Skola i vrtic po mjeri djeteta

Projekat


DODATAK A:

PRIJEDLOG PROJEKTA ZA IMPLEMENTACIJU AKTIVNOSTI IDENTIFIKOVANIH PUTEM INDEXA ZA INKLUZIJU


I OPŠTE INFORMACIJE

1. Podaci o podnosiocu prijedloga projekta

Podnosilac projekta: JU ,,MILORAD MUSA BURZAN"
Datum podnosenja projekta: 12. 07. 2009. godine.
Kontakt osoba: DRAGANA TVRDIŠIĆ

Adresa: TRG BOŽANE VUČINIĆ br.44

Telefon/fax: 069 543-552,651-022 škola 621-650 i 622-013

Email: teonik@cg.yu i os.musa.burzan @ cg.yu

 

2. Podaci o ustanovi/organizaciji u kojoj će se realizovati projekat i o broju djece
Naziv ustanove JU OŠ,,MILORAD MUSA BURZAN"
Ovlaštena osoba DRAGANA TVRDIŠIĆ
Ukupan broj upisane djece 1148 učenika
Broj djeca sa posebnim potrebama 11 učenika- kombinovane smetnje, snižene intelektualne sposobnosti, govorne smetnje, specifične teškoće u učenju,teskoće u adaptaciji(emotivne i socijalne),poremećaji pažnje i hiperaktivnost,tjelesne smetnje.
Broj djece nacionalnih manjina (npr. Romi) 2 učenika
Broj djece iz socijalno-ugroženih porodica 98 učenika
Broj djece iz kategorije izbjeglih (ne- Romi) 6 učenika


II SAŽETAK PROJEKTA
Naziv projekta „UČIMO I RASTIMO ZAJEDNO“
Period realizacije projekta septembar 2009.godine. -januar 2010.godine.
Mjesto realizacije projekta OŠ ,,MILORAD MUSA BURZAN"
Ciljna grupa/korisnici (nevesti brojeve) 11 učenika sa posebnim potrebama 98 socijalno ugroženih 6 uč.izbjeglicai 1 uč.albanske nacionalnosti i 2 ucenika romske nacionalnosti i 42 ucenika sa teskocama u ucenju pracenju nastave i ponasanju.
Ukupna sredstva za koja konkurišete 1500 e


III OPIS PROJEKTA
Prvobitno je sprovedena anketa kojom je obuhvaćen uzorak od 200 učenika,206 roditelja i 40 nastavnika.Pored ankete koristili smo i razvojni školski plan i samoevaluaciju škole.
Analiza podataka i prioriteti odnose se na 3 oblasti:
inkluzivna kultura (stvaranje ambijenta u školi koji je prijatan za sve učenike nastavnike i osoblje)
politika ( otvorenost škole kao inkluzivne zajednice za sve,tj. djece sa posebnim obrazovnim potrebama, djece iz marginalizovanih grupa,podrška djeci iz ugroženih i nepotpunih porodica ...)
praksa (Pomoć djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i svim učenicima sa teškoćama u učenju.

4.Ukratko opišite problem koji želite da riješite?
VEĆU UKLJUČENOST DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Inkluzivno obrazovanje ima za cilj bolji kvalitet obrazovanja za svu djecu.Obezbjeđivanje prilika za aktivnosti koje pomažu djeci sa razvojnim teškoćama da razviju svoj puni potencijal,promovišemo kvalitetno obrazovanje za svu djecu.
NEPOTPUNA INFORMISANOST UČENIKA, NASTAVNIKA I RODITELJA O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU
Štampanje promotivnog materijala flajera i postera ima cilj promovisanja inkluzivnog obrazovanja i uključenost djece sa posebnim obrazovnim potrebama.
Flajere bi podijelili djeci nižeg uzrasta,a u njima bi bili dječiji likovni radovi, savjeti, preporuke,sugestije...Postere bi osmislili likovni dizajneri i djeca .
 

NEDOSTATAK ODREĐENIH DIDAKTIČKIH SREDSTAVA

Svako dijete treba da dobije šansu da ostvari svoje mogućnosti.
Inkluzija podrazumijeva promjenu.Taj proces je dug i kompleksan put mijenjanja,osnazivanja kapaciteta obrazovne sredine za funkcionalno prihvatanje razlicitosti.To podrazumijeva i upotrebu savremenih nastavnih sredstava.
Škole u kojima se školuju djeca sa posebnim obrazovnim potebama nijesu adekvatno opremljene da bi odgovorile specifičnim potrebama ove djece pa je to slučaj i sa našom školom.Kroz projekat Save the childrena ,,Vrtic i skola po mjeri djeteta« koji je realizovan u našoj školi obuku je prošlo 11 nastavnika razredne nastave ,7 predmetne, 2 vaspitača,direktor, pomocnik direktora i skolski psiholog. Dobijena sredstva 1.500e, nasa ustanova ce utrositi namjenski u nabavljanju nastavnih sredstava ,opreme i didaktickog materijala koji ce biti namijenjen konkretnim aktivnostima na povecanju kvaliteta,efikasnosti nastave i učenja .


NEDOVOLJNA UKLJUČENOST UČENIKA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA U VANNASTAVNE AKTIVNOSTI KOJE SE U ŠKOLI REALIZUJU (PRIREDBE,PROSLAVE,SPORTSKE AKTIVNOSTI,ŠKOLSKI RADIO...)

Planirali smo organizovanje kulturno zabavnu aktivnost (priredba) koja će imati cilj da uključi djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.Djeca će recitovati, glumiti pjevati...što će uticati na njihov osjećaj pripadnosti i prihvacenosti kolektivu kao i jačanje njihovog samopouzdanja,sigurnosti,povjerenja.Na talasima školskog,,SUNČANOG RADIJA" koji uređuje školski psiholog djeca će takođe imati učešće.
Priredbu za djecu nižih razreda organizovaćemo u holu škole. Program će kreirati vaspitači, učitelji,nastavnici muzičke i likovne kulture i školski psiholog.

5.Kako se problem do sada rješavao u postojećem sistemu?
Problemi su se rješavali pojedinačno od slučja do slučaja i uglavnom su zavisili od senzibiliteta i kreativnosti pojedinih učitelja koji su u odjeljenjima imali djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.


3. Ciljna grupa/korisnici

Navesti i broj korisnika koje planirate da obuhvatite (direktne i indirektne).

Korisnici će biti svi učenici škole s posebnim akcentom na djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.

4.Kakvu promjenu želite da postignete ovim projektom?

Opšti cilj:
 Dostupno,kvalitetno i efikasno obrazovanje sve djece u školi koje ce biti u skladu sa njihovim interesovanjima mogucnostima i potrebama
Specifični ciljevi:

 Koriscenjem savremenih i efikasnijih nastavnih sredstava povecace se kvalitet nastave i učenja.

 Primjenjivati savremene metode i oblike rada(aktivna nastava,individualizovani pristup djetetu,program usmjeren na dijete...) koji odgovaraju sposobnostima i potrebama svakog djeteta.

 Atraktivniji i kreativniji i interesantniji nastavni proces

 Bolja interakcija i individualniji pristup djetetu

 Timski raditi(učitelj,vaspitač,roditelj psiholog,pedagog,uprava)na jedinstvenim ciljevima dječjeg razvoja

 Uticati na porast pozitivnih stavova prema inkluziji promovisanjem inkluzivnog obrazovanja

 Realizovati što više aktivnosti za djecu sa posebnim potrebama u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima

Opišite kakvu će korist imati ciljna grupa ako postignete navedene ciljeve.

Efekti koji se očekuju :

Bolji tretman prema učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama
Poboljšanje psihomotoričkih i saznajnih sposobnosti kod djece sa posebnim obrazovnim potrebama
-Bolja saradnja sa lokalnom sredinom na razvijanju Indexa za inkluziju
Povećanje učešća učenika u školskom životu i radu


Aktivnosti:
Navedite aktivnosti koje planirate kako biste postigli cilj

Mjesec/god Aktivnost Opis aktivnosti Odgovorna osoba
Septembar /2009
Izrada individualnih planova za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama Tim za podršku treba da usaglasi svoje poglede i ciljeve radi oblikovanja što efikasnijeg individualnog razvojnog plana koji treba da bude u skladu sa dječjim potrebama i mogućnostima. PSIHOLOG PEDAGOG
Septembar
2009.godine Štampanje flajera i postera Promovisanje inkluzivnog obrazovanja
Flajer i posteri će emitovati humanu poruku ,,UČIMO I RASTIMO ZAJEDNO"
Tu će naravno biti dječiji likovni i literalni radovi tj.produkti njihovog stvaralaštva. Za ovu aktivnost ćemo organizovati radionice sa djecom ,crtati ,razgovarati,bilježiti njihove poruke,misli,osjećanja...Za tu aktivnost planirali smo 10 časova. ŠKOLSKI PSIHOLOG

UČITELJICE

VASPITAČ
Septembar2009.godine.
Nabavka didaktičkih sredstava za fizičku, likovnu kulturu,maternji, prirodu i društvo...
Nabavkom ovih sredstava obogati će se nastavni proces što će uticati i na kvalitet učenja i sticanja znanja učenika.Takođe ovo će uticati na inteziviranje dopunske i dodatne nastave kao i vannastavnih aktivnosti.Takođe upotrebom fotokopir aparata (3u1) olakšalo bi učiteljicama rad sa djecom.Didaktička sredstva iz matematike prirode,fizičkog i likovnog bila bi max. iskorišćena jer bi organizovali neke radionice i vannastavne aktivnosti. POMOĆNIK DIREKTORA
Oktobar novembar,decembar,2009.godine. Individualni rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama Nabavkom klima uređaja osposobila bi se prostorija kod školskog psihologa za individualan rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama kao i ostalima koji imaju teškoće u učenju praćenju nastave i ponasanju.U ovoj prostoriji radio bi i mobilni tim (somatoped,logoped,defektolog,specijalni pedagog ...) ŠKOLSKI PSIHOLOG

MOBILNI TIM
Decembar 2009.godine. Prirediti priredbu pod sloganom ,,UČIMO I RASTIMO ZAJEDNO",,
Uključiti što više djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Priredbu bi osmislile i kreirale vaspitačice i učiteljice.Priredbu bi medijski propratili .Snimili bi i CD.Ovo zahtijeva veliki trud i dosta rada vaspitača i učiteljica sa djecom. Vesna Kipa
Vesna Vešović
Sanja Raičević
Ljudmila Đuranović
Dragana Tvrdišić


4. Rezultati koje očekujete da ćete postići ovim projektom?
- Navesti broj djece koja će imati koristi od projektnih aktivnosti i objasniti promjenu u životima djece iz marginalizovanih grupa koja će se ostvariti kroz projektne aktivnosti
11 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama
1 učenik albanske nacionalnosti i 2 romske nacionalnosti
98 učenika čije su porodice korisnici materijalne pomoće
6 učenika izbjeglica
42 ucenika koja su na evidenciji pepsi sluzbe koji imaju teskoce u ucenju pracenju nastave i ponasanju
Koristi od ovog projekta imaće i svi učenici naše škole
Primjenom savremenih očiglednih nastavnih sredstava nastava će biti kvalitetnija i bliza potrebama i interesovanjima djece,a učenje razumljivije trajnije i lakše.Na ovaj način će se pomoći da se nastavni proces organizacijski i kvalitetno podigne na jedan veći nivo i postane atraktivniji pristupacniji i zanimljiviji.
Upotrebom stampaca i kopir aparata omogucice se ucenicima koriscenje radnih listova sto ce im priciniti zadovoljstvo i bolji individualni pristup djeci kao i sistematski pratiti njihov rad i postignuce.U nasoj skoli naglasavam vrlo malo je ociglednih sredstava koja bi povecala kvalitet nastavnog procesa a uciteljicama olaksalo realizaciju cjelokupnog obrazovnog rada u skoli.Ovim projektom pokusacemo da obogatimo nasu nastavu sa pomoćnim nastavnim sredstvima koja ce sigurno stimulisati djecja saznanja i uciniti ih trajnijim temeljnijim i bogatijim.
Nastavnici su edukovani za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama i ubuduće će moći da prilagode zahtjeve pojedinačnim
mogućnostima učenika kojima je to potrebno.Strucni tim psihologa i pedagoga ce u kontinuitetu pratiti rad i napredovanje te djece i pruzati im stalnu podrsku .
Sve aktivnosti koje smo planirali imaće vidljiv i dugoročan pozitivan efekat.Od projekta će imati koristi sva djeca škole sa posebnim akcentom na djecu sa obrazovnim potrebama.
Flajeri i posteri koje će kreirati nastavnici likovne kulture i djeca imaće za cilj promovisanje inkluzivnog procesa i jednako obrazovanje za svu djecu.
Nabavkom očiglednih nastavnih sredstava za fizičku i likovnu kulturu,poznavanje prirode,razvoj govora, omogućiće djeci veće učešće u različitim aktivnostima i podstaće razvoj njihovih motoričkih, kognitivnih, senzornih i drugih sposobnosti kao i pojačati njihovu motivaciju i želju za sticanjem znanja.
Klima uređaj je neophodan u prostoriji gdje se odvija individualan savjetodavni rad sa djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.
Digitalnim aparatom zabilježile bi se sve aktivnosti koje se dešavaju u školi, a fotokopir aparat(3 u 1) je neophodan učiteljicama u pripremanju nastavnog procesa.
Sva ova nastavna sredstva koristiće se u realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti i imati pozitivne efekte.

5. Održivost projekta
Navedite šta će se raditi i nakon završetka projekta :

Oprema će se koristiti i nakon završetka projekta ,a dugorčni ciljevi iz Indeksa za inkluziju su aktivnosti koje će se nastaviti i nakon realizacije ovog projekta.
Tražićemo donatore za potrebna sredstva kako bismo bili u mogućnosti da stalno poboljšavamo kvalitet nastave u skladu sa razvojnim planom škole i utvrđenim prioritetima.

6. Indikatori uspjeha projekta (kvantitativni i kvalitativni)
Kako ćete znati da je vaš projekat uspješan? Koje informacije ćete prikupiti i na koji način?
 Pobo ljšanje uspjeha svih učenika naše škole
 Broj djece koja imaju IROP
 Broj djece kojima se drži dopunska nastava
 Stalno pracenje rada i postignuca djece sa posebnim obrazovnim potrebama
 Pratiti kvalitet i efikasnos ociglednih sredstava na atraktivnije i interesantnije organizovanje nastavnog procesa.
 Veca kreativnost i motivacija svih ucesnika u nastavi

Ovaj projekat je prvi u nizu planiranih.


B U D Ž E T ZA REALIZACIJU PROJEKTA
 

OPIS TROŠKA CIJENA U EURIMA BROJ KOLIČINA UKUPNO EURO sa PDV-porezom
RASHLADNI UREĐAJ (klima) 270.00e
1 komad
270.00€

FOTOKOPIR,STAMPAČ I SKENER (3 u 1)
189.00e
2 komada
378.00€

ŠTAMPANJE FLAJERA I POSTERA 0.50e
5.00e 200 komada
15 komada 110.00e
100.00e
FOTOGRAFSKI APARAT(7megapiksela) 130.00e 1 komad
130.00€
SVEDSKA RACUNALJKA 95.00e 1 komad 95.00e

OZVUČENI BUKVAR
ZS DOMACE ZIVOTINJE 1-2 11,80e
15.00e 1komad
1 komad 11,80€
15.00e
DRVENI MODELI GEOMETRIJSKIH TIJELA 80,00e
1 komad 80,00 €

GRAFIČKI VALJAK + GRAFICKA BOJA bijela i crna 26.10e
14.20e 1 komad
4 komada 26.10
56.40 €

BADMINTON
5.50e 1 5 komada 80.00e €
HAMER U BOJI
FOTOKOPIR PAPIR A-4 1,17e
4,56e 20komada
7 (risa) 21,17 €
35.00e


LOPTA ZA KOSARKU GUMENA
GUMENA LOPTA ZA FUDBAL GUMENA
LOPTA ZA ODBOJKU GUMENA
LOPTA ZA RUKOMET GUMENA

13,20e

8,40e

8.00e

8.00e

1 komad


1 komad

1 komad

1 komad

15.20e

9,40e
9.00e

9.50 e.

 

LJEPILO
1.20e
15 komada
20.00e

POTROŠNI MATERIJALI
KREDE U BOJI 100/1 5,20e
4 komada
28,00 €

U K U P A N     I Z N O S      B U D Ž E T A


1.499. 92 €