Ogledni čas - Biologija

Dana 28. 11. 2012.god. održan je ogledni čas iz biologije.

U okviru rada Aktiva prirodno – matematičke grupe predmeta održan je ogledni čas. Njemu su prisustvovali članovi Aktiva kao i drugi članovi kolektiva.
Čas je u devetom razredu održala nastavnica hemije i biologije Zumreta Zulić. Nastavni sadržaj časa bio je – Izlučivanje iz nastavne teme – Sistemi organa.
Ciljevi časa su bili: Da učenici sagledaju ulogu sistema organa za za izlučivanje u prečišćanju krvi i uklanjanja štetnih posljedica metabolizma; usvoje osnovne strukturne odlike organa za izlučivanje u skladu sa njihovom funkcijom; shvate mehanizam stvaranja mokraće i odlaganja mokraće u čovječjem organizmu; razumiju pojam kamena u bubregu, zapaljenja bubrega i dijalize.
Novina na ovom času jeste da je čas realizovan korišćenjem sljedećih savremenih tehnika: rad na udžbeničkom tekstu, izrada pojmovne mape, demonstracija (ilustracija ), prezentacija sadržaja, programirano učenje, kao i nastavnička pitanja.
Oblici rada koji su primjenjeni na času su : Frontalni, rad učenika u paru, kooperativno učenje, učenje uz pomoć računara.
Upotrebljena su sljedeća nastavna sredstva: Udžbenik, radni listovi za učenike sa programiranim obrazovno - vaspitnim sadržajem, ilustrativni primjer obrazovno-vaspitnog sadržaja – slajd - prezentacija, računar, projektor, projekciono platno, tabla.
Na času je postignuta korelacija sa hemijom i likovnom kulturom.
Čas je imao sljedeći tok:
U dijelu časa - evokacija, izvršene su aktivnosti: Obnavljanje sadržaja iz prethodnog gradiva. Formirani su parovi za dalji rad.Učenik koji je odgovorio na pitanje nastavnice birao je drugog učenika za rad u paru. Broj para je odgovarao broju pitanja na koje je dat odgovor. Zatim su učenici upoznati sa ciljem i temom časa kao i načinom realizacije.
U dijelu časa – razumijevanje značenja, aktivnost je bila podjela radnih listova od strane nastavnice po brojevima 1., 2.,3. i 4. sa zadacima i zahtjevima. Zatim aktivnost učenika u vidu analiziranja udžbeničkog teksta uz popunjanje radnih listova odgovaranjem na pitanja i crtanjem. Poslije čega je uslijedila aktivnost učenika kroz prezentovanje radnih listova sa informacijama, prema dobijenim rednim brojevima uz korišćenje slajd prezentacije, koju je pripremila i prikazivala nastavnica. Pri čemu je na tabli formirana mapa pojmova od radnih listova, tako da je postignuto zajedničko kompletiranje rada.
U dijelu časa - refleksija izvršena je provjera naučenog na času kroz aktivnost učenika u vidu odgovaranja na pitanja iz kviza za koji su se pitanja takođe nalazila na slajd prezentaciji. Tom prilikom je nastavnica bilježila odgovore učenika na tabli u pripremljenu tabelu. Na taj način je dobila povratnu informaciju o stepenu usvojenog gradiva na održanom času.
Nastavnica je veoma dobro osmislila i pripremila čas, koji je bio zanimljiv i kreativan.
Na kraju časa izvršena je evaluacija pomoću listića za evaluaciju, kako za nastavnike tako i za učenike.