Istorija Škole

JU Srednja medicinska škola Istorijat medicinske škole: -osnivanje -smjerovi -slobodne aktivnosti -rukovodni tim škole

OSNIVANJE MEDICINSKE ŠKOLE

 

Medicinska škola u Podgorici osnovana je 27.juna 1972.godine,Odlukom Savjeta tadašnjeg Medicinskog zavoda. Osnovni razlog za početak rada ove ustanove bila je potreba školovanja srednjeg medicinskog kadra u ovoj struci. Škola je organizovana na konceptu moderne teorijske nastave,što znači da je obezbijedjeno učenicima da se u toku školovanja upoznaju sa savremenom medicinom i medicinskom tehnikom i time steknu kompletno profesijalno obrazovanje.

 

Nastavni plan i program je dobijen od Republičkog zavoda za unapredjenje školstva,koji je prethodno usvojio Pedagoški savjet Crne Gore. Medicinska škola je konstruisana kao samostalna i samoupravna radna organizacija. Prvi presjednik radne zajednice bio je primarijus dr Filip Šoć, i zamjenik dr Milorad Radulović. Prvu generaciju činilo je odjeljenje Medicinskih tehičara koje je brojalo 31-og učenika.

 

Školska godina je prošla bez prekida u nastavi. Profesori su brižljivo planirali i redovno izvodili nastavu. Postignuti uspjeh na kraju školske godine bio je veliki,postignut je odredjeni kvalitet kako u stručnom tako i u nastavno-vaspitnom pogledu.

 

Nastava je najprije organizovana u prostorijama Dječije bolnice u amfiteatru. Medjutim ,došlo je do proširenja kapaciteta te je uslijedilo preseljenje škole u prostorije područnog odjeljenja Medicinske škole iz Cetinja. Samoupravni i stručni organi ove škole neprestano su insistirali na organizovanju jedinstvene škole. Medicinski zavod ustupa školi zgradu i zemljište koje se nalazi u ulici Božane Vučinić,gdje je škola radila sve do školske 1985/1986. Potrebe za novom školom bile su velike,školski centar je radio u otežanim uslovima a broj odjeljenja a samim tim i učenika bio je sve veći. Ideja o novoj školi je urodila plodom i nova školska zgrada počela se graditi u blizini Kliničke bolnice na Kruševcu.

 

Nova zgrada sa 9 učionica, 2 kabineta,zbornicom i sa 3 kancelarije za potrebe administrativnih službenika pružala je neuporedivo bolje uslove za rad od prethodne zgrade. Godine 2006 postavljen je kamen temeljac novoj zgradi Srednje medicinske škole. 1500 učenika i oko 130 zaposlenih školsku 2007/2008 godinu započeli su u novim prostorijama,opremljenim po najsavremenijim standrardima,na lokaciji u blizini parka Kruševac.


Škola je započela rad sa samo jednim usmjerenjem-medicinske sestre(tehničari),narednih godina postepeno su se obrazovala i druga usmjerenja:laboratorijski tehničar,akušerska sestra,pedijatrijska setra,tehničar za kućnu njegu ,rentgen tehničar. Danas,rješenjem Ministarstva za prosvjetu i nauku,škola je verifikovana za sledeća zanimanja:

 

- zdravstveni tehnicar

- farmaceutski tehnicar

- medicinsko-laboratorijski tehnicar

- medicinski kozmeticar

- ginekološko-akušekska sestra tehničar

- fizioterapeutski tehnicar

- zubno-stomatoloski tehnicar

 

U nastavi je angažovano oko 130 profesora,ljekara specijalista,farmaceuta,stomatologa, viših medicinskih sestara i tehničara.
Praktična nastava i vježbe se izvode u Kliničkom centru Crne Gore,Institutu za zdravlje ,apotekama Montefarma i sopstvenim laboratorijama. U sastavu škole su i kabineti za anatomiju sa fiziologijom,farmaceutsku hemiju i zdravstvenu njegu. Škola takodje posjeduje savremenu zubnu laboratoriju i stomatološku ordinaciju,koje su u funkciji praktične obuke učenika na odgovarajućim obrazovnim profilima.


Dan škole se obilježava svake godine,12.maja uz prigodan program. Škola prvi put slavi i obilježava svoj dan 12.maja 1994.godine.

SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA

 

Od osnivanja škole do danas, sve u cilju razvijanja individualnih sposobnosti, nastavno vaspitnog i obrazovnog procesa,razvijanja kolektivne svijesti u školi se organizuju slobodne aktivnosti učenika.

 

Od ovih sekcija izdvajamo:Ekološka sekcija,literarna sekcija,novinarska sekcija,folkorna sekcija,likovna sekcija,sportska ,sekcija Crvenog krsta i druge.

 

Medicinska škola u domenu sekcije Crvenog krsta i Prve pomoći ostvarila velike uspjehe,ova sekcija datira još od najranijih dana postanka škole.Ekipa Prve pomoći svake godine učestvuje na opštinskim, republičkim takmičenjima i osvaja značajne rezultate.

ORGANI U ŠKOLI

 

-ŠKOLSKI ODBOR: čine ga tri predstavnika zaposlenih,dva predstavnika Ministarstva prosvjete i nauke,dva predstavnika socijalnih partnera i jedan predstavnik roditelja.

-DIREKTOR: poslovodni i pedagoški rukovodilac.

-STRUČNI ORAGANI: Nastavničko vijeće,Odjeljensko vijeće,stručni aktivi i razredni starješina.

RUKOVODNI TIM ŠKOLE

 

DIREKTOR: KOSTIĆ BRANIMIR
POMOĆNICI DIREKTORA: POPOVIC RAJKO, GORICA ANĐIĆ
KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE: DAKIĆ MARIKA
STRUČNI SARADNICI: BALOTA ADISA-PEDAGOG, RAIČEVIĆ MILANA-PSIHOLOG