

29.

Znaju da naprave anketu

Anketa

Rade anketu sa svojim vršnjacima šta bi to promijenili u načinu ocjenjivanja kod svojih profesora

 

April

 

30.

Umiju da odrade prezentaciju u PowwPoint

Prezentacija

Podijeljeni u grupe rade prezentacije: prva grupa pregle dmoderne evropske književnosti; druga gruppa pregled južnoslovenske moderne književnosti ; i treća grupa književnost XX vijeka

Istorija

 Maj

 

31.

Znaju kako da urade reportažu

Reportaža

Ripremaju reportažu u pismenoj formi i  na času razgovaraju povodom proslave  Praznika rada

Mediji

Maj

 

32.

Znaju u kom je periodu stvarao

Risto Ratković Ikona

Recituju pjesmu, analiziraju čitaju radove povodom Ratkovićevog stvaraaštva

Istorija

Maj

 

33.

Znaju da naprave izvještaj

Izvještaj

Rade izvještaj povodom Dana nezavisnosti obavještavaju nas šta je sve to pripremljeno u gradu i državi

Mediji

Maj

 

34.

Rade reportažu i komentar

Reportaža komentar

Povodom Dana nezavisnosti rade reportažu i komentar  prilažu slike sa proslave

Mediji

Maj

 

35.

Rade anketu

Anketa

Rade anketu sa svojim vršnjacima tipa da li su zadovoljni uspjehom koji su postigli u ovoj školskoj godini

Mediji

Jun

 

36.

 

Učenici iu saradnji sa nastavnikom pripremaju okvirno plan za sljedeću godinu

Slušaju i komentarišu