NACIONALNO TESTIRANJE

REZULTATI EKSTERNO – INTERNOG NACIONALNO TESTIRANJA (2009) OŠ „MAKSIM GORKI“ PODGORICA


EKSTERNO-INTERNO TESTIRANJE UČENIKA III I VI RAZREDA

UVOD

U posljednje vrijeme se posebno naglašava uloga samoevalucije škole kao moćnog načina praćenja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja u školama. „Za evaluaciju se u teoriji koriste tri termina: „uspješnost”,  „djelotvornost”  i  „odličnost”.  „Uspješnost”  znači da je postignut postavljeni cilj, koji se provjerava testiranjem. ”Djelotvornost” se odnosi na ekonomičnost i  „odličnost” - implicira da su neki bolji od drugih.” (Beare, Caldwell i Millikan, 1994: 202) U Crnoj Gori su nacionalna testiranja postala obavezna za sve osnovne škole. Škole na kraju prvog i drugog ciklusa, na osnovu eksterno pripremljenih zadataka, provjeravaju znanja učenika. Za pripremu testova odgovoran je Ispirni centar.
Školske 2007/2008. godine Ispitni centar je organizovao eksterno testiranje učenika III i VI razreda devetogodišnje osnovne škole u kojem je učestvovalo 75 osnovnih škola. Nakon ovog testiranja, Ispitni centar je pripremio izvještaje za sve škole pojedinačno u kojima su škole informisane o postignućima učenika po oblastima unutar predmeta i standradima znanja u odnosu na državni prosjek. Izvještaj koji je pripremljen za kreatore obrazovne politike sadržao je prosječna postignuća po oblastima unutar predmeta i standradima znanja na državnom nivou. Cilj je bio provjera svih standarda znanja iz pojedinih predmeta, te se koristio veliki broj pitanja raspoređenih u 16 test svesaka za VI razred i 11 za III razred.
Školske 2008/2009. godine, Ispitni centar je prvi put u saradnji sa školama organizovao eksterno-interno testiranje sa ciljem razvijanja samoevaluacije škola. Učestvovalo je 120 osnovnih škola u Crnoj Gori. U 75 škola testove iz maternjeg jezika i književnosti i matematike rješavali su učenici III razreda, dok su u svih 120 škola rješavali testove iz maternjeg jezika i književnosti, matematike i prvog stranog jezika učenici VI razreda.
Rezultati su prezentovani po predmetima, što je za samoevaluaciju u školi relevantno.


1. EKSTERNO-INTERNO TESTIRANJE UČENIKA III i VI RAZREDA

1.1. ŠTA ZNAČI EKSTERNO-INTERNI KARAKTER?
Ispitni centar priprema i šalje školama uputstva na osnovu kojih će se u školama testiranje realizovati, validne standardizovane testove, uputstva za ocjenjivanje i formular za unos podataka. Škole same realizuju testiranje u dane kad je to određeno uputstvom, nakon čega organizuju pregledanje test - knjižica saglasno uputstvima za ocjenjivanje. Nakon ocjenjivanja slijedi unos podataka i dostavljanje podataka Ispitnom centru. Analiza podataka je završna faza eksterno - intenog testiranja. Školski koordinator u saradnji sa kolegama iz pedagoško - psihološke službe, direktorom i predmetnim nastavnicima radi internu analizu s ciljem unapređivanja rada u školi. Ovu analizu ne treba slati Ispitnom centru, ona koristi isključivo školi i usmjerena je ka uočavanju problema i poteškoća u ostvarivanju standarda znanja i pronalaženju načina za unapređivanje svakodnevne prakse.
Ispitni centar pomaže školama u statističkoj obradi podataka i daje informaciju o postignućima učenika po predmetima u odnosu na državni prosjek.
1 Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, čl. 55 ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 8. 11. 2002, 49/07
od 10. 08. 2007)
4
Na osnovu rezultata koje škole dobiju takođe će raditi internu analizu. Analiza treba da im odgovori na pitanja: Kakva su škola? Kako to znaju? Šta mogu da urade da budu bolji?

1.2. ZAŠTO TESTIRANJE KOJE IMA EKSTERNO - INTERNI KARAKTER?
Eksterno-interno testiranje je jedan od modela koji se koristi za unapređivanje kvaliteta obrazovanja. Važno je prvo utvrditi trenutno stanje, a zatim planirati kako poboljšati kvalitet. Ovakvim načinom rada pruža se još jedna mogućnost školama da u skladu sa svojim specifičnim uslovima rada i specifičnom unutrašnjom dinamikom, a upoređujući se periodično sa ostalim školama (nacionalno testiranje eksternog karaktera), samostalno kreiraju vlastiti razvoj. Ovo podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za vlastiti rad, a nadamo se da će biti i dobra motivacija za unapređivanje kvaliteta rada škole i ostvarivanje boljih rezultata budućih generacija.

1.3. KO ĆE IMATI KORISTI OD EKSTERNO - INTERNOG TESTIRANJA?
1. Učenici (kvalitetnija nastava, bolja motivacija)
2. Nastavnici (veća autonomija, poboljšanje kvaliteta sopstvenog rada i mogućnost uticanja na kvalitet rada u školi)
3. Škole (samostalno kreiranje vlastitog razvoja)
4. Društvena zajednica (kvalitetnije obrazovanje)

1.4. KO ORGANIZUJE TESTIRANJE U ŠKOLI?
Za organizaciju i regularnost testiranja je odgovorna škola. U saradnji sa Ispitnim centrom, direktor bira školskog koordinatora koji je zadužen za organizaciju. Školski koordinator je prije svega pedagog ili psiholog, a u slučaju da škola nema pedagoško-psihološku službu može biti direktor, pomoćnik direktora ili nastavnik koji ne predaje u testiranim odjeljenjima. Školski koordinator u ime škole sarađuje sa Ispitnim centrom i od njega dobija uputstva za realizaciju testiranja.
2. UZORAK
Testiranje je realizovano u svih 120 osnovnih škola koje rade po novim programima (škole iz grupa A, B, C i D). U 75 škola su testirani učenici III i VI razreda, dok su u svih 120 testirani učenici VI razreda devetogodišnje osnovne škole. Obuhvaćena je cijela
populacija učenika iz ovih škola.
5771 učenik – maternji jezik III (173 maternji jezik albanski)
7912 učenika – maternji jezik VI (382 maternji jezik albanski)
5579 učenika - matematika III
7858 učenika - matematika VI
7789 učenika – engleski jezik VI
1 učenik – francuski jezik VI
140 učenika – ruski jezik VI

3. PRIKAZIVANJE POSTIGNUĆA NAŠE ŠKOLE
Poređenje postignuća škole sa postignućima na nivou države, tabela maksimalne, minimalne i srednje vrijednosti za pojedinu školu – za svaki predmet posebno

Tabela 1: Postignuća učenika iz maternjeg jezika i književnosti III OŠ "Maksim Gorki" Podgorica
Prosječno postignuće iz predmeta maternji jezik i književnost - na državnom nivou je 69,0422
Prosječno postignuće učenika naše škole je 71,197.

N Minimum% Maximum% Mean St.devijacija
185 19,o5 100,00 71,1970 17,95012

 

Tabela 2: Postignuća učenika iz matematike III – OŠ "Maksim Gorki" Podgorica
Prosječno postignuće iz predmeta matematika - na državnom nivou je 69,9568. Prosječno
postignuće učenika naše škole je 73,1707.

N Minimum% Maximum% Mean St.devijacija
184 9,76 100,oo 73,1707 18,58206

 

Tabela 3: Postignuća učenika iz maternjeg jezika i književnosti VI OŠ "Maksim Gorki" Podgorica
Prosječno postignuće iz predmeta maternji jezik i književnost na državnom nivou je 58,2256.Prosječno postignuće učenika naše škole je  63,1478.

N Minimum% Maximum% Mean St.devijacija
141 26,92 96,15 63,1478 12,37922

 

Tabela 4: Postignuća učenika iz matematike VI – OŠ "Maksim Gorki" Podgorica
Matematika VI
Prosječno postignuće iz predmeta matematika na državnom nivou je 53,4722. Prosječno
postignuće učenika naše škole je  59,8229.

N Minimum% Maximum% Mean St.devijacija
141 16,00 100,00 70,8085 19,19967


Tabela5 : Postignuća učenika iz engleskog jezika VI – OŠ "Maksim Gorki" Podgorica
Prosječno postignuće iz predmeta engleski jezik na državnom nivou je 58,5133. Prosječno
postignuće učenika naše škole je  70,8085.