Godišnji plan rada za 201112

Godišnji plan rada


JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA «MLADOST» KANJE

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU

2011/2012 godinu

 

 

 

 


Septembar 2011 godine

 

 

 

 


Na osnovu člana 30. Zakona o osnovnoj školi ( «Sl.list RCG» br.34/91, 49/07. i 45/10 ) i člana 48. Statuta JU OŠ «MLADOST» Kanje, Školski odbor na sjednici održanoj dana 26.09.2011. godine, usvaja :


GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/12 GODINU

PODACI O UČENICIMA

 

- Podaci na kraju školske 2010/11.godine

Razred I ref II ref III ref IVr IV VI ref VII ref VIIIr VIII Svega
Učenici 7 16 9 12 9 14 15 10 17 109
Završilo 7 16 9 12 9 14 15 10 17 109
Ponovilo --- --- ------ ---- -------- --------- --------- --------- -------- ----


- Podaci na početku školske 2011/12.godine


Razred I II III IV V VI VII VIII IX Svega
Učenici 9 7 16 9 12 9 14 15 10 101
Odjeljenja - 2 k 2 k 1 k 1 1 1 1 1 10
Matična
škola I II III IV V VI VII VIII IX Svega
Učenici 4 2 7 6 12 9 14 15 10 79
Odjeljenja - 1 ko - 1ko 1 1 1 1 1 7
Područna
odjeljenja I II III IV Broj učenika Broj odjelj.
Dobrakovo 4 5 6 2 17 2 komb.
Mioče - - - - - -
Dobrinje 1 - 3 1 5 1 komb.
Ukupno 5 5 9 3 22 3

 

 


- KOMBINOVANA ODJELJENJA -

- Matična škola :
1. dvorazredna kombinacija – II i IV razred ;
2. dvorazredna kombinacija – I i III razred.
- PO Dobrakovo :
1. dvorazredna kombinacija – II i IV razred ;
2. dvorazredna kombinacija – I i III razred.
- PO Dobrinje :
1. trorazredna kombinacija – I, III i IV razred
- Polna struktura učenika

Razred I II III IV V VI VII VIII IX Svega
Muških 4 2 9 4 6 4 8 7 5 49
Ženskih 5 5 7 5 6 5 6 8 5 52
Svega 9 7 16 9 12 9 14 15 10 101


BROJ I STRUKTURA NASTAVNIKA

1. Lalević Vukoman ............................... nastavnik maternjeg jezika, 30 god.radnog staža ;
2. Smolović Radisav ................................... nastavnik matem.i fizike, 37 god.radnog staža;
3. Leković Mlađen ..................................... nastavnih teh.obrazovanj. 38 god.radnog staža ;
4. Vlaović Rajka ......................................... nastavnik istor. i geograf. 24 god.radnog staža ;
5. Rakonjac Mitra ....................................... nastavnik fizičkog vaspit. 32 god.radnog staža ;
6. Kijamet Šefika ........................................ nastavnik likovnog vaspi. 18 god.radnog staža ;
7. Bošković Tanja ....................................... profesor razredne nastav. 14 god.radnog staža ;
8. Konatar Rada .......................................... nastavnik razredne nasta. 35 god.radnog staža ;
9. Kojović Mira ............................................ nastavnik razredne nasta. 22 god.radnog staža ;
10. Radović Vujadin ..................................... nastavnik razredne nasta. 22 god.radnog staža ;
11. Durović Alma ..................................................... profesor biologije 5 god. radnog staža;
12. Kasumović Jasmina ....................................profesor razredne nastav. 3 god.radnog staža;
13. Husović Bedrija ...................................... nastavnik ruskog jezika 19 god.radnog staža ;
14. Striković Elha ........................................... profesor razredne nastav. 4 god.radnog staža;
15. Bahović Ešef ............................................. nastavnik fizike i hemije 8 god. radnog staža;
16. Mulić Suada ....................................... profesor istorije i geografije 10 god. radnog staža;
17. Timotijević Marija ......................................... prof. engleskog jezika 3 god.radnog staža;
18. Šabanović Arif ......................... nastavnik istorije i geografije 31 godina radnog staža;
19. Kajević Edina .................................... apsolvent engleskog jezika 5 godina radnog staža.

- Kvalifikacione strukture nastavnog kadra


Prof.predm.
nastave Prof.razre.
nastave Nast.predm.
nastave Nast.razre.
nastave Učitelji Apsolventi
Studenti
Br. % Br. % Br. % Br. % Br. % Br. %
3 15,78 3 15,78 9 47,36 3 15,78 1 5,26

 

- Nastavnici koji dopunjaju normu u drugoj školi :

1. Leković Mlađen, nastavnik TO dopunja normu u JU OŠ „Krsto Radojević“ Tomaševo i u
JU OŠ „Aleksa –Bećo Đilas“ Ravna Rijeka ;
2. Kijamet Šefika, nastavnik likovnog vasp. dopunja normu u JU OŠ „V.Karadžić“ Bistrica, JU OŠ „Rifat Burdžević-Tršo“ Lozna i JU OŠ „Šukrija Međedović“ Godijevo.

- Nastavnici koji dopunjaju normu u ovoj školi :

1. Husović Bedrija, nastav.ruskog jezika, radnik JU OŠ „Aleksa-Bećo Đilas“ , kod nas ima
11 časova ;
2. Bahović Ešef, nastavnik fizike i hemije, radnik JU OŠ „Šukrija Međedović“ , kod nas
ima 9 časova ;
3. Šabanović Arif, nastavnik istorije i geografije, radnik JU OŠ „Rifat Burdžović-Tršo“, kod
nas ima 7 časova ;
4. Mulić Suada, profesor istorije i geografije, radnik JU OŠ „Milomir Đalović“ , kod nas ima
6,5 časova ;
5. Vlaović Rajka, nastavnik istorije i geografije, radnik JU OŠ „Risto Ratković“, kod nas
ima 2 časa .

- Nastavnici bez norme :

1. Lalević Vukoman, nastavnik maternjeg jezika, nedostaje mu 1 čas do norme;
2. Rakonjac Mitra, nastavnik fizičkog vasp. nedostaje joj 2 časova do norme;
3. Kijamet Šefika, nastavnik likovnog vasp. nedostaje joj 1 časa do norme;
4. Kajević Edina, nastavnik engl. jezika, nedostaje joj 9 časova do norme.


ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

Rad u školi je organizovan u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi ( «Sl.list RCG» br.34/91, 49/07. i 45/10 ). Nastava i vannastavne aktivnosti odvijaju se u petodnevnoj radnoj sedmici. Radi se samo u prvoj smjeni. Nastava počinje u 7.55 h, a završava se 13.05 h. Vannastavne aktivnosti realizovaće se kao predčas i poslednji čas, po utvrđenom rasporedu časova. Od I ref do IV razreda nastava je razredna a od VI ref do VIII predmetna. U razrednoj nastavi su sve kombinovana odjeljenja i to: 2 dvorazredna, 2 trororazredna i 1 četvororazredna kombinacija. Predmetna nastava je organizovana u 4. odjeljenja ( svaki razred jedno odjeljenje ). Nastava i vannastavne aktivnosti odvijaće se po školskom kalendaru koji je donijelo Ministarstvo prosvjete i sporta.

 

 

ORGANIZACIONA ŠEMA UPRAVNIH I STRUČNIH ORGANA ŠKOLE

Na osnovu čl.11 Statuta JU OŠ «Mladost» Kanje, školom upravlja Školski odbor. Školski odbor broji 5. članova. Školski odbor ima predsjednika koji saziva sjednice i predsjedava.Školski odbor donosi Poslovnik o radu i radi po njemu.
Poslovodni organ škole je direktor. Direktor organizuje i rukovodi cjelokupnim radom škole. Direktor škole je odgovorno i ovlašćeno lice. Nadležnosti direktora predviđene su čl.22 Statuta JU OŠ «Mladost» Kanje.
U skladu sa čl.26. Statuta škole, organizuju se stručni organi : Nastavničko vijeće, odjeljenska vijeća, stručni aktivi ( Aktiv razredne nastave, Aktiv predmetne nastave ) . Škola ima jedno Nastavničko vijeće, dva Aktiva , četiri odjeljenska vijeća i 10 odjeljenskih starješina.
Stručni organi škole imaju svoje planove rada koji su sastavni dio Godišnjeg plana rada škole.


DNEVNI RITAM RADA ŠKOLE

Škola se otvara u 7,oo h. Nastava u matičnoj školi i područnim odjeljenjima se odvija u jednoj – prvoj smjeni i počinje u 7.55 h u matičnoj školi i PO Dobrakovo a u PO Dobrinje u 9.oo h . Nastava se završava u 13.05 h.Vannastavne aktivnosti realizuju se kao predčas i sedmi čas.


- Raspored zvonjenja -

Č a s P o č e t a k Z a v r š e t a k O d m o r
I 7.55 8.40 5 minuta
II 8.45 9.30 15 minuta
III 9.45 10.30 5 minuta
IV 10.35 11.20 10 minuta
V 11.30 12.15 5 minuta
VI 12.20 13.05 5 minuta
VII 13.10 13.55

 

 

 


BROJ ČASOVA REDOVNE NASTAVE PO PREDMETIMA I RAZREDIMA


P r e d m e t I II III IV V VI VII VIII IX Svega
Crn.srp.bos.hr 612 408 612 510 170 170 136 136 124 2878
Ruski jezik --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Engleski jez. --- --- --- 204 102 136 136 102 93 773
Likovno vasp. 204 136 204 204 68 34 34 34 31 949
Muzičko vasp. 102 68 102 204 68 34 34 34 31 677
Priroda i druš. 306 204 306 --- --- --- --- --- --- 816
Poznav.društ. --- --- --- 210 210 --- --- --- --- 420
Poznav.priro. --- --- --- 204 68 --- --- --- --- 272
Istorija --- --- --- --- --- 51 51 68 62 232
Geografija --- --- --- --- --- 51 51 51 62 215
Biologija --- --- --- --- --- --- --- 68 62 130
Biol. sa ekol. --- --- --- --- --- --- 68 --- --- 68
Priroda --- --- --- --- 68 34 --- --- --- 102
Hemija --- --- --- --- --- --- --- 68 62 130
Fizika --- --- --- --- --- --- 34 68 62 164
Matematika 408 272 408 510 170 170 153 136 109 2336
Osnove teh. --- --- --- --- 34 --- 34 --- --- 68
Informatika --- --- --- --- --- 68 --- --- --- 68
Prir. i teh. --- --- ---- 204 --- --- --- --- --- 204
Fizičko vas. 306 204 306 306 102 102 68 68 62 1524
Gradj.vasp. --- --- --- --- --- 34 34 --- --- 68
Izborni-Ruski --- --- --- --- --- --- 102 102 93 297
Izborni-Sport --- --- --- --- --- --- 68 68 62 198
Fakult.-Ruski --- --- --- --- --- 68 --- --- --- 68
Fakult.-Engl. 204 136 204 --- --- --- --- --- --- 544
Nadgl.učenje 102 68 102 --- --- --- --- --- --- 272
Č.O.Z --- --- --- 51 17 17 17 17 16 135


S v e g a 2244 1496 2244 2397 867 969 1020 1020 931 13188
 


DEŽURSTVO U ŠKOLI

PONEĐELJAK : 1. Mulić Suada – sprat
2. Lalević Vukoman – prizemlje

UTORAK : 1. Rakonjac Mitra – prizemlje
2. Durović Alma - sprat

SRIJEDA : 1. Bahović Ešef i Timotijević Marija – prizemlje
2. Kasumović Jasmina - sprat

ČETVRTAK : 1. Vlaović Rajka i Striković Elha – sprat
2. Smolović Radisav i Husović Bedrija – prizemlje

PETAK : 1. Bošković Tanja i Šabanović Arif – sprat
2. Kijamet Šefika – prizemlje


RADNO VRIJEME I RADNI ZADACI NASTAVNIKA


Nedeljna norma nastavnika na neposrednom izvođenju nastave predviđena je Zakonom. Ostalo radno vrijeme nastavnika raspoređeno je na :

- Pripremanje za nastavu i vannastavne aktivnosti …………………….. 10 časova ;
- Planiranje i programiranje rada ………………………………………. 2 časa ;
- Izrada izvještaja informacija i analiza ……………………………...… 1 čas ;
- Stručno usavršavanje ……………………………………………...….. 2 časa ;
- Poslovi odjeljenskog starješine …………………………………..…… 2 časa ;
- Rad u stručnim tijelima i komisijama …………………………...…….. 1 čas ;
- Kulturne,sportske i druge aktivnosti …………………………..……… 1 čas ;
- Dežurstvo ……………………………………………………..………. 2 čas ;
- Drugi poslovi ………………………………………………..……….... 1 čas .

Svaki nastavnik je dužan da tokom nastavne godine održi 90 časova vannastavnih
aktivnosti.
Za djecu koja se u aprilu upišu u prvi razred organizovaće se predškolska nastava u junu 2010.godine. Nastavu će organizovati nastavnici razredne nastave koji će u idućoj kalendarskoj godini preuzeti prvi razred. Cilj ove nastave je socijalizacija djece, utvrđivanje predškolskog znanja, otkrivanje eventualnih smetnji u razvoju i sl.

 

 

GODIŠNJI FOND ČASOVA REDOVNE NASTAVE I VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

- Godišnji fond časova redovne nastave je ……………………………….. 15349 ;
- Godišnji fond časova dopunske nastave je ……………………………… 315 ;


- Godišnji find časova dodatne nastave je ……………………………...… 315 ;
- Godišnji fond časova slobodni aktivnosti …………………………..….. 435 ;
- UKUPAN GODIŠNJI FOND ČASOVA JE …………………………….. 16414 .


IZBORNA NASTAVA

Plan i program devetogodišnje škole u 3 ciklusu predviđa 5 časova izborne nastave. Ministarstvo prosvjete i sporta je napravilo listu izbornih predmeta i shodno tome škola će učenicima ponuditi listu izbornih predmeta koje ona može da organizuje. Škola će u aprilu i maju organizovati roditeljske sastanke sa roditeljima i učenicima i sprovesti ankete sa njima i odrediti prema želji učenika izborne predmete.
Ove godine biće organizovana izborna nastava za učenike 7, 8. i 9. razreda po reformisanom sistemu. Učenici 7. razreda su izabrali kao izborne predmete sljedeće :
- ruski jezik – 3 časa ;
- sport za sportiste – 2 časa.

Učenici 8. razreda su izabrali sljedeće izborne predmete :

- ruski jezik – 3 časa ;
- sport za sportiste – 2 časa.

Učenici 9. razreda su izabrali sljedeće izborne predmete :

- ruski jezik – 3 časa ;
- sport za sportiste – 2 časa.


RAD ODJELJENSKIH ZAJEDNICA I UČENIČKIH ORGANIZACIJA

U školi će raditi 9 odjeljenskih zajednica. Odjeljenske zajednice imaju rukovodstva (predsjednik, sekretar, blagajnik), komisiju za pomoć slabijim učenicima, komisiju za kulturnu i javnu djelatnost, komisiju za sport i komisiju za higijenu. Koordinatori rada odjeljenskih zajednica su odjeljenske starješine. Odjeljenske zajednice imaju svoje planove rada koje su sastavni dio Godišnjeg plana rada škole.
U ovoj školskoj godini radiće sledeće učeničke organizacije :
- Dječiji savez sa organizatorima i koordinatorom Lalević Vukomanom ;
- Kulturno-umjetničko društvo „Mladost“ sa organizatorima i koordinatorima Durović Almom i Bošković Tanjom ;
- Sportsko društvo „Mladost“ sa organizatorom i koordinatorom Rakonjac Mitrom .


ĐAČKI PARLAMENT


Đački parlament „Mladost“ čine učenici 6, 7, 8. i 9. razreda.
U školi je obrazovana zajednica učenika u cilju razvijanja inicijative, samostalnosti, discipline i odgovornosti učenika, razvijanja pripadnosti kolektivu i poštovanja pravila kućnog reda.
Parlament ima predsjednika koji se bira iz reda učenika na period od jedne godine. Isti saziva i presjedava sjednicom koja odlučuje javnim glasanjem više od polovine prisutnih članova zajednice.
Parlament je ovlašćen da se stara o pravima i obavezama učenika, da aktivno učestvuje u svim djelatnostima škole i raznim akcijama.
Godišnji plan rada đačkog parlamenta nalazi se kod pedagoga škole.


RAZREDNA NASTAVA

- Razredna nastava u matičnoj školi :

1. Kasumović Jasmina , profesor razredne nastave.............................. I i III razred ;
2. Bošković Tanja , profesor razredne nastave................................. II i IV razred ;
3. Striković Elha, profesor razredne nastave ............................................. V razred ;

- Razredna nastava u PO Dobrakovo :

1. Kojović Mira , nastavnik razredne nastave ......................................I i III razred ;
2. Radović Vujadin , nastavnik razrene nastave .................................. II i IV razred .

- Razredna nastava u PO Dobrinje :

1. Konatar Rada ,nastavnik razredne nastave ............................... I, III , i IV razred ;

RASPORED ČASOVA


Raspored časova je usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 24.08.2010.godine.
Pri izradi rasporeda časova vođeno je računa o sledećem :

- Broju časova predviđenih nastavnim planom ;
- Pedagiškim zahtjevima ;
- Opterećenosti nastavnika koji rade u dvije školi i sl.
KORDINATORI ODJELJENSKIH VIJEĆA


Za VI Durović Alma, za VII razred Leković Mlađen, za VIII razred Lalević Vukoman i za IX razred Rakonjac Mitra .


PODJELA PREDMETA, ODJELJENJA, ČASOVA I ODJELJENSKIH STARJEŠINSTAVA U PREDMETNOJ NASTAVI


Nastavnik Predmet Odjeljenje Br.časova Odj.starješ
Lalević Vukoman Crn.srp.bos. VI VII VIII IX 17 VIII
Timotijević Marija Engles. jez. Svi razredi matične škole 19
Kajević Edina Engles.jez. PO Dobrakovo 6
Kajević Edina Engles.jez. PO Dobrinje 4
Husović Bedrija Ruski jezik VI VII VIII IX 11
Smolović Radisav Matematika VI VII VIII IX 17
Durović Alma Bio-Ekolog VI VII VIII IX 7 VI
Vlaović Rajka Građan.vas. VI VII 2
Leković Mlađen Osnovi teh. V VII 2 VII
Leković Mlađen Informatika VI 2
Leković Mlađen Muz.kul. VIII 1
Rakonjac Mitra Fizič.vas. VI VII VIII IX 15 IX
Rakonjac Mitra Muzič.kul. VI VIII IX 3
Kijamet Šefika Likovn.kul. V VI VII VIII IX 6
Bahović Ešef Hem.-Fizik VII VIII IX 9
Šabanović Arif Istorija VI VII VIII IX 7
Mulić Suada Geografija VI VII VIII IX 6,5

RUKOVODIOCI STRUČNIH AKTIVA

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 26.08.2011.godine određeni su sledeći rukovodioci aktiva :
1. Radović Vujadin, rukovodilac Aktiva razredne nastave ;
2. Bahović Ešef, rukovodilac Aktiva prirodno-matematičke grupe ;
3. Timotijević Marija, rukovodilac Aktiva društveno jezičke grupe.
 

RUKOVODIOCI SEKCIJA


N a z i v s e k c i j e R u k o v o d i l a c
Literalna sekcija Lalević Vukoman
Dramsko-recitatorska Lalevic Vukoman
Muzička sekcija Rakonjac Mitra
Likovna sekcija Kijamet Šefika
Atletika,košarka,rukomet,odbojka... Rakonjac Mitra
Saobraćaj,domaća radinost,građevinarstvo... Leković Mlađen
Mladi fizičari Bahović Ešef
Mladi hemičari Bahović Ešef
Mladi biolozi Durović Alma
Mladi matematičari Smolović Radisav
Mladi geografi Mulić Suada
Mladi istoričari Šabanović Arif
Ljubitelji ruskog jezika Husović Bedrija
Bibliotekarska sekcija Jovanović Nada
Ljubitelji engleskog jezika Timotijević Marija
Prevencija narkomanije Džanković Refika


Nastavnici koji imaju dopunsku i dodatnu nastavu dužni su u toku nastavne godine održati po 30 časova slobodne aktivnosti, a koji nemaju dopunsku i dodatnu nastavu (fizičko, likovno i muzičko vaspitanje) po 90 časova. Svaki rukovodilac sekcije tokom septembra izučava želje,
sklonosti i interesovanja učenika za pristup sekciji i podnosi predlog za formiranje sekcija. Potom se vrši usaglašavanje u cilju rasterećenja učenika-jedan učenika najviše u dvije sekcije. Do kraja septembra se planira i programira rad sekcija. Sekcije počinju sa radom 01.10.2011.godine. Rukovodilac sekcije vodi odgovarajuću evidenciju o radu sekcije u posebnoj bilježnici koja sadrži : program rada, spisak učenika, plan rada, evidenciju o prisustvu, sadržaj o radu na času i zapažanja o učeniku. Pristup učenika slobodnim aktivnostima vrši se na osnov izražene volje učenika, sposobnosti i sklonosti.

 

PROGRAM IZLETA , EKSKURZIJA I ŠKOLA U PRIRODI


Škola će tokom nastavne godine izvesti dva poludnevna izleta sportsko-rekreativnog karaktera. Prvi izlet će se izvesti u jesen (septembar) a drugi u proljeće (maj).
Za učenike za dane kulture, sporta, tehnike, škole u prirodi planirano je deset radnih dana i organizovaće se po utvrđenom planu za svaki razred.
Škola planira da u maju za učenike IX razreda organizuje dvodnevnu ili jednodnevnu ekskurziju naučno-zabavnog karaktera. Cilj ekskurzije je upoznavanje sa kulturno-istorijskim spomenicima i prirodnim ljepotama Crne Gore. Realizacija ekskurzije zavisi od finansijskih sredstava koja se planiraju obezbjediti od strane roditelja i donatora.
Škola u prirodi će se organizovati ako bude uslova i sredstava za njenu realizaciju.

PEDAGOŠKO STIMULISANJE UČENIKA


Pored ocjenjivanja učenika u klasičnom smislu škola će u cilju motivisanja učenika za postizanje boljeg uspjeha koristiti sledeće stimulativne mjere :
- Na kraju svakog kvartala Nastavničko vijeće će proglasiti najbolje odjeljenje i najboljeg učenika i njihova imena istaći na oglasnoj tabli škole ;
- Za odlično učenje i primjerno vladanje učenici će se javno pohvaljivati ;
- Na kraju nastavne godine za odlično učenje i primjerno vladanje učenici će se javno pohvaljivati ;
- Škola će učenika generacije nagraditi besplatnim odlaskom na ekskurziju ;
- Učenici koji na Državnom takmičenju osvoje jedno od prva tri mjesta biće nagrađeni od strane Ministarstav prosvjete i sporta u skladu sa važećim propisima ;
- Učenici koji osvoje jedno od prva tri mjesta na izložbama i smotrama biće nagrađeni od strane organizatora.

PLAN I PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA

Plan i program usavršavanja nastavnika realizovaće se tokom cijele školske godine. Ta aktivnost će se ralizovati na razne načine :
- Rad u stručnim organima škole ;
- Učešće na seminarima koje organizuju Ministarstvo prosvjete i sporta i Zavod za školstvo ;
- Teoretska i praktična predavanja na stručnim organima škole ;
- Čitanje stručne i pedagoške literatura i sl.

Škola će u skladu sa svojim mogućnostima nabavljati neophodnu stručnu i pedagošku literaturu za usavršavanje nastavnika. Škola će omogućiti radnicima da se uz rad doškoluju.


PROGRAM UNAPREĐIVANJA I OSAVREMENJIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA


U cilju osavremenjivanja nastave i njenog usaglašavanja sa zahtjevima Aktivnog učenja škola će se maksimalno zalagati na planu inoviranja nastave. Preko teoretskih predavanja na stručnim organima, seminarima i savjetovanjima, kao i putem oglednih predavanja nastavnici će se upoznavati sa Aktivnom nastavom i raditi na njenoj primjeni. U planovima i programima stručnih organa škole predviđene su teme i praktična predavanja koja imaju za cilj modernizaciju nastave. Aktivno će se raditi na primjeni različitih metoda i oblika rada koji dovode učenike u poziciju aktivnog subjekta u nastavi. Radiće se na tome da nastava bude interesantna i zanimljiva za učenike. U tom cilju u kontinuitetu ćemo se oslobađati tradicionalne nastave. U cilju unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada škola će se truditi da osavremeni nastavnu tehniku i nabavi moderna nastavna sredstva. Škola će raditi na profesionalnom razvoju nastavnika na nivou škole ( PRNŠ ).

ŠKOLSKI KALENDAR


Na osnovu čl.62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ( «Sl.list RCG» br.64/02, 31/05, 49/07. i 45/10 ) Ministarstvo prosvjete i sporta je donijelo školski kalendar za 2011/12 školsku godinu.
Nastavna godina počinje 01.09.20011.godine a završava se 12.06.2012.godine.
Nastavna godina za IX razred završava se 17.05.2012.godine.
Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u dva polugodišta, odnosno u IV klasifikaciona perioda.
Prvo polugodište počinje u ponedeljak 01.09.2011.godine a završava se u petak 30.12.2011.g.
Drugo polugodište počinje u poneđeljak 30.01.2012.godine a završava se u utorak 12.06.2012.godine.
Upis učenika u I razred obaviće se u aprilu 2012.godine.
Vanredna polaganja i popravni ispiti organizovaće se u skladu sa Zakonom.
U toku juna organizovaće se predškolska nastava za buduće prvake.
Svaki učenik u toku jednog klasifikacionog perioda mora imati najmanje jednu ocjenu iz svakog nastavnog predmeta. Na kraju klasifikacionog perioda sve ocjene se zaključuju u odgovarajućoj rublici i to na sjednici razrednog vijeća. Ocjenu zaključuje razredno vijeće na predlog predmetnog nastavnika.

U toku nastavne godine organizovaće se dva krosa ( jesenji i proljećni ) i dva izleta takođe proljećni i jesenji.
Vannastavne aktivnosti će se organizovati od 01.10.2011. godine pa do 12.06.2012. god.
Izgubljeni dani zbog vjerskih praznika i sl. nadoknadiće se u istom mjesecu.


- KALENDAR MENIFESTACIJA

- Proslava državnih praznika .................................................. po odluci nadležnih organa ;
- Jesenji izlet ............................................................................ oktobar ;
- Jesenji kros ............................................................................. oktobar ;
- Proslava Nove godine ............................................................ 30. decembar ;
- Prvi opšti roditeljski sastanak ................................................. februar ;
- Međunarodni dan maternjeg jezika ........................................ 21.februar ;
- Dan žena ................................................................................. 8.mart ;
- Proljećni izlet ......................................................................... maj ;
- Proljećni kros ......................................................................... april ;
- Prijem učenika u I razred ....................................................... april ;
- Proslava Prvog maja .............................................................. 30.april ;
- Izložbe i smotre ..................................................................... tokom nastavne godine ;
- Učešće na takmičenjima i smotrama ..................................... april-maj ;
- Proslava Dana škole .............................................................. 25.maj ;
- Ispraćaj završnih osnovaca .................................................... maj ;
- Drugi opšti roditeljski sastanak ............................................. jun .


KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

Kulturna i javna djelatnost škole će se odvijati kroz aktivnosti sekcija, društava, saradnju sa društvenom sredinom, saradnju sa dječijim i stručnim listovima i časopisima, održavanje predavanja i priredbi za učenike, roditelje i građane, kroz takmičenja i smotre i sl. Program rada kulturne i javne djelatnosti škole će se odvijati u skladu sa kalendarom manifestacija. Pri utvrđivanju i realizaciji programa strogo će se voditi računa o vaspitnoj strani sadržaja. O realizaciji programa kulturne i javne djelatnosti škole staraće se Komisija za kulturnu i javnu djelatnost u sastavu :
1. Lalević Vukoman – predsjednik ;
2. Rakonjac Mitra – član ;
3. Bošković Tanja – član ;
4. Kasumović Jasmina – član.


PLAN I PROGRAM RADA KULTURNE I JAVNE DJELATNOST

AKTIVNOSTI NOSIOCI DINAMIKA
Jesenji izlet Nastavnik fizčkog vaspitanja Oktobar
Jesenji kros Nastavnik fizičkog vaspitanja Septembar-okt.
Prijem prvaka u Dječji savez Učitelji prvog razreda Od 1 do 10 okt.
Nova godina i maskembal Tim za kulturnu i javnu djelat. Kraj decembra
Opšti roditeljski sastanak Tim, direktor i odj. starješine Januar-febr.
Dam maternjeg jezika Nastavnici maternjeg jezika 21 februar
Dan žena Tim za kulturnu i javnu djel. 8 mart
Školsko takmičenje Tim za organizaciju i takmičenje mart
Proljećni kros Nastavnik fizičkog vaspitanja April
Proljećni izlet Nastavnik fizičkog vaspitanja April
Prijem prvaka Direktor,sekretar i nastavnici April
Prvi maj Tim za kulturnu i javnu djel. Kraj aprila
Proslava polumature Odjeljenjski starješine Maj
Dan nezavisnosti Tim za kulturnu i javnu djel. 21 maj
Ekskurzija za deveti razred Odjeljenjski starješine Maj
Proslava dana škole Odbor 25.05.2011.
Drugi opšti roditeljski sastanak Tim, direktor i odj. starješine Jun

 

 


OBRAZOVANJE ODRASLIH

U školi nema potrebe za organizovanjem obrazovanja za odrasle. U skladu sa Zakonom organizovaće se vanredno polaganje razrednih ispita.


PROFESIONALNA ORIJENTACIJA


Ova aktivnost biće organizovana u smislu pružanja stručne pomoći učenicima sa ciljem profesionalnog informisanja i slobodnog samostalnog izbora budućeg zanimanja.
Profesionalna orijentacija će se ostvarivati kroz sledeće oblike vaspitno-obrazovnog rada
- Sadržaje rada pojedinih predmeta ;
- Slobodne aktivnosti učenika ;
- Dodatnu nastavu ;
- Aktivnost odjeljenskih starješina ;
- Putem predavanja ,izložbi i razgovora sa stručnim saradnicima ;
- Čitanjem odgovarajuće literature i sl.
Svi nastavnici su dužni ostvarivati zadatke profesionalne orjentacije kroz sadržaje svog
predmeta. Dužni su da izdvoje sadržaje pogodne za upoznavanje pojedinih struka, zanimanja i potrebe za kadrovima. Da uoče sklonosti, sposobnosti i interesovanja učenika i da ih pravilno usmjere u izboru zanimanja. Kroz pismene radove učenika upoznati zanimanja : novinar, spiker,
književnik, glumac i sl. Kroz nastavu hemije : farmaceut, laborant i sl. Kroz nastavu biologije : ljekar i sl. Na sličan način upoznati učenike sa profesijama kroz nastavu drugih predmeta.
Plan profesionalne orijentacije se nalazi kod pedagoga škole.

 

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE


U okviru ovih aktivnosti škola će upoznati učenike sa zagađivačima životne sredine i osposobiti ih da učestvuju u borbi za očuvanje zdravlja i životne sredine. Upoznavaće ih sa potrebom higijenskog načina života i stalnim podizanjem nivoa zdrastvene zaštite. Stalnom kontrolom lične higijene, čistoće učionica i ostalog školskog prostora pomagaće se realizaciji ove aktivnosti.
Zdravlje učenika će se permanentno pratiti i kontrolisati, takođe i zdravlje nastavnika.
Vršiće se vakcinacija, ljekarski pregledi i kontrole. Formiraće se higijenske navike kod učenika.
Planom i programom uređenja školske sredine uraditi da školsko dvorište postane prostor za igru, odmor i razonodu. U tom cilju uradićemo sledeće :
- Redovno održavati čistoću u školskom dvorištu ;
- Podići dekorativne površine ;
- Napraviti i postaviti klupe za sjedenje i korpe za smeće ;
- Gajiti cvijeće u prostorijama škole i dvorištu ;
- Organizovati akcije na uređenju dvorišta i mjesnog centra i sl.


PLAN ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

AKTIVNOSTI NOSIOCI AKTIVNOSTI DINAMIKA
Uključiti što veći broj zaposlenih u praćenju realizacije Godišnjeg plana rada škole I za sve predviđene aktivnosti precizirati nosioce istih I definisati rokove za realizaciju. Direktor, pedagog, nastavnici Od 01.09.2009. god. kontinuirano
Donuijeti program internog utvrđivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa utvrđenom metodologijom Direktor, pedagog, nastavnici Od 01.09.2009. god. kontinuirano
Usvajanje Godišnjeg plana rada Direktor Do kraja septembra
Opremanje škole neophodnim nastavnim sredstvima, metodičkom i stručnom literaturom Direktor, sekretar, Ministarstvo prosvjete i nauke i predmetni nastavnici Od 01.09.2009. god. kontinuirano
Vođenje portfolija za profesionalni razvoj na nivou škole Tim za profesionalni razvoj Do kraja školske
2009/10. god.
Podsticati zaposlene da učestvuju u projektima vezanim za unapređenje kvaliteta nastave Tim za unapređenje kvaliteta nastave i tim za profesionalni razvoj Od 01.09.2009.god. kontinuirano

Obučiti nastavnike za rad na računarima i primjenu u nastavi i vannastavnim aktivnostima ICT koordinator Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Ustanoviti računarsku mrežu sa brzim pristupom internetu i optimalnom brzinom prenosa podataka ICT koordinator, direktor ,sekretar, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore Do kraja školske 2009/10.god.
Zapisnici sa sjednica stručnih organa i Školskog odbora treba da sadrže jasno definisane zaključke, nosioce aktivnosti I dinamiku realizacije Rukovodioci stručnih organa, sekretar Tokom školske 2009/10.god.
Obezbjediti potpunu stručnu zastupljenost u skladu sa aktom o sistematizaciji Direktor Septembar 2009.god.
Školski namještaj u svim učionicama uskladiti sa uzrasnim karakteristikama učenika I potrebama savremene nastave Direktor, sekretar Septembar 2009.god.
Više zastupiti edukativne i preventivne programe koji se odnose na borbu protiv nasilja,alkohola,droge i sl. Tim za realizaciju edukativnih i preventivnih programa Od 01.09.2009.god. planski i kontinuirano
Omogućiti učešće roditelja u vaspitno-obrazovnom procesu kroz razmatranje prigovora roditelja i učenika,izradu planova i sl. Tim za saradnju sa roditeljima,učenicima,ustanovama i lokalnom zajednicom Od 01.09.2009.god. planski i kontinuirano
Realizovati Plan profesionalnog razvoja zaposlenih na nivou škole u skladu sa utvrđenom dinamikom i prioritetima Direktor, pedagog i nastavnici Od 01.09.2009.god. planski i kontinuirano
Poboljšati postojeće sanitarno-higijenske i uslove zaštite životne sredine Direktor, sekretar Od 01.09.2009.god. planski i sistematski
Koristiti stavove, mišljenja i ideje učenika i nastavnika i ugrađivati ih u odgovarajuće planove škole Direktor, pedagog, nastavnici, ulčenici Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Promovisati učeničke radove kroz javno izlaganje u školskom prostoru Svi nastavnici Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Više afirmisati školu kroz nove oblike javne prezentacije Direktor, pedagog, svi nastavnici, sekretar
Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Voditi detaljniju i redovniju evidenciju u radu sa učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva Svi nastavnici, direktor, pedagog Od 01.09.2009.god. planski i kontinuirano
Posvetiti veću pažnju učenicima koji brže napreduju u učenju kroz dodatne aktivnosti Svi nastavnici, direktor, pedagog Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Omogućiti učenicima da učestvuju u izradi upustava koja sadrže njihova prava i dužnosti i omogućiti veći stepen priimjene Svi nastavnici Od 01.09.2009.god.
kontinuirano
Dopuniti program PO definisanjem nosioca aktivnosti i vremenom realizacije Direktor, pedagog, nastavnici Od 01.09.2009.god.
kontinuirano
Formiranje zajednice učenika sa novoizabranim članocvima Pedagog i učenici Od 01.09.2009.god.
kontinuirano.
Različitim oblicima komunikacije poboljšati informisanost roditelja o radu Savjeta i cjelokupnim aktivnostima škole Direktor, pedagog Od 01.09.2009.god.
kontinuirano.
Sveske učenika redovno pregledati, ispravljati i njegovati estetiku pravilnog pisanja Svi nastavnici Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Godišnji raspored gradiva, kao i operativne planove rada, potrebno je korigovati i doraditi u skladu sa savjetima i preporukama nadzornika Svi nastavnici Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Pripreme za čas bazirati na ciljevima umjesto na sadržajima časa Svi nastavnici Od 01.09.2009.god.
kontinuirano.
Na nivou stručnog aktiva sačiniti strategiju za poboljšavanje uslova rada, kao i za efikasno praćenje učeničkih postignuća i kriterijumsko ocjenjivanje Predsjednici stručnih aktiva Od 01.09.2009.god.
kontinuirano.
Nastavnici treba redovnije da pregledaju sveske učenika, notiraju greške, zapisuju I daju sugestije Svi nastavnici Od 01.09.2009.god.
kontinuirano
U nastavi koristiti radne listice, realije i drugi nastavni materijal Svi nastavnici Od 01.09.2009.god. kontinuirano
Stvarati nastavne situacije u kojima će učenici biti što je moguće više aktivni Svi nastavnici Od 01.09.2009.god.
kontinuirano
Učenici treba da slušaju umjetnički vrijednija djela Nastavnici muzičke kulture Od 01.09.2009.god. kontinuirano i planski
Pripremiti učenike za više nivoe takmičenja Tim za organizovanje i praćenje takmičenja Od 01.09.2009.god. kontinuirano i planski
Obezbijediti takmičenje po predmetima na nivou škole Tim za organizovanje i praćenje takmičenja Od 01.09.2009.god. kontinuirano i planski


Tim za unapređenje kvaliteta
obrazovno-vaspitnog rada
1.Tanja Bošković
2. Alma Durović
3. Refika Džanković
4. Daut Hajdarpašić

 

PLAN I PROGRAM PRAĆENJA VOĐENJA PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE

AKTIVNOSTI NOSIOCI VRIJEME
Evidencija upisanih prvaka u matičnu knjigu i upisa učenika u odjeljenjske knjige Tim: Direktor, sekretar i odjeljenjski starješine Avgust
Septembar
Evidencija o uspjehu učenika na kraju školske godine „ „
Zapisnici odjeljenjskih vijeća poslije popravnih ispita „ „
Zapisnici stručnih i upravnih organa škole „ Novembar, januar, april, maj i jun.
Odjeljenjske knjige „ Januar, jun i septembar
Matične knjige i registar „ Jun, avgust i septembar
Đačke knjižice i svjedočanstva „ Januar, jun i avgust


PLAN I PROGRAM PRAĆENJA REALIZACIJE POPRAVNIH ISPITA


AKTIVNOSTI NOSIOCI VRIJEME
Prikupljanje podataka o učenicima koji su upućeni na popravnim ispitima Tim: Vlaović Rajka, Timotijević Marija, Leković Mlađen Maj-VIII
Jun - ostali
Realizacija popravnih ispita Nastavnici, odjeljenjske starješine i učenici Jun - avgust
Analiza realizacije popravnih ispita Tim: Vlaović Rajka, Timotijević Marija, Leković Mlađen Jun - avgust
Podnošenje izvještaja nastavničkom vijeću Vođa tima Septembar

 

 

PROGRAM ĐAČKOG PARLAMENTA

 

U skladu sa čl. 96. Opšteg zakona o obrazovanju učenici svih odjeljenja škole čuine zajednicu učenika.
Đački parlament učenika OŠ „Mladost“ Kanje na konstituitivnom sastanku održanom 12. septembru 2011. godine donosi Program rada za školsku 2011/12. godinu koji sadrži sledeće aktivnosti:
- Konstituisanje zajednice učenika;
- Izbor presjednika zajednice učenika;
- Upoznavanje sa pravima i obavezama učenika;
- Upoznavanje sa mjerama zaštite od svih vrsta nasilja u školi;
- Upoznavanje sa pravom odsustvovanja u školi;
- Upoznavanje sa stimulativnim mjerama za poboljšanje uspjeha;
- Upoznavanje sa kućnim redom škole;
- Upoznavanje sa vaspitnim mjerama;
- Organizovaće dežurstvo u skoli u cilju poštovanja kućnog reda i zaštite školske imovine;
- Dogovaraće se oko uređenja školskog prostora i dvorišta;
- Raspravljaće o radu nastavnika i odnosu nastavnik – učenik;
- Raspravljaće o uspjehu i disciplini i davati predloge i mišljenja;
- Dogovaraće se oko organizovanja izleta i ekskurzije;
- Učestvovaće u pripremanju takmičenja, priredbi i izložbi;
- Izražavanje i prosleđivanje mišljenja upravi škole;
- Razgovaraće i odrugim pitanjima od interesa učenika.
Presjednik zajednice učenika će po potrebi prisustvocati sjednicama odjeljenskih vijeća i Nastavničkog vijeća.

PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE UČENIKA

Sadržaj ovog programa realizovaće se na svim nivoima obrazovnog procesa u obimu koji zavisi od uzrasta učenika (razreda), a sve u smislu pružanja stručne pomoći učenika sa ciljem profesionalnog informisanja, slobodnog i samostalnog izbora budućeg zanimanja, a prije svega uočavanja sklonosti i sposobnosti učenika za budući poziv.
Profesionalna orijentacija će se ostvarivati kroz slijedeće oblike nastavnog i vannastavnog rada:
- Sadržaj rada pojedinih nastavnih predmeta;
- Slobodne aktivnosti učenika;
- Dodatnu nastavu;
- Aktivnostodjeljenskih starješina;
- Putem predavanja, izložbi i razgovora sa stručnim saradnicima;
- Čitanjem odgovarajuće literature;
- Posjete, ekskurzije i slično;
Svi nastavnici su dužni ostvariivati zadatke profesionalne orijentacije kroz sadržaje koje realizuju. Dužni su da izdvoje sadržaje pogodne za upoznavanje pojedinih struka, zanimanja i potreba za kadrovima. Da uoče sklonosti, sposobnosti i interesovanja učenika i da ih pravilno usmjere u izboru zanimanja. Putem pismenih radova učenike upoznati sa zanimanjima: novinar, spiker, književnik i slično. Kroz nastavu biologije i hemije: ljekar, apotekar, zubar, veterinar i slično.
Na sličan način kroz nastavu drugih predmeta učenike upoznati sa drugim profesijama i zanimanjima.
Sekcije kao oblik vannastavnih aktivnosti su izuzetno pogodne za profesionalno usmjerivanje učenika. Slobodnim izborom sekcije učenik pokazuje želju, nastavnik treba kroz program sekcije da uoči posjeduje li sklonosti i sposobnosti i da ih kanališe ka željenom pravcu.
Dodatna nastava kao vid vannastavne aktivnosti organizuje se za nadprosječne (nadarene) učenike. Nastavnik u dodatnu nastavu treba da uključi učenike koji bez velikog napora postižu vrhunske rezultate. To su učenici koji posjeduju sklonosti i sposobnosti za određenu oblas. Pravilan izbor učenika za dodatnu nastavu znači pravilno profesionalno usmjerenje.
Odjeljenski starješine u programu odjeljenske zajednice obavezno unose temu „Profesinalna orjentacija učenika“. Na odjeljenskoj zajednici sa učenicima razgovaraju na tu temu. Želje učenika upoređuju sa ocjenama, analiziraju, savjetuju i usmjeravaju. Odjeljenski starješine osim razgovore sa učenicima obavljaju razgovore i sa roditeljima. Odjeljenski starješine osmih razreda učenike i njihove roditelje upoznaju sa profesijama u Crnoj Gori, sa deficitarnim kadrovima i slično.
Odjeljenski starješine upućuju učenike da prate odgovarajuće emisije na TV, da slušaju odgovarajuća predavanja, gledaju izložbe, organizuju posjete i ekskurzije.
Sve aktivnosti koje škola preduzima u pravcu profesionalne orijentacije moraju biti maksimalno usmjerene ka davanju realne procjene za pravilan izbor zanimanja za svakog učenika pojedinca.
Ovaj program je sastavni dio Godišnjeg plana i programa škole.
U njegovoj izradi učestvovali su svi nastavnici.
Tim zadužen za profesionalnu orijentaciju učenika: Džanković Refka – vođa, Kijamet Šefika i Lalević Vukoman članovi .


PROGRAM VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI


Ovaj program je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole. Rađen je timski. U izradi učestvovali su rukovodioci sekcija i direktor škole.
Učešće učenika u vannastavnim aktivnostima doprinosi razvoju cjelokupne ličnosti učenika i njegovom razvoju u različitim oblastima, razvoju interesovanja i stvaralačkih sposobnosti, razvoju radnih navika i lične odgovornosti. Takođe, angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima sužava prostor za djelovanje negativnig faktora, kao šro su dugotrajno i besciljno zadržavanje na ulici, u kafiću, pred televizijom i slično, te ga osposobljava za racionalnu organizaciju i planiranje rada i slobodnog vremena. Mnoge su prednosti učenikovog uključivanja u vannastavne aktivnosti što školi nameće obavezu organizovanja raznovrsnih aktivnosti koje će zadovoljiti različite interese, potrebe, sposobnosti i mogućnosti svakog učenika, a koje ga neće opteretiti ni trajanjem ni sadržajem. Rad u okviru vannastavnih aktivnosti odvijaće se kroz sekcije, dopunsku i dodatnu nastavu.
Poteškoće koje se svake godine javljaju u realizaciji vannastavnih aktivnosti su veliki broj učenika koji putuju više od pet kilometara i veliki broj nastavnika koji žive u gradu i udaljeni su od škole više od dvadeset kilometara.
Ove godine škola će realizovati 435 časova sekcija, 315 dopunske nastave i 315 dodatne nastave. Ukupno 1065 časova vannastavnih aktivnosti.
Realizacija vannastavnih aktivnosti počeće 1. oktobra 2011.godine a završiti 12. juna 2012. godine.
Svaki nastavnik je dužan da u toku nastavne godine realizuje 90 časova vannastavne aktivnosti.
Vannastavne aktivnosti realizuju se po planu i programu i rasporedu časova.
U sekcije se učenici uključuju po slobodnoj želji i sklonostima. Po pravilu učenik je uključen u jednu sekciju, a ne može pohađati više od dvije sekcije.

Ove godine će u školi raditi sledeće sekcije:

1. Literarna sekcija ( rukovodilac Lalević Vukoman i Bošković Tanja )
Učenici će razvijati sklonosti i sposobnosti ka književnom stvaralaštvu. Izučavaće pisce i njihova književna djela. Rukovodioci sekcije će im pomagati da pišu – stvaraju. Radove će objavljivati u dječjim i dnevnim listovima, čitati na priredbama u škol, učestvovati na konkursima, smotrama i takmičenjima. Do sada su učenici literarne sekcije postizali zapažene rezultate: prva mjesta, nagrade, diplome i priznanja. O tome postoji evidencija u ljetopisu škole.

2. Ritmička sekcija ( rukovodilac Rakonjac Mitra )
Sekcija će pripremati ritmičke igre za priredbe u školi koje se organizuju u skladu sa kulturnim manifestacijama. Učestvovaće na smotrama koje organizuje Centar za kulturu opštine Bijelo Polje. Ova sekcija u školi uspješno radi više godina i postiže zapažene rezultate. Na priredbama sa posebnom pažnjom i zadovoljstvom se prati dio programa koji priređuje ritmička sekcija.

3. Dramsko – recitatorska sekcija (rukovodilac Lalević Vukoman )
Članovi sekcija će uz pomoć rukovodioca učiti da glume i recituju. Sadržaje će odabirati primjerene uzrastu i sposobnosti učenika. Učestvovaće na priredbama smotrama i takmičenjima.

4. Likovna sekcija (rukovodilac Šefika Kijamet )
Uz pomoć rukovodioca članovi sekcija će razvijati sklonosti i sposobnosti za likovno stvaralaštvo. Sekcije će organizovati izložbe u školi, učestvovaće u smotrama i izložbama likovnih radova učenika osnovnih škola kod nas i u svijetu. U dosadašnjem radu članovi ove sekcije postizali su vrhunske rezultate. Na nivou opštine svake godine osvajaju jedno od prva tri mjesta..

5. Muzička sekcija (rukovodioci Rakonjac Mitra )
Članovi sekcije uče da pjevaju, igraju i sviraju. Učesvuju na priredbama u školi, smotrama i takmičenjima. U okviru sekcije uspješno rade dva hora. Jedan za uzrast od 1 – 4 razreda i drugi od 5 – 8. Hor starijih razreda svake godine se priprema za opštinsku smotru horova.

6. Mladi ekolozi (rukovodilac Durović Alma)
Sekcija će ove godine realizovati sadržaje koji će biti od značaja za razvijanje i očuvanje zdrave životne sredine. Radiće na uređenju školskog dvorišta i stvaranju zdravih higijenskih uslova u prostorijama škole. Kroz tribine, okrugle stolove i priredbe propagiraće svoje ciljeve i programe. Štampaće i rasturati propagandni materijal.

7. Mladi tehničari (rukovodilac Leković Mlađen)
Ova sekcija imaće obiman program aktivnosti. Staraće se za zaštitu školskog inventara od oštećenja i loma. Vršiće jednostavnije opravke. Radiće na pravljenju i postavljanju panoa, zidnih plakara i slično. Učiće teorijska i praktična znanja iz saobraćaja. Učestvovaće na takmičenju iz saobraćaja. Praviće modele, makete, tehničke crteže i izložbe u školi.

8. Mledi matematičari (rukovodilac Smolović Radisav)
Sekcija će se baviti matematičkim pošalicama, pitalicama i zagonetkama. Izučavaće znamenite matematičare i njihova otkrića, kao i zanimljivosti iz istorije matematike. Dosta vremena posvetiće pravljenju didaktičkog materijala za redovnu nastavu. Praviće matematičke zagonetke, pošalice, pitalice, rebuse i sl. I objavljivati u dječjim listovima. Baviće se praćenjem različitih veličina koje se mijenjaju poput dnevne temperature i pritiska vazduha. U vezi sa tim praviće dnevne, sedmične i mjesečne grafikone.
9. Mladi istoričari (rukovodilac Šabanović Arif)
Izučavaće istoriju našeg mjesta. Posebnu pažnju posvetiće onome što je kroz vremena zbližavalo ljude i dostignućima koja su pomagala razvoju civilizacije. Sekcija će kroz okrugle stolove, tribine i kvizove razvijati uvažavanjetolerancije i različitosti. Osuđivaće ratove i razvijati antiratni duh. Učiće se da u razgovorima poštuju različita mišljenja i da nesporazume rješavaju kompronisom.

10. Mladi geografi (rukovodilac Mulić Suada)
Sekcija će se baviti proučavanjem svoga mjesta: sastav zemljišta, reljef, klima, nadmorska visina, biljni i životinjski svijet, planine, rijeke, privreda i sl. Pratiće promjenu temperature, vremensku prognozu, praviti proste sprave za praćenje vjetra i drugih parametara koji utiču na promjenu vremena. Crtaće grafikone koji simbolizuju vremensku prognozu i sl.

11. Sekcija sporta i rekreacije (rukovodilac Rakonjac Mitra)
Prioretni cilj ove sekcije je: normalan fizički razvoj i rast djece, socijalizacija, i takmičarski duh. Rukovodilac sekcije će organizovati sportske discipline po želji učenika. Interesovanje za ovu sekciju je veoma veliko, na sekciji je prisutan veliki broj učenika sa velikim brojem želja. Djeca hoće da ostanu duže od planiranog vremena. Članovi sekcije razvijaju vještine i sposobnosti koje prezentuju na takmičenjima. Članovi ove sekcije tokom trajanja postizali su zapažene rezultate na opštinskom takmičenju.
12. Mladi hemičari (rukovodilac Bahović Ešef)
Sekcija se bavi primjenom stečenih znanja. Učenici rade laboratorijske vježbe i oglede. Uočavaju i istražuju. Uče o istaknutim hemičarima i njihovim naučnim saznanjima.
13. Mladi fizičari (rukovodilac Bahović Ešef)
Učenici rade vježbe oglede i rješavaju zadatke iz fizike, dokazuju, pronalaze i provjaravaju i potvrđuju teorijska znanja, uče o fizičarima i njihovim naučnim otkrićima.
14. Ljubitelji engleskog jezika (rukovodilac Timotijević Marija)
Članovi sekcije vježbaju da komuniciraju na engleskom jeziku. Simuliraju običan živor i govore engleski jezik. Uče da prave literarne sastave, recituju i glume.
15. Prevencija narkomanije (rukovodilac Džanković Refika)
Članovi sekcije stiču osnovna znanja o uzrocima i posljedicama korišćeja droga i
Drugih opojnih sredstava.

Dopunska nastava, kao vid vannastavne aktivnosti ima za cilj da pomogne djeci koja zaostaju u učenju. Organizuje se po potrebi iz svih nastavnih oblasti osim fizičkog vaspitanja, likovne i muzičke kulture i tehničkog obrazovanja.Nastavnik krajem tekućeg mjeseca odredi nastavne oblasti koje učenici nijesu savladali, imenuje učenike koji će pohađati časove dopunske nastave. Dopunska nastava se realizuje sve dok učenici ne nauče propušteno. Kada učenik postigne zadovoljavajuće znanje tada se isključuje. U dopunskoj nastavi se posebna pažnja posvećuje individualnom pristupu učeniku.

Dodatna nastava, kao vid vannastavne aktivnosti organizuje se za nadprosječne (nadarene) učenike. Oni u sticanju i primjeni znanja idu više po dubini i obimu od programom i predviđenih sadržaja. Djeca rješavaju složenije zadatke i spremaju se za takmičenje. Dodatna nastava je vid profesionalne orjenttacije učenika.

PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Nastavničo vijeće će organizovati rad u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi, Statutom škole, Godišnjim planom rada škole i zahtjevima Ministarstva prosvjete i nauke . Polazeći od toga Nastavničko vijeće će realizovati sledeći o p e r a t i v n i p l a n i p r o g r a m r a d a :

- Avgust -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje Godišnjeg plana rada Nastavničkog vijeća ( svi nastavnici ) ;
3. Analiza vođenja pedagoške dokumentacije ( direktor, odjeljenske starješine ..) ;
4. Utvrđivanje rasporeda časova ( svi nastavnici ) ;
5. Godišnje planiranje nastave- analiza ( svi nastavnici ) ;
6. Formiranje komisija za školsku 2011/12 godinu ;
7. Pripremljenost škole za početak rada ( direktor ) ;
8. Upoznavanje sa školskim kalendarom ( direktor ) ;
9. Tekuća pitanja .

- Septembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada škole ;
3. Snadbjevenost učenika udžbenicima i priborom ( svi nastavnici ) ;
4. Dogovor oko vođenja pedagoške dokumentacije ;
5. Dogovor oko realizacije i planiranja vannastavnih aktivnosti i izrada rasporeda ;
6. Tekuća pitanja .

- Novembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza discipline i uspjeha učenika na kraju I kvartala ;
3. Proglašenje najboljeg odjeljenja i učenika u školi ;
4. Analiza realizacije Godišnjeg plana rada škole ( direktor ) ;
5. Efekti dopunske i dodatne nastave ( nastavnici ) ;
6. Tekuća pitanja .
- Februar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I pol.i predlog mjera ( direktor i nastavnici);
3. Proglašenje najboljeg odjeljenja i učenika na kraju I polugođa ( svi nastavnici ) ;
4. Analiza objektivnosti i kriterijuma ocjenjivanja ;
5. Analiza rada aktiva i odjeljenskih vijeća ( direktor ) ;
6. Analiza rada odjeljenskih starješina ( direktor ) ;
7. Analiza realizacije planova rada nastavnika ;
8. Analiza realizacije Godišnjeg plana rada škole ;
9. Pitanje učešća nastavnika na seminarima ;
10. Tekuća pitanja.

- April -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju III kvartala i predlog mjera ;
3. Analiza rada dodatne nastave i pripremljenost učenika za takmičenja ;
4. Analiza rada sekcija i pripremljenost učenika za smotre ;
5. Proglašenje najboljeg odjeljenja i učenika na kraju III kvartala ;
6. Rad na profesionalnom informisanju učenika ( odjeljenske starješine i pedagog) ;
7. Analiza rada nastavničkog vijeća ;
8. Tekuća pitanja.

- Maj -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza discipline i uspjeha učenika IX razreda na kraju nastane godine ;
3. Proglašenje učenika generacije ;
4. Organizovanje popravnih ispita za učenike IX razreda ;
5. Pripreme za proslavu Dana škole ;
6. Tekuća pitanja.


- Jun -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje i analiza uspjeha i discipline učenika na kraju nastavne godine ;
3. Analiza rezultata postignutih na takmičenjima i smotrama ;
4. Analiza rezultata postignutih na eksternoj provjeri znanja za učenike 3 i 6 razreda ;
5. Izbor najboljeg odjeljenja i učenika na kraju nastavne godine ;
6. Upoznavanje sa zapažanjima prosvjetnih inspektora i predlog mjera ;
7. Podjela predmeta,časova i odjeljenskih starješinstava za narednu školsku godinu ;
8. Formiranje aktiva i izbor rukovodioca ;
9. Analiza realizacije Godišnjeg plana rada škole ;
10. Planiranje nastave za narednu školsku godinu ;
11. Tekuća pitanja.

ORIJENTACIONI PROGRAM RADA ODJELJENSKIH VIJEĆA

Odjeljenska vijeća su obavezna tokom školske godine održati sedam sjednica i to :

- Avgust -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Usvajanje programa rada odjeljenskih vijeća ;
3. Dogovor oko kalendara pismenih zadataka ;
4. Snadbjevenost učenika sa knjigama i priborom ;
5. Upoznavanje članova vijeća sa uslovima u porodicama učenika,izvještaj odjeljenskih starješina ;
6. Usmjeravanje učenika u vannastavne aktivnosti .

- Novembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje i analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I kvartala i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije planova rada nastavnika i odjeljenskih starješina ;
4. Analiza urednosti vođenja pedagoške dokumentacije ;
5. Teorijsko predavanje „Uloga i značaj odjeljenskog starješineu osnovnoj školi“– realizator pedagog.

- Decembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje i analiza uspjeha i ponašanja učenika na kraju I polugođa i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije programskih sadržaja za I polugođe ;
4. Analiza realizacije vannastavnih aktivnosti ;
5. Analiza kriterija i objektivnosti ocjenjivanja .

- Mart -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje uspjeha i discipline učenika na kraju III kvartala i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije vannastavnih aktivnosti i pripremljenost učenika za takmičenja i smotre ;
4. Analiza odnosa nastavnik-učenik i obrnuto .
- Maj -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje i analiza uspjeha učenika IX razreda na kraju nastavne godine ;
3. Analiza realizacije planova rada nastavnika za IX razred ;
4. Predlaganje kandidata za učenika generacije .


- Jun -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje uspjeha na kraju nastavne godine, analiza uspjeha i discipline i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije planova rada nastavnika , odjeljenskih vijeća i odjeljenskih starješina .

- Avgust -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje i analiza uspjeha i discipline učenika na kraju školske godine ;
3. Pitanja izrade plana i programa odjeljenskog vijeća za narednu godinu ;
4. Analiza urednosti vođenja pedagoške dokumentacije i predlog mjera .

 

 


ORIJENTACIONI PROGRAM RADA ODJELJENSKIH STARJEŠINA

Najvažniji zadaci odjeljenskog starješine kojima će se baviti tokom školske godine su sledeći :

- Napraviti odjeljenje kao homogen i radan kolektiv ;
- Upoznati učenike sa kućnim redom škole i navikavati ih da ga poštuju ;
- Upoznati porodične prilike učenika ;
- Upoznati zdrastveno stanje svakog učenika i upoznati nastavnike sa tim ;
- Permanentno pratiti uspjeh i ponašanje učenika ;
- Sistematski sarađivati sa roditeljima ;
- Svakodnevno voditi računa o higijeni prostorija u školi i ličnoj higijeni učenika ;
- Redovno održavati časove odjeljenske zajednice i realizovati adekvatan program ;
- Sa učenici razgovarati o svim pitanjima koja se njh tiču ;
- Pratiti redovnost dolaska učenika u školu ;
- Pratiti redovnost realizacije nastave, blagovremenost ocjenjivanja, objetivnost i dr.
- Organizovati pomoć učenicima koji zaostaju u sticanju znanja ;
- Izabrati rukovodstvo odjeljenske zajednice i pomogati mu u radu ;
- Organizovati rad odjeljenskih vijeća ;
- Urednu voditi odjeljensku i matičnu knjigu ;
- Blagovremeno popunjati svjedočanstva i đačke knjižice ;
- Organizovati predavanja u cilju zaštite zdravlja učenika ;
- Organizovati saradnju sa odjeljenskim zajednicama drugih škola ;
- Razvijati drugarske, ljutske i tolerantne odnose među ljudima ;
- Razvijati humanost i solidarnost ;
- Pomagati učenicima u razvijanju radnih navika ;
- Individualno sarađivati sa roditeljima učenika ;
- Razvijanje navike kulturnog ponašanja kod učenika ;
- Organizovati takmičenja i kvizove znanja ;
- Organizovati i realizovati i druge aktivnosti i planove u skladu sa potrebama .

 

PLAN I PROGRAM RADA ODJELJENSKIH ZAJEDNICA

U toku školske godineodjeljenske zajednice će raditi na sledećim pitanjima :
- Izabraće rukovodstvo odjeljenske zajednice i komisije ;
- Vodiće računa o redovnosti prisustvovanja učenika nastavi ;
- Pružaće pomoć slabijim učenicima ;
- Vodiće računa o čuvanju lične i školske imovine ;
- Vodiće računa o poštovanju kučnog reda škole ;
- Organizovaće ekskurzije, izlete, posjete drugim školama i sl.
- Učešće u kulturno-zabavnom programu koji organozuje škola ;
- Organozovaće izložbe učeničkih radova ;
- Organizovaće takmičenja unutar odjeljenske zajednice ;
- Analiziraće uspjeh i ponašanje učenika i donositi mjere za poboljšanje ;
- Vodiće brigu o zdravlju učenika ;
- Učestvovaće u humanitarnim akcijama ;
- Radiće na uređenju učionica, dvorišta i drugih školskih prostorija ;
- Rasprvljaće o odnosu nastavnika i učenika , kvalitetu nastave i drugim pitanjima .

Odjeljenska zajednica će tokom školske godine održati najmanje pet sjednica, a po potrebi i više :
- Prva sjednica u septembru ;
- Druga sjednica u novembru ;
- Treća sjednica u februaru ;
- Četvrta sjednica u aprilu ;
- Peta sjednica u junu,za IX razred u maju.
Program rada odjeljenskih zajednica biće prilagođen uzrastu učenika. Za uspješan rad odjeljenskih zajednica odgovaran je odjeljenski starješina.


PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA RAZREDNE NASTAVE


Aktiv razredne nastave će tokom školske godine održati pet sjednica i realizovaće sledeći program rada :
- Avgust -

1. Usvajanje godišnjeg plana rada Aktiva ;
2. Planiranje nastave-usvajanje godišnjih planova rada nastavnika ;
3. Stručno usavršavanje nastavnika ;
4. Izrada rasporeda časova ;
5. Ostala pitanja ;
 

- Oktobar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Utvrđivanje i analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I kvartala ;
3. Praktično predavanje - realizator Kasumović Jasmina ;
4. Analiza predavanja .


- Decembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I polugođa ;
3. Teorijsko predavanje - realizator Bošković Tanja ;
4. Analiza predavanja .

- Mart -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju III kvartala i predlog mjera ;
3. Praktično predavanje – realizator Kojović Mira ;
4. Analiza predavanja .

- Jun -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju nastavne godine i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije planova rada i predlog mjera za budući rad ;
4. Analiza realizacije godišnjeg plana rada Aktiva, predlog mjera i izbor rukovodioca Aktiva za narednu godinu .

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA PRIRODNO-MATEMATIČKE GRUPE


Aktiv će tokom školske godine održati 10 sjednica i realizovati sledeći Program rada :

- Avgust -


1. Konstituisanje Aktiva ;
2. Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine ;
3. Usvajanje i ovjera godišnjih planova rada ;
4. Usvajanje godišnjeg plana rada nastavnika - Aktiva ;
5. Ostala pitanja.

- Septembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Snadbjevenost učenika udžbenicima i priborom ;
3. Dogovor oko izrade kalendara pismenih zadataka ;
4. Dogovor oko planiranja i realizacije vannastavnih aktivnosti ;
5. Ostala pitanja.

- Oktobar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Praktično predavanje – realizator Durović Alma ;
3. Analiza praktičnog predavanja ;
4. Ostala pitanja .
- Novembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I kvartala i predlog mjera ;
3. Analiza kriterijuma i objektivnosti ocjenjivanja ;
4. Teorijsko predavanje – realizator Smolović Radisav ;
5. Analiza teorijskog predavanja
6. Ostala pitanja .


- Decembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I polugođa i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije planova rada nastavnika, dopunske i dodatne nastave ;
4. Analiza plana rada Aktiva ;
5. Ostala pitanja .
- Februar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Praktično predavanje iz biologije – realizator Bahović Ešef ;
3. Analiza praktičnog predavanja ;
4. Ostala pitanja .

- Mart -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju III kvartala i predlog mjera ;
3. Analizacija realizacije plana rada redovne, dopunske i dodatne nastave ;
4. Organizovanje školskog i priprema za republičko takmičenje ;
5. Ostala pitanja .

- April -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Praktično predavanje – realizator Mulić Suada ;
3. Analiza praktičnog predavanja ;
4. Ostala pitanja .
- Maj -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha učenika IX razreda ;
3. Analiza uspjeha učenika na takmičenjima i smotrama ;
4. Ostala pitanja .


- Jun -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju nastavne godine i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije planova rada redovne, dopunske i dodatne nastave ;
4. Analiza realizacije plana rada Aktiva ;
5. Organizovanje popravnih ispita ;
6. Ostala pitanja .

Za blagovremenu realizaciju Plana rada Aktiva staraće se predsjednik Aktiva.

 

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA DRUŠTVENO JEZIČKE GRUPE


Aktiv će tokom školske godine održati 10 sjednica i realizovati sledeći Program rada :


- Avgust -

1. Konstituisanje Aktiva ;
2. Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine ;
3. Usvajanje i ovjera godišnjih planova rada ;
5. Usvajanje godišnjeg plana rada nastavnika - Aktiva ;
6. Ostala pitanja.

- Septembar -


1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Snadbjevenost učenika udžbenicima i priborom ;
3. Dogovor oko izrade kalendara pismenih zadataka ;
4. Dogovor oko planiranja i realizacije vannastavnih aktivnosti ;
5. Ostala pitanja .

- Oktobar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Praktično predavanje – realizator Husović Bedrija ;
3. Analiza praktičnog predavanja ;
4. Ostala pitanja .

 

- Novembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I kvartala i predlog mjera ;
3. Analiza kriterijuma i objektivnosti ocjenjivanja ;
4. Teorijsko predavanje– realizator Timotijević Marija;
5. Analiza teorijskog predavanja
6. Ostala pitanja .

 

 


- Decembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I polugođa i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije planova rada nastavnika,dopunske i dodatne nastave ;
4. Analiza plana rada Aktiva ;
5. Ostala pitanja .
- Februar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Praktično predavanje– predavač Lalević Vukoman ;
3. Analiza praktičnog predavanja ;
4. Ostala pitanja .

- Mart -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju III kvartala i predlog mjera ;
3. Analizacija realizacije plana rada redovne, dopunske i dodatne nastave ;
4. Organizovanje školskog i priprema za republičko takmičenje ;
5. Ostala pitanja .

 

- April -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Praktično predavanje – realizator Šabanović Arif ;
3. Analiza praktičnog predavanja ;
4. Ostala pitanja .
- Maj -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha učenika IX razreda ;
3. Analiza uspjeha učenika na takmičenjima i smotrama ;
4. Ostala pitanja .

- Jun -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju nastavne godine i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije planova rada redovne, dopunske i dodatne nastave ;
4. Analiza realizacije plana rada Aktiva ;
5. Organizovanje popravnih ispita ;
6. Ostala pitanja .

 

Za blagovremenu realizaciju Plana rada Aktiva staraće se predsjednik Aktiva.

 


PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA ŠKOLE

Pedagog škole će raditi dva (tri) dana u toku sedmice. Plan rada pedagoga škole sastoji se iz :

- Planiranje, programoranje, organizacija i praćenje vaspitno-obrazovnog rada ;
- Realizacija obrazovnog i vaspitnog procesa ;
- Evaluacija obrazovnog i vaspitnog procesa i saradnja sa nastavnicima ;
- Podrška učenicima ;
- Saradnja sa roditeljima i njihovo učešće u vaspitno-obrazovnom programu ;
- Analize i istraživanja ;
- Saradnja sa institucijama od značaja za obrazovni i vaspitni rad ;
- Stručno usavršavanje ;
- Doprinos Etos školi ;
- Saradnja sa stručnim organima škole ;
- Vođenje dokumentacije i planiranje rada ;
- Saradnja sa Centrom za pomoć djeci i porodici ;
- Saradnja sa Centrom za prevenciju narkomanije ;
- Saradnja sa Ministarstvom prosvjete i sporta ;
- Saradnja sa Ispitnim centrom i Zavodom za školstvo ;
- Godišnji plan rada pedagoga je posebno urađen.


PLAN I PROGRAM SARADNJE SA RODITELJIMA


U toku školske godine saradnja sa roditeljima organizovaće se preko opštih roditeljskih sastanaka, grupne i pojedinačne saradnje i preko Savjeta roditelja.
U toku školske godine održaće se dva opšta roditeljska sastanka, i to :

- Januar -

1. Analiza polugodišnjeg uspjeha i discipline učenika i predlog mjera za poboljšanje ;
2. Izostajanje učenika sa nastave-analiza i izvještaj direktora i predlog mjera ;
3. Ostala pitanja ;
- Jun -

1. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju nastavne godine i predlog mjera ;
2. Analiza saradnje škole i roditelja ;
3. Ostala pitanja .

Svaki odjeljenski starješina tokom nastavne godine održaće najmanje četiri roditeljska sastanaka . Plan i program rada roditeljskih sastanaka nalazi se u odjeljenskim knjigama
kao i plan grupne i individualne saradnje sa roditeljima.


PLAN I PROGRAM RADA SAVJETA RODITELJA

Savjet roditelja će u toku školske godine održati tri sjednice i realizovati sledeće :

1. Razmatraće Predlog godišnjeg plana rada škole i dati svoje mišljenje ;
2. Razmatraće izvještaj o radu škole ;
3. Rješavaće pitanja u vezi sa pravima učenika ;
4. Razmatraće prigovore roditelja i učenika u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom u školi ;
5. Razmatraće uspjeh i disciplinu učenika i donosiće predlog mjera ;
6. Razmatraće i predlagati mjere za poboljšanje uslova rada ;
7. Razmatraće uslove za organizovanje ekskurzija, zimovanja, izleta i dr.
8. Učestvovaće u rješavanju problema snadbjevenosti knjiga za siromašnu djecu ;
9. Sarđivaće sa lokalnom zajednicom ;
10. Obavljeće i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom .


PLAN I PROGRAM RADA BIBLIOTEKE

Biblioteka će raditi utorkom i četvrtkom od 7,30 h do 13,30 h i ostvarivaće sledeće funkcije :

- Vaspitno-obrazovna djelatnost -

Ova funkcija se ostvaruje sa nastavnicima srpskog jezika, nastavnicima razredne nastave i razrednim starješinama. Neposredna vaspitno-obrazovna funkcija ostvaruje se i preko učenika obilaskom svih odjeljenskih zajednica i vođenjem razgovora o knjizi i njenom korišćenju.
- Bibliotečko-informativna djelatnost -

- Prikupljanje priloga za popunjavanje školske biblioteke ;
- Davanje predloga za popunjavanje biblioteke ;
- Organizovanje i rad bibliotečke sekcije ;
- Izrada popisa bibliotečkih podataka ;
- Informisanje o nabavci knjiga i časopisa ;

- Stručno usavršavanje bibliotekara -
- Praćenje stručne literature ;
- Prisustvo seminarima za bibliotekare ;
- Prisustvo sajmovima knjiga i učila ;
- Učešće u radu stručnih organa ;
- Saradnja sa drugim bibliotekama i dr.
- Godišnji plan rada biblioteke je posebno urađen.

 

PLAN I PROGRAM RADA SUBOTAMA


Tokom nastavne godine angažovaće se rad subotom ako za tim bude potrebe ( odrađivanje izgubljenih časova, vjerski praznici i sl. ) .

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

U skladu sa članom 11. Statuta ove škole Školski odbor upravlja školom. Tokom ove školske godine baviće se sledećim pitanjima :

- Septembar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Usvajenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ;
3. Pitanje ogrijeva za zimu ;
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole ;
4. Analiza izvještaja o godišnjem radu za 2010/11. školsku godinu ;
5. Tekuća pitanja.
- Februar -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju prvog polugođa i predlog mjera ;
3. Usvajanje Godišnjeg računa ;
4. Razmatranje programa vannastavnih aktivnosti ;
5. Tekuća pitanja.

- Jun -

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice ;
2. Analiza uspjeha i ponašanja učenika na kraju nastavne godine i predlog mjera ;
3. Analiza realizacije Godišnjeg plana rada škole ;
4. Tekuća pitanja .
 

Školski odbor ima 5 članova, bira se na period od 4 godine, osim predstavnika Savjeta roditelja koji se biran na 2 godine. Čine ga : tri predstavnika Ministarstva nadležnog za poslove prosvjete, jedan predstavnik zaposlenih i jedan predstavnik roditelja. Sjednica Školskog odbora se može održati ako joj prosistvuje više od polovine članova.
Školski odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova i to po pravilu javnim glasanjem.


PLAN I PROGRAM RADA DIREKTORA ŠKOLE


Direktor škole ostvaruje stručno rukovođenje koje obuhvata :

1. Planira,organizuje i rukovodi radom škole ;
2. Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa ;
3. Obezbeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje ;
4. Priprema predlog Godišnjeg plana rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje ;
5. Rukovodi radom nastavničkog vijeća ;
6. Vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenih u školi ;
7. Predlaže Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ;
8. Vrši obezbeđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u školi ;
9. Odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u skladu sa zakonom ;
10. Podstiče stručno usavršavanje , obrazovanje nastavnika i predlaže njihovo napredovanje;
11. Zastupa i predstavlja školu ;
12. Stara se i odgovara za zakonitost rada u školi ;
13. Izvršava odluke Školskog odbora ;
14. Predlaže Program razvoja škole ;
15. Predlaže Godišnji finansijski plan škole ;
16. Predlaže raspuštanje Školskog odbora ako se ne sastaje ili ne vrši svoju funkciju ;
17. Podnosi Izvještaj o radu Školskog odbora , u skladu sa zakonom ;
18. Sarađuje sa roditeljima i sredinom ;
19. Odlučuje o podjeli razreda na odjeljenja, vrši raspored nastavnika po predmetima i odjeljenjima i raspoređuje obrazovno-vaspitne zadatke ;
20. Donosi odluku o prekidu vaspitno-obrazovnog rada do tri dana ;
21. Odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika ;
22. Prisustvuje obrazovno-vaspitnom radu nastavnika, prati njihov rad i daje savjete za unapređenje i poboljšanje rada ;
23. Stvara uslove za rad Savjeta roditelja ;
24. Potpisuje sporazum o preuzimanju nastavnika ;
25. Obezbjeđuje čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije i imovine ;
26. Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom .

OPERATIVNI PLAN RADA DIREKTORA

- Avgust -

- Izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ;
- Izrada rasporeda časova ;
- Izrada Nacrta Godišnjeg plana rada ;
- Pripremanje i održavanje sjednice Nastavničkog vijeća ;
- Rješavanje kadrovskih pitanja ;
- Organizovanje popravnih i vanrednih ispita ;
- Analiza uspjeha na kraju školske 2010/11.godine ;
- Izrada godišnjeg izvještaja za školsku 2010/11.godinu ;
- Učešće u radu stručnih i upravnih organa škole ;
- Uvid u finansijsko poslovanje ;
- Uvid u rad pomoćnog osoblja ;
- Izrada plana rada za septembar ;
- Ostali poslovi i zadaci .
- Septembar –

- Izrada Godišnjeg plana rada škole ;
- Uvid u kvalitet godišnjeg planiranja nastavnika ;
- Pripremanje i održavanje sjednica Nastavničkog vijeća ;
- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Uvid u kvalitet i blagovremenost pripremanja nastave ;
- Učešće u radu stručnih organa rada škole ;
- Pomoć nastavnicima u planiranju i pripremanju rada vannastavnih aktivnosti ;
- Uvid u finansijsko poslovanje ;
- Izrada evidentnog lista o broju učenika i odjeljenja ;
- Rad na Godišnjem izvještaju za prošlu školsku godinu ;
- Održati konsultativni sastanak sa odjeljenskim starješinama ;
- Sarađivati sa Ministarstvom prosvjete i sporta i roditeljima ;
- Ostali poslovi i zadaci .

- Oktobar -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Pregled i ovjera planova rada vannastavnih aktivnosti ;
- Rad sa učenicima koji imaju problem sa učenjem i ponašanjem ;
- Rad na Ljetopisu škole ;
- Pregled matične knjige učenika i radnika škole ;
- Organizovanje jesenjeg izleta i krosa ;
- Uvid u blagovremenost i kvalitet pripremanja nastave ;
- Pedagoško-instruktivni rad – posjetiti nastavu od I do V razreda ;
- Uvid u korišćenje udžbenika i stručne literature ;
- Posjetiti časove u predmetnoj nastavi ;
- Izvršiti uvid u ocjenjivanje učenika i na vrijeme dati savjet ;
- Uvid u finansijsko poslovanje ;
- Ostali poslovi i zadaci .

- Novembar -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Uvid u neposredno pripremanje za nastavu ;
- Pripremiti i održati sjednicu Nastavničkog vijeća ;
- Posjetiti nastavu gdje postoje razlozi ;
- Posjetiti časove odjeljenski zajednica i vannastavnih aktivnosti ;
- Pratiti stručnu i pedagošku literaturu ;
- Pregledati odjeljenske knjige ;
- Učestvovati u radu stručnih organa škole ;
- Izvršiti uvid u rad komisija ;
- Izvršiti uvid u rad sekretara škole ;
- Izvršiti uvid u korišćenje nastavnih sredstava ;
- Savjetodavni rad sa učenicima koji nisu postigli uspjeh na I kvartalu ;
- Saradnja sa lokalnom samoupravom ;
- Ostali poslovi i radni zadaci .

- Decembar -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Pripremiti i organizovati sjednicu nastavničkog vijeća ;
- Pregled neposrednih priprema za nastavu ;
- Hospitacija kod svih nastavnika u matičnoj školi ;
- Organizovati popis inventara u školi ;
- Izvršiti uvid u finansijsko poslovanje škole ;
- Izvršiti uvid u rad učeničkih organizacija i društava ,
- Analizirati kvaliteta nastave i primjeniti mjere ;
- Analizirati rad vannastavnih aktivnosti ;
- Učestvovati u radu stručnih organa škole ;
- Sprovesti anketu «Koji je nastavnik najbolji i zašto» ;
- Konsultacije sa odjeljenskim starješinama i rukovodiocima Aktiva ;
- Izvršiti uvid u ocjenjivanje učenika ;
- Izvršiti uvid u redovnost dolaska učenika u školu ;
- Izvršiti uvid u urednost vođenja pedagoške dokumentacije ;
- Organizovati priredbu za Novu godinu ;
- Ostali poslovi i zadaci .

- Januar -

- Izrada ljetopisa ;
- Analiza rada stručnih organa ;
- Uvid u pedagošku dokumentaciju ;
- Analizirati uspjeh i uraditi polugodišnji izvještaj ;
- Analizirati realizaciju Godišnjeg plana rada škole ;
- Obezbjediti učešće nastavnika na seminarima ;
- Uvid u finansijsko poslovanje i rad sekretara ;
- Ostali poslovi i radni zadaci .

 

- Februar -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada i neposrednih priprema ;
- Analiza saradnje sa roditeljima ;
- Organizovati vanredno polaganje ;
- Pripremiti i organizovati opšti roditeljski sastanak ;
- Učešće u radu stručnih i upravnih organa škole ;
- Analiza rada vannastavnih aktivnosti ;
- Analiza kvaliteta ocjenjivanja učenika ;
- Obelježavanje dana maternjeg jezika ;
- Analiza pripremljenosti učenika za takmičenje ;
- Saradnja sa Ministarstvom prosvjete i sporta ;
- Ostali poslovi i zadaci .

- Mart -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Uvid u neposredno pripremanje nastave ;
- Posjetiti nastavu u matičnoj školi ;
- Učestvovati u radu stručnih organa škole ;
- Organizovati školsko takmičenje i pripremiti se za regionalno ;
- Obelježiti Dan žena ;
- Izvršiti pripreme za upis djece u I razred ;
- Pripremiti i organizovati proljećni kros i izlet ;
- Posjetiti područna odjeljenja ;
- Izvršiti uvid u rad sekretara škole ;
- Posjetiti časove dodatne i dopunske nastave ;
- Ostali poslovi i radni zadaci .

- April -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Uvid u neposreno pripremanje nastave ;
- Uvid u održavanje higijene ;
- Analiza uspjeha na kraju III kvartala i predlog mjera ;
- Pripremiti i održati sjednicu Nastavničkog vijeća ;
- Analizirati rad stručnih organa škole i učestvovati u njemu ;
- Organizovati upis djece u I razred ;
- Organizovati učešće djece na takmičenjima i smotrama ;
- Izvršiti uvid u finansijsko poslovanje škole ;
- Ostali poslovi i zadaci .

- Maj -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Uvid u neposredno pripremanje nastave ;
- Analiza rada komisija ;
- Analiza rada vannastavnih aktivnosti ;
- Analiza realizacije Godišnjeg plana rada ;
- Analiza plana rada nastavnika ;
- Pripremiti i održati sjednicu Nastavničkog vijeća ;
- Održati konsultativni sastanak sa odjeljenskim starješinama ;
- Pripremiti i organizovati svečanosti povodom Dana škole ;
- Analizirati rad stručnih i upravnih organa ;
- Profesionalno informisati učenike IX razreda ;
- Posjetiti časove odjeljenskih zajednica ;
- Ostali poslovi i zadaci .


- Jun -

- Pregled i ovjera mjesečnih planova rada nastavnika ;
- Pregled i ovjera neposrednih priprema ;
- Učestvovati u radu stručnih i upravnih organa škole ;
- Pripremiti i održati sjednicu Nastavničkog vijeća ;
- Organizovati predškolsku nastavu za buduće prvake ;
- Organizovati popravne ispite za učenike IX razreda ;
- Organizovati vanredna polaganja ;
- Izvršiti uvid u pedagošku dokumentaciju ;
- Analizirati realizaciju Godišnjeg plana rada škole ;
- Izvršiti uvid u finansijsko poslovanje škole ;
- Sačiniti plan rada za pomoćno osoblje u toku ljetnjeg raspusta ;
- Odrediti odmor radnicima ;
- Raditi na Ljetopisu škole ;
- Sarađivati sa Ministarstvom prosvjete i sporta i lokalnom samoupravom ;
- Održati opšti roditeljski sastanak ;
- Sarađivati sa Savjetom roditelja ;
- Ostali poslovi i zadaci .

PLAN I PROGRAM PRAĆENJA REALIZACIJE GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLE


O blagovremenoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole staraće se direktor škole, stručni i upravni organi škole, Savjet roditelja i Ministarstvo prosvjete i sporta CG.
Direktor škole će sistematski, tokom cijele godine, pratiti realizaciju Godišnjeg plana rada škole po zaduženjima :


- Svakodnevno će pratiti blagovremenost realizacije plana rada nastavnika ;
- Sedmočno će pratiti i kontrolisati urednost i blagovremenost vođenja pedagoške evidencije o radu nastavnika ;
- Mjesečno će pratiti i kontrolisati planiranje nastave,a petnaestodnevno pripremanje nastave ;
- Kvartalno će vršiti analizu realizacije stručnih i upravnih organa ;

 


- Mjesečno će upoređivati planove rada nastavnika i vannastavnih aktivnosti sa realizacijom ( upoređivanje dnevnika rada,mjesečnih i godišnjih planova ) ;

Školski odbor će dva puta godišnje analizirati realizaciju Godišnjeg plana rada škole.
Ministarstvo prosvjete i sporta će u skladu sa svojim planom takođe pratiti realizaciju Godišnjeg plana rad škole .

 

 


D i r e k t o r Predsjednik Školskog odbora
_______________ _________________
Daut Hajdarpašić, prof. Tanja Bošković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a d r ž a j :

- Podaci o učenicima ..................................................................................... 1
- Broj i struktura nastavnika ........................................................................... 2
- Organizacija rada škole ................................................................................ 3
- Organizaciona šema upravnih i stručnih organa škole ................................. 4
- Dnevni ritam škole ....................................................................................... 4
- Broj časova redovne nastave po predmetima i razredima ............................ 5
- Dežurstvo u školi .......................................................................................... 6
- Radno vrijeme i radni zadaci nastavnika ...................................................... 6
- Godišnji fond časova redovne nastave i vannastavnih aktivnosti ................ 7
- Izborna nastava ............................................................................................. 7
- Rad odjeljenskih zajednica i učeničkih organizacija .................................... 7
- Đački parlament ........................................................................................... 8
- Razredna nastava .......................................................................................... 8
- Raspored časova ........................................................................................... 8
- Koordinatori odjeljenskih vijeća .................................................................. 9
- Podjela predmeta, odjeljenja, časova i odjelj. starješinstava predm. nast..... 9
- Rukovodioci stručnih aktiva ......................................................................... 9
- Rukovodioci sekcija .................................................................................... 10
- Program izleta, ekskurzija i škola u prirodi ................................................. 10
- Pedagoško stimulisanje učenika ................................................................. 11
- Plan i program usavršavanja nastavnika ......................................................11
- Program unapređivanja i osavremenjivanja vaspitno-obrazovnog rada ..... 11
- Školski kalendar .......................................................................................... 12
- Kulturna i javna djelatnost škole ................................................................. 13
- Plan i program rada kulturne i javne djelatnosti .......................................... 13
- Obrazovanje odraslih ................................................................................... 14
- Profesionalna orjentacija ............................................................................. 14
- Zaštita i unapređenje životne sredine .......................................................... 14
- Plan za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada .......................................... 15
- Plan i program praćenja vođenja pedagoške dokumentacije........................ 18
- Plan i program praćenja realizacije popravnih ispita .................................. 18
- Program đačkog parlamenta ........................................................................ 19
- Program profesionalne orjentacije učenika ................................................. 19
- Program vannastavnih aktivnosti ................................................................ 20
- Plan i program rada nastavničkog vijeća ..................................................... 23
- Orijentacioni program rada odjeljenskih vijeća .......................................... 24
- Orijentacioni program rada odjeljenskih starješina ..................................... 26
- Plan i program rada odjeljenskih zajednica ................................................. 26
- Plan i program rada aktiva razredne nastave ............................................... 27
- Plan i program rada aktiva prirodno-matematičke grupe ........................... 28
- Plan i program rada aktiva društveno jezičke grupe ................................... 30


- Plan i program rada pedagoga .................................................................... 32
- Plan i program saradnje sa roditeljima ........................................................ 32
- Plan i program rada savjeta roditelja ........................................................... 33
- Plan i program rada biblioteke .................................................................... 33
- Plan i program rada subotama ..................................................................... 34
- Plan i program rada Školskog odbora ........................................................ 34
- Plan i program rada direktora škole ............................................................ 35
- Operativni plan rada direktora .................................................................... 35
- Plan i program praćenja realizacije godišnjeg plana rada škole ................ 39
- Sadžaj .......................................................................................................... 41