Извјештај о раду школе на крају првог полугодишта школске 2008/2009. године састоји се из сљедећих цјелина:


Основна школа ''Блажо Јоков Орландић''
БарИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

Извјештај о раду школе на крају првог полугодишта школске 2008/2009. године састоји се из сљедећих цјелина:

1. Услови рада школе
2. Школска мрежа и број ученика
2а) Обухваћеност дјеце основним васпитањем и образовањем
2б) Владање и изостанци
3. Здравствена заштита ученика
4. Наставнички кадар
4а) Структура запослених
4б) Стручно усавршавање наставника
5. Васпитно – образовни рад
Редовна настава
5а) Општи успјех ученика
5б) Успјех по предметима
Додатна и допунска настава
6. Слободне активности и културна и јавна дјелатност школе
7. Сарадња школе са друштвеном средином и породицом
8. Рад стручних органа
9. Закључци и предлози

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

1.Услови рада школe

У току протеклог наставног периода перманентно се улагало у неопходна наставна средства како би, процес стицања, односно преношења знања, био што ефикаснији и квалитетнији.
Наиме, школа не располаже већим материјалним средствима помоћу којих би ријешила крупне, приоритетне проблеме (недовољан учионички простор, дотрајали школски намјештај, недостатак скупљих наставних средства и помагала...), па се прибјегло стратегији сталног допуњавања основних средстава (квалитетне креде, доступност фотокопирног апарата за умножавање наставних листића, слика, цртежа..., хамер папир,графо-фолије,термо-фолије, једноставнија наставна средства...) на основу проритета које су одредили Стручни активи.
Важно је напоменути да се фонд школске библиотеке непрестано попуњава што представља значајну олакшицу у раду како наставницима тако и ученицима.
Све припреме за почетак школске године благовремено су урађене па су ученике дочекале чисте и свјеже окречене школске просторије. Наставници, поред опремљеног простора у библиотеци-медијатеци, могу да користе зборницу са 4 рачунара и ласерским штампачем за рад и припремање наставе. Библиотека је, такође, снабдјевена скупом техничком опремом – мултимедијалним пројектором и пројекционим платном, новим телевизором и ДВД-ијем, дигиталним фото-апаратима и диктафоном.
Током децембра, у свим ходницима и у кабинетима које користе 1. и 2. реформисани разред постављени су ПВЦ подови, а урађена је и хидро-изолација на цјелокупној површини крова Школе.
У циљу развијања естетских критеријума и његовања потребе за хуманизацијом простора за рад, код ученика , стално се уређује и освјежава хол Школе. Предност се даје дјечјем стваралаштву, како литерарном тако и ликовном, излажу се и садржаји намијењени родитељима као и материјали намијењени едукацији и бољој информисаности ученика.


2.Школска мрежа и број ученика

а) Обухваћеност дјеце основним васпитањем и образовањем

На почетку школске 2087/2009. године у нашу Школу је уписано 983 ученика, а на крају овог извјештајног периода остало је 982 ученика (490 дјечакa и 492 дјевојчицe).
Ученици су распоређени у 36 одјељења и то у 19 одјељења разредне наставе и 17 одјељења предметне наставе. Просјечан број ученика у једном одјељењу креће се од 26 у разредној до 28 у предметној настави ( најмање ученика по одјељењу има у 4. разреду - 24 , а највише у 6. разреду - 32 ученика).
Последњих година повећавао се број ученика, углавном, због изградње нових стамбених насеља у граду. Ове године Школа је, због имплементације деветогодишњих наставних планова и програма, уписала 4 одјељења првака и број ученика приближава се цифри од 1000. То не одговара просторним капацитетима школе, а као последица тога је знатно већа оптерећеност бројем ученика по одјељењу, што отежава реализацију васпитно-образовних циљева школе и ствара велике организационе проблеме приликом планирања наставе.

б) Владање и изостанци

Са подручја које припада регији школе дјеца, углавном, редовно похађају наставу. У току овог периода ученици су направили 28496 изостанака са наставе (29 по ученику или 5 наставних дана) а од тога 26320 оправданих и 2176 неоправданих изостанака (2,2 по ученику). Највише оправданих изостанака направили су ученици осмог разреда (3756 или 29,3 изостанка по ученику), затим ученици седмог разреда 3413 оправданих изостанака (28,6 изостанака по ученику). Највише неоправданих изостанака направили су ученици осмог разреда (976 или 7,6 изостанака по ученику), а потом ученици седмог разреда (703 или 5,9 по ученику). Са незадовољством можемо да констатујемо да се број оправданих изостанака са наставе у знатној мјери повећао у односу на претходне три године, као и број неоправданих изостанака.
Дисциплинске мјере примјењиване су најчешће због неоправданог изостајања са наставе, ометања наставе, конфликата између ученика и кршења правила понашања у школи. Примјерно владање има 967 ученика, добро 15 ученика. Овим бројем нису обухваћени ученици првог и другог реформисаног разреда (205).
На основу ових података можемо закључити да је педагошки амбијент за рад у школи задовољавајући и да се постепено приближавамо циљу којем тежи свака добра школа, а то је партнерски однос наставника и ученика у педагошкој интеракцији.

3.Здравствена заштита ученика

Здравствену заштиту ученика вршиле су специјалистичке службе школског диспанзера Дома здравља у Бару. У току овог периода извршени су сљедећи прегледи:
 Ученици 6. разреда 14.11. вакцинисани су против богиња, фруса и заушки.
 Ученици 8. разреда 17. и 18. 11. вакцинисани су против богиња, фруса и заушки.

4.Наставнички кадар
а) Структура запослених

Настава у овом извјештајном периоду стручно је заступљена за све наставне области и разреде. У школи ради 25 професора, 19 наставникa разредне и предметне наставе и 4 учитеља. Од стручних сарадника стално су запослени педагог, психолог и библиотекар. Током наставног периода било је одсуствовања због болести или стручног усавршавања наставника, а управа Школе је благовремено обезбјеђивала стручну замјену.

б) Стручно усавршавање наставника

Наша Школа је увијек поклањала посебну пажњу стручном усавршавању наставника. Тако су и ове, као и ранијих година, урађени, на свим нивоима, планови и програми рада за стручно усавршавање који се највећим дијелом реализују кроз рад стручних актива и наставничког вијећа. За овај извјештај издвајамо неке од значајнијих тема којима су се бавили наставници и педагошко-психолошка служба школе: ''Природа и дух модерне наставе географије' ; ''Пробчемски заснована почетна настава физике'.
* У Будви је, у организацији Министарства просвјете, 18. септембра, одржан састанак везан за израду сајтова, коме су присуствовали директор Школе и Исмет Перазић.
*Од 27. септембра до 01. октобра, у организацији Завода за школство и Амбасаде САД, у Тивту је одржан семинар на тему „Улога пројектне наставе у интеркултуралном учењу“. Семинару је присуствовала Невена Банковић.
*Дана 1.октобра, у организацији Завода за школство, у Подгорици је одржан семинар на тему „Интерактивне методе у настави математике“ којек је присуствовао Јовица Војводић.
*У Подгорици, у организацији Завода за школство, 8. октобра, одржан је семинар на тему „Интерактивне методе у настави историје“ којем је присуствовао Милан Недић.
*Истог дана, у организацији Завода за школство, одржан је семинар на тему „Интерактивне методе у настави биологије“, којем је присуствовала Јадранка Божовић.
*У организацији МПиН и “Save the children“, у нашој Школи, 11. и 12. октобра, одржан је семинар на тему „Инклузивно образовање – вртић и школа по мјери дјетета“, којем је присуствовало 29 наставника и стручни сарадници.
*Од 13. до 15. октобра, у Тивту је одржан семинар „Истраживања хуманитарног права“, у организацији Завода за школство и Међународног комитета Црвеног крста, којем је присуствовала Наташа Боровић.
*Дана 14. октобра, у Подгорици је одржан семинар „Интерактивне методе у настави хемије“, у организацији Завода за школство. Семинару је присуствовала Станиславка Алексић.
*У Подгорици, у организацији Завода за школство, 16. октобра, одржан је семинар на тему „Здрави стилови живота“, којем је присуствовала Станиславка Алексић.
*У Подгорици, у организацији Завода за школство, 31. октобра, одржан је семинар на тему „Интерактивне методе у настави музичке културе“, којем је присуствовала Адмира Османовић.
Од 3. до 6. новембра у нашој Школи извршена је екстерна евалуација квалитета васпитно-образовног рада од стране 11 надзорника Завода за школство.
*У Подгорици, у организацији Завода за школство, 6. новембра, одржан је семинар на тему „Интерактивне методе у настави географије“, којем је присуствовала Фикрема Тошић.
*У организацији МПиН и “Save the children“, у нашој Школи, 14. и 15. новембра, одржан је семинар на тему „Инклузивно образовање – вртић и школа по мјери дјетета“, којем је присуствовало 29 наставника и стручни сарадници.
*У Подгорици, у организацији Завода за школство,25. новембра, одржан је семинар на тему „Интерактивне методе у настави ликовне културе“, којем је присуствовао Веско Бубања.
*Од 1. до 4. децембра, у организацији „Save the children“, у Тивту је одржан семинар на тему „Ублажавање последица сиромаштва за дјецу са посебним потребама у Црној Гори“, којем је присуствовала Радмила Бајковић, психолог.
*У организацији МПиН и “Save the children“, у нашој Школи, 6. и 7. децембра, одржан је трећи модул семинара „Инклузивно образовање – вртић и школа по мјери дјетета“, којем је присуствовало 29 наставника и стручни сарадници.
*Од 10. до 12. децембра, у Подгорици је одржан семинар за помоћнике директора на тему „Неки аспекти савремене наставе“, у организацији Завода за школство. Семинару је присуствовао Мустафа Перочевић, помоћник.
*Од 11. до 13. децембра, у Петровцу је одржан семинар „Интеграција Рома у васпитно-образовни систем Црне Горе“, у организацији Министарства просвјете. Семинару су присуствовле директорица Школе, учитељице: Сара Савић и Ивана Шаиновић, и васпитачица Ана Спахић.
Од стручне литературе школа добија часописе:'' Васпитање и образовање'', '' Педагогија'' ,
'' Педагошка стварност'' , ''Настава и васпитање'', '' Просвјетни рад'' и '''Иновацијхе у настави' .


5.Васпитно-образовни рад школе

У овом периоду у Школи је реализовано 88 наставних дана и дио програма излета и екскурзија ученика које су предвиђене Годишњим планом рада.
*За ученике осмог разреда изведена је петодневна екскурзија на релацији Бар- Београд - Нови Сад- Сремски Карловци у периоду од 25. септембра до 1. октобра. На екскурзији је било 116 ученика, 4 наставника и директорица Школе. Ученици су били смјештени у хотелу “Славија“, и обишли су значајне културно-историјске споменике, развијали позитиван однос према националним и умјетничким вриједностима, стицали нова сазнања и развијали позитивне социјалне односе мећусобно и са наставницима. Екскурзија је испунила све васпитно-образовне циљеве и оцијењена је као изузетно успјешна.
*Ученици 1. разреда реформисане наставе 10. октобра извели су полудневни излет.
*Ученици 2. разреда реформисане наставе 10. октобра ишли су на полудневни излет.
*Ученици 3. разреда ишли су на полудневни излет 14. новембра.
*Ученици 4. разреда реализовали су полдневни излет 14. новембра.
*Ученици 2. разреда ишли су на полудневни излет 5. децембра.Редовна настава

Успјех ученика у првом полугодишту ове школске године према проценту прелазности је 83,89% а средња оцјена је 4,03 и представља нешто слабији резултат у односу на претходну годину у овом класификационом периоду. Овај помак може се на први поглед учинити безначајним, али ако се подсјетимо да је овим прекинута негативна тенденција сталног опадања успјеха , можемо бити више него задовољни.


а) Општи успјех ученика

Проценат прелазности ученика од првог до осмог разреда је 87,65%. Прелазност ученика од првог до четвртог разреда је 96,70% , а од шестог до осмог разреда 71,09% и нижи је од прошлогодишњег процента, али виши у односу на прошле године (последњих пет година тај проценат се кретао од 58,80%, преко 60,50% , 63,49% , до 67,27% шк.2000/2001. и 71,26% у прошлој шк.години) што је податак који охрабрује.
Најслабије резултате традиционално су постигли ученици осмог разреда (55,91%прелазности и 3,00 средња оцјена), затим ученици седмог разреда (61,34% прелазности и 3,53 средња оцјена). Најбољи успјех у предметној настави постигли су ученици шестог реформисаног разреда (94,73% прелазности и 4,31 средња оцјена). Лошији успјех ученика осмог и седмог разреда може се објаснити психолошким промјенама у развоју адолесцената, великом оптерећеношћу наставним градивом и школским обавезама, као и поремећеним системом вриједности младих овог узраста.
У области васпитног рада са ученицима најизраженије је учење по моделу. На ученике дјелују модели понашања који се нуде у школи (из школских програма, дјеловањем самих наставника као модела понашања и модели ученика), али и они који се јављају ван школе – у јавном животу, у свакодневним живтним ситуацијама, у средини у којој живе, у медијима. Прави проблем се јавља зато што често постоји сукоб различитих модела и то доводи до конфузија у усвајању модела поанашања, до оштрих судара различитих модела и до спречавања усвајања модела понашања које школски програми и школа желе да пренесу на ученике. Али, од суштинског значаја јесте да се тај сукоб различитих модела не игнорише, него да се сагледа као педагошки најпродуктивнији механизам.
Само ако се узме у обзир преференција ученика за поједине моделе понашања и ти се преферирани модели отворено сучеле са онима које школа жели да посредује – осигураће се да тај процес буде инструктиван и да оно што школа нуди допре до ученика. Ако се то не учини, ученици ће, можда због оцјена и евентуалних казни, за кратко вријеме прихватити понуђене моделе, али ће ван школе остати при својим обрасцима понашања.
Од укупног броја ученика са недовољним оцјенама – 159, са једном је 58 ученика, са двије недовољне оцјене 26, са 3 и више 17 ученика, а са 4 и више недовољних 58 ученика. По устаљеној пракси ови ученици до краја наставе најчешће постигну позитиван успјех што нам даје право да очекујемо значајно побољшање успјеха на крају школске године.


б) Успјех по предметима

Ако посматрамо успјех по предметима, примјећујемо да је најбоља средња оцјена из физичког васпитања (99,87%% прелазности и 4,56 средња оцјена), ликовног (100% прелазности и 4,29средња оцјена) и из музичког васпитања (98,69% прелазности и 4,36 средња оцјена). Овај податак иде у прилог тежњи савремене школе да се критеријуми оцјењивања из поменутих предмета максимално прилагоде индивидуалним особеностима и темпу рада и развоја ученика. Посебно обраћамо пажњу на математику и матерњи језик, који се изучавају континуирано од првог разреда и можемо бити задовољни врло добрим успјехом (3,72 средња оцјена и 95,15%) из матерњег језика и добрим успјехом (3,38 средња оцјена и 88,94%) из математике који су постигли наши ученици из ових базичних предмета.
Најслабији успјех је постигнут из хемије (2,43 с.о. и 73,61% прелазности) и из физике ( 2,88 с.о. и 82,92% прелазности). Затим из биологије (3,27с.о.), из техничког образовања (3,79 с.о.), из географије (4,14 с.о.) и из историје (3,98). Из области страних језика најбољи успјех је постигнут из италијанског језика (3,41 с.о. и 98,44% прелазности). Најслабији резултат из страних језика постигнут је из француског (76,81% прелазности и 2,79 средња оцјена), док је из енглеског језика средња оцјена 3,39 а проценат прелазности 92,27%.
У предметној настави, гледано по разредима и предметима, уочавамо да су из математике најбоље резултате постигли ученици шестог реформисаног разреда (4,15), из матерњег језика најбољи су ученици шестог реформисаног разреда (3,74) , из историје најбољи су резултати у шестом реформисаном разреду (4,37), из географије најбољи су у шестом реформисаном разреду (4,88) а из биологије најбољи су ученици седмог разреда (3,53).

Додатна и допунска настава

У овом извјештајном периоду допунска и додатна настава је извођена према посебно израђеном распореду часова допунске и додатне наставе. Редовно се води педагошка евиденција о реализацији ових видова наставе. У овом облику рада са ученицима наставници користе специфичне методе и облике рада предвиђене за овакав рад. Допунска и додатна настава се држи из : српског, енглеског,француског и италијанског језика, математике, биологије, хемије, физике, историје и географије. До сада је одржано 316 часова допунске и 147 часова додатне наставе, док је прошле године одржано 277 часова допунске и 187 часова додатне наставе.
Остаје да се надамо да ће се ови и остали облици рада са ученицима ( групни, индивидуални и индивидуализовани ) интензивније примијењивати у другом полугодишту како би квалитет наставе и мотивација ученика били бољи .

6.Слободне активности и културна и јавна дјелатност школе

Овај вид рада са ученицима је, такође, традиционално врло успјешан у нашој Школи. На самом почетку школске године формирано је 29 секција и ученичких организација. Ученици су благовремено анимирани за укључивање у рад секција. О овој области рада води се посебна педагошка документација.
Педагог Школе двомјесечно поставља пано са занимљивим садржајима како за наставнике, тако и за ученике и њихове родитеље.
*Ученици наше Школе са наставницом Бранком Ћетковић, 24.09. учествовали су на спортској манофестацији „Дан атлетике“ за основне и средње школе и постигли запажене резултате.
*Сви ученици 1. разреда са учитељицама и васпитачицама посјетили су „Хипо Алпе Адриа банку“ 2. и 3. октобра у циљу обиљежавања октобра- Свјетског мјесеца штедње.
*У Школи је посебно обиљежена Дјечја недјеља од 7. до 10. октобра низом пригодних манифестација: а) Цртање на асфалту «Кредом до дуге», б) Акција «Хајде да обогатимо боблиотеку», в) Акција солидарности «Дјеца дјеци» .
*Одјељење III4 са учитељицом Светланом Милић посјетило је СО Бар, 6. новембра, гдје их је примио потпредсједник Драган Симовић.
*Дана 12. новембра, у организацији ЈП „Морско добро“ и Института за биологију мора из Котора, одржано је предавање за ученике 6. и 7. разреда на тему „Биодиверзитет мора“.
*У оквиру Међународне манифестације „Сусрети под Старом маслином“, у организацији Културног центра Бар, 19. новембра пјесници за дјецу одржали су поетски час ученицима 6. реформисаног и 6. класичног разреда.
*Свјетски дан дјетета, 20. новембар, обиљежен је радно. Педагог и психолог, Татијана Вујовић и Радмила Бајковић, одржале су једнодневни едукативни семинар за ученике на тему „Буди толерантан – уважи различитости“. На семинару је узело учешће 30 ученика од 6. до 8. разреда.
*У нашој Школи, 26. новембра, одржана је презентација АДСЛ и интернета за ученике и наставнике., у организацији МПиН и „Телекома Црне Горе“. Учествовали су наставници и ученици из свих барских школа, а из наше преко 150 ученика.
*На конкурсу који је расписао Општински одбор Црвеног крста Црне Горе, у конкуреницији литерарних радова, Ива Јоксовић, ученица 6д, ментор Слободанка Пејовић, освојила је 2. мјесто.
*Компанија „T mobile“ подијелила је свим ученицима Школе бесплатне припејд картице.
*У склопу пројекта „Вршњак вршњаку без страха“, а поводом Свјетског дана борбе против AIDS, предстваници ЦАЗАС одржали су трибину за ученике 8. разреда. Пројекат је подржао Глобални фонд за борбу против AIDS, туберкулозе и маларије и Канцеларија програма Уједњених нација за развој у Црној Гори.
*Поводом обиљежавања Нове године, Жељко Јовановић, контакт-полицајац наше Школе, и његови колеге купили су јелку за одјељење I1, учитељице Снежане Турковић, и заједно са ученицима је окитили.
*Радио-секција коју води наставница Снежана Турковић припремила је 1 емисију која се емитовала преко Радио-Бара.
Емисије су, прије свега, едукативног карактера, а тематски су везане за актуелне датуме и поводе.
7.Сарадња школе са друштвеном средином и породицом

На почетку школске године, по устаљеној пракси, усвојени су планови рада за сарадњу породице и школе на свим нивоима. У складу са Планом сарадње породице и школе одржани су родитељски састанци (по два састанка за одјељење) а «Дани отворених врата» према плану (једном мјесечно) почели су да се одржавају од почетка октобра.
Такође, према Плану рада одржане су и двије сједнице Савјета родитеља школе, једна у октобру и друга у децембру. На сједницама су разматране теме предвиђене Годишњим планом рада: родитељи су информисани о резлтатима рада за претходну школску годину, презентовани су резултати анкете за ученике и родитеље коју је реализовао Завод за школство, посебно се дискутовало о проблемима који се односе на дисциплину и понашање ученика у Школи, усвојен је Кућни ред школе, представљен је пројекат „Здравље је акција“. Можемо бити задовољни ангажовањем чланова Савјета родитеља у протеклом мандату, поготово ако узмемо у обзир чињеницу да ово савјетодавно тијело трек треба да пронађе најефикасније облике рада и да да пуни допринос стварању квалитетне школе.
Треба истаћи да су родитељи ученика 1. реформисаног разреда заједничком акцијом прикупили средства и обезбиједили за 2 учионице климу, телевизор, ДВД, ЦД плејер.
Поред ових планираних облика сарадње, наставници, старјешине, педагошко-психолошка служба и управа Школе, свакодневно обављају индивидуалне разговоре и консултације са родитељима ученика, у складу са њиховим потребама у циљу стварања што бољих услова за рад и напредовање ученика.
Планирано је да се посвети пажња и едукацији родитеља о значајним проблемима везаним за развој дјеце, као и анимирање родитеља у реализацији значајнијих пројеката у школи.
8.Рад стручних органа школе

Стручни органи су радили у складу са Годишњим планом рада. Наставничко вијеће је одржало 3 редовне сједнице на којима се расправљало о организацији рада у школи, облицима осавремењавања наставе, сарадњи са родитељима, разматрало о стручним питањима образовно-васпитног рада, давала мишљења о Годишњем плану рада Школе, вршила анализа успјеха и владања ученика, одлучивало о васпитним мјерама из своје надлежности, именовале комисије у складу са Статутом школе.
Стручни активи су радили у складу са својим плановима рада (на сарджаје рада Актива смо се осврнули у тачки 4б).
Школски одбор је одржао три сједнице. На тим сједницама усвојен је Извјештај о раду Школе на крају другог полугодишта школске 2007/2008. године, Годишњи план рада школе за 2008/2009. школску годину, годишњи рачун за 2007. годину, донесене су одлуке о издавању у закуп кухиње, књижаре, фискултурне сале, усвојени су уговори о издавању у закуп кухиње, књижаре и фискултурне сале, анализиран је успјех и дисциплина ученика у прошлој школској години, разматране су жалбе запослених на Одлуку Стамбене комисије, именоване комисије у складу са Статутом.
Одјељењска вијећа су се према свом плану рада у овом периоду састајала више пута и на тим састанцима је у потпуности реализован предвиђени садржај рада.
9.Закључци и предлози

У организацији редовног наставног процеса треба да доминира савремена технологија наставног рада са посебним акцентом на методе активног учења, индивидуализовану, проблемску наставу, елементе тимске наставе, примјену тзв. Мале наставне технике, а све са циљем како би се наставни садржаји трајно усвојили. Настава би требало да се повеже са посјетом одговарајућих музеја, позоришта, радних организација и других институција. Требало би да се оствари вертикална и хоризонтална корелација у настави. Да би се часови припремили по овим принципима, потребно је обезбиједити савремену педагошку литературу, часописе и приручнике. Наставници и стручни сарадници треба да настоје да ускладе наставне садржаје, методе и облике рада са одређеним узрастом ученика и њиховим способностима. На првом мјесту мора бити остварење циља да дјеца у школи буду оспособљена за живот, рад и улогу у модерном друштву.
Задаци програмирања рада представљају крајњу тачку до које се жели доћи и према којој морају бити усмјерени појединачни напори свих учесника у реализацији васпитно-образовног рада.
На сједници Наставничког вијећа, у новембру, формиран је Тим за самоевалуацију од 10 чланова, који ђе почетком 2. полугодишта урадити План за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, као и започети процес самоевалуације. Тим за самоевалуацију поћи ће од следећих премиса:
1. Остварени резултати у васпитно-образовном раду у прошлој школској години;
2. Остварени резултати у примјени савремене организације васпитно-образовног рада;
3. Анализа рада Школе у прошлој школској години, а на основу педагошке документације, записника разредних вијећа, Стручних актива, Наставничког вијећа, увида надзорне службе у рад Школе, ставова и закључка просвјетних органа, увида директора Школе и стручних сарадника у васпитно-образовни рад;
4. Сагледане потребе и интереси ученика као рада Школе, одлучујући фактор програмирања;
5. Заједнички програм васпитно-образовног рада у основној школи.

Школа је несумњиво један од основних контекста одрастања младих у савременом друштву и непосредан увод и припрема за самосталан живот и активно учешће у животу заједнице. Зато пажњу треба усмјерити и у том правцу и дозволити дјеци, у складу са својим узрасним могућностима, праву партиципацију, прије свега у процесу стицања знања, а, свакако, и свим осталим областима живота и рада школе који се тичу самих ученика.Директор Школе,
Светлана Ђуровић