GODIŠNJI PLAN RADA

Za članove Savjeta roditelja

 

 

``JU Osnovna škola "Niko Maraš"

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
RADA ZA ŠKOLSKU
2012/2013. GODINU

 

 

 

 


Bijelo Polje, septembar 2012. godine
1. UVOD

1.1.Podaci o školi

Osnovna škola "Niko Maraš" u Bijelom Polju postoji još od davne 1907. godine. Ona nije bila samo obrazovni već i kulturni centar donje Zete. Iz njenih klupa izašli su mnogi visokoobrazovani, istaknuti ljudi, kulturni i javni radnici.

JU Osnovna škola «Niko Maraš» do prije par godina radila u vrlo otežanim uslovima. Nakon određenih radova na rekonstrukciji škole nastava je normalizovana. Kabinetski je opremljena samo učionica u kojoj se izvodi tehnika i informatika.
Većina nastavnika nema punu nastavnu normu časova već je dopunjuju u drugim školama. Samo dva nastavnika imaju punu nastavnu normu časova. Prioritet ima redovna nastava. Naši učenici su učestvovali na regionalnim i republičkim takmicenjima. Saradnja škole sa roditeljima i društvenom sredinom je dobra.
Dosadašnji rezultati su dobra osnova da u ovoj školskoj godini postignemo još bolje rezultate. Iskustvo, želja i trud radnika u kolektivu kao i sistematski planiran rad učiniće da nastavni proces bude produktivniji i efikasniji.

Rad škole je zasnovan na sistemu obrazovanja i vaspitanja koji je propisan Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i drugim aktima (pravilnici, upustva, preporuke, normativi) i stručnim dokumentima, propisima i odlukama vezanim za oblast osnvnog školstva.Danas škola radi kao devetorazredna osnovna škola.

1.2. Osnovni dokumenti za izradu Godišnjeg plana i programa rada su:
Polazne osnove za izradu Programa rada Škole za 2011/12. godinu čine

● Akcioni plan unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada
● Razvojni plan Škole za period 2011-2015. godine
● Ostvareni rezultati rada u prošloj školskoj godini;
● Opšti zakon o obrazovanju i vapitanju;
● Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
● Nastavni plan i program za osnovnu školu;
● Potrebe i interesi učenika i roditelja učenika;
● Statut JU OŠ ``Niko Maraš’’ Bijelo Polje
● Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
● Izvještaj o rezultatima rada škole u školskoj 2010/11. godini
i druga akta i dokumenta potrebna za izradu ovog Plana i programa
1.3. Godišnjim planom rada utvrđuje se:
●organizacija obrazovno-vaspitnog rada Škole;
●interna evaluacija obezbjeđivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
•stručno usavršavanje nastavnika
●oblici i sadržaj vaspitno-obrazovnog rada
●raspored izvršavanja planiranih zadataka;
●vannastavne (slobodne) aktivnosti;
●eksterni i interni ispiti;
●godišnji plan izučavanja stranih jezika;
●dodatna i dopunska nastava;
●fakultativna nastava;
●izborna nastava;
●saradnja Škole sa lokalnom zajednicom;
●objektivne, materijalne, prostorne i kadrovske mogućnosti Škole;
●druge okolnosti koje mogu bitno uticati na podizanju kvaliteta rada u školi, bilo da je riječ o pojedincu ili organu;


1.4.Osnovni zadaci i ciljevi programiranja

Škola je 2007/2008. godine počela sa primjenom ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja nastavnog plana i programa devetogodišnje osnovne škole. Po ovom programu u školskoj 2011/2012. radi devet odjeljenja devetorazredne škole.
Neophodno je pokloniti posebnu pažnju sljedećim pitanjima:
●ciljnoj nastavi;
●stalnom i sistematskom radu na vaspitanju učenika;
●većoj racionalizaciji, korelaciji i sinhronizaciji primjene i izvršenja stavova i zaključaka stručnih organa Škole;
●intezivnijem radu učeničkih organizacija i ostalih oblika vannastavnih aktivnostiu i njihovom uključivanju u rješavanje određenih aktivnosti i pitanja kao i organizovanje i unapređivanje uslova rada u Školi;
●permanentnoj saradnji Škole i sredine, kao i raznovrsnim oblicima saradnje Škole i roditelja učenika;
●racionalnijem korišćenju raspoloživih nastavnih sredstava, njihovom održavanju, čuvanju, kao i izradi (kupovini) novih;
• Primjeni savremene obrazovne tehnologije
●internoj evaluaciji obezbjeđivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
i stručnom usavršavanju nastavnika.

1.5.Obaveze i zadaci utvrđeni na početku školske 2011/2012. godine

U cilju kvalitetnijeg i uspješnijeg realizovanja zadataka, kao i programskih i zakonskih obaveza, na početku školske 2011/2012. godine, utvrđeni su sljedeći zadaci i obaveze:
- Nastava u školi i u ovoj školskoj godini odvijaće se u dvije smjene i to prije podne sa početkom u 07:30 časova i trajaće do završetka šestog časa 12:40, popodnevna od 13:30 do 17:45 h i međusmjena prvi razred u 09:30h.

U školi postoji kućni red i kodeks ponašanja učenika, roditelja i nastavnika, čijih su se odredbi dužni pridržavati zaposleni, učenici i svi posjetioci.

Po nastavnom planu devetogodišnje osnovne škole, nastavnici će na početku školske godine raditi godišnje rasporede gradiva.
Godišnje rasporede gradiva odobravaju i usvajaju stručni aktivi i oni moraju biti predati predsjednicima aktiva najkasnije do 15. septembra i isti moraju biti urađeni na osnovu nastavnih planova i programa propisanih i odobrenih od strane nadležnih organa Države.
Godišnje rasporede gradiva potpisuje rukovodilac odgovarajućeg stručnog aktiva u školi.
Nastavnici su obavezni raditi i dnevne pripreme za svaki nastavni čas, koje nose sa sobom i obavezni su ih staviti na uvid službenim licima (direktoru, prosvjetnom nadzorniku); ukoliko ih ovi zatraže prilikom posjete časovima.
U toku četiri klasifikaciona perioda (I tromjesečje, I polugodište, III tromjesečje i II
polugodište) svaki učenik mora biti ocijenjen iz svakog predmeta, tako što će utvrđenu ocjenu učeničkog znanja u toku navedenih perioda nastavnik najmanje jedanput pisano unijeti u imenik odjeljenske knjige, na osnovu koje odjeljensko vijeće može utvrditi konačnu ocjenu. Ocjenjivanje će se vršiti opisno u I, II i III razredu, kao i brojčano od IV do IX razreda.
Nastavničko vijeće, direktor škole, školski odbor, odjeljenska vijeća, stručni aktivi, odjeljenske zajednice kao i razredne starješine obavezni su donijeti svoje planove i programe rada na početku školske godine i isti su sastavni dio ovoga plana.
Učenici će koristiti knjige iz đačke biblioteke, obavezni su čuvati ih vraćati ih u
utvrđenom roku. Raspored korišćenja knjiga po odjeljenjima donijeće bibliotekar i isti je sastavni dio ovoga plana.
Svaki učenik treba da posjeduje đačko svjedočanstvo a učenici treba da su osiguravaju na dobrovoljnoj osnovi.
Raspored dežurstva nastavnika će utvrditi Nastavničko vijeće i isti je sastavni dio ovoga plana.
Škola će razvijati saradnju sa sredinom, lokalnom zajednicom, drugim školama,
organizacijama, institucijama u okruženju i šire, dok će se način, oblici i sadržaji te saradnje utvrditi zavisno od potreba i mogućnosti.
Učenicima će se dodjeljivati pohvale i nagrade ili izricati vaspitne mjere na način propisan Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
U školi će se voditi Ljetopis škole na način propisan zakonskim aktima.
Škola će izdati Izvještaj o radu i uspjehu na kraju školske godine, kao javnu ispravu, koja je dio školske dokumentacije.


2.IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2010/11. GODINU

Početak školske godine: 01.09.2010 god.
Kraj prvog polugodišta: 31.12.2010 god. Kraj nastavne godine: 14.06. 2011.
Eventualni prekidi nastave: u decembru podrucje skole su zadesile poplave.
Teškoće u realizaciji: otklanjane su tokom realizacije nastave
Broj učenika s posebnim potrebama uključenih u razrede: (odnosi se na učenike s kojima je, na osnovu mišljenja Komisije za upis učenika u prvi razred, ili nastavnika, potreban rad specijalizovanih stručnjaka – defektologa različitih specijalnosti): 1

Škola u prirodi
 

Planirana nije planirana realizovana nije realizovana
da da da da


Mjesto i vrijeme realizacije škole u prirodi: /10.06.2011/ 16.06.2011.Šušanj
Osnovne teškoće u realizaciji: nije bilo

Izleti , posjete , ekskurzije

Ekskurzija : realizovana u mjesecu septembru  od 20.09. do 24.09.2010.godine po Crnoj Gori.

Izleti: 22.09.2010. Bijelo Polje – Plavnica
05.03. 2011.za učenike viših razreda na Žabljaku, dok je za učenike nižih razreda na Ivanovim koritima.


2.1. Uspjeh učenika na kraju2010-2011

Tabela 1. I do III Uspjeh učenika na kraju školske 2010/2011.godine


Uspjeh učenika od I – III razreda po opisnom ocjenjivanju

Odjeljenske starjesine M. Z . U Izostanci Preovladava djelimicno postignut Preovladava
Uglavnom
postignut
Preovladava u
cjelini postignut
Preovladava istice se Istice se skroz Neocijenjeni Nije postigao pozitivan uspjeh
I-razred
Vesna Raskovic
5 11 16 166     5 2 9  
II-razred
Marina Vukanovic
5 6 11 123   1 2 4 4  
II-razred
Ponari
Svetlana Đurovic
0 1 1 124       1    
Ukupno 10 18 28 413   1 7 7 13  
Tabela 2. Uspjeh učenika od IV– VIII razreda po brojčanom ocjenjivanju

odj.st. odjelj. m ž s + - dov dob vr.dob. odl. -1 -2 -3 -4 % sred.ocj.

Čađenović Zorica

4.kl. 9 9 14 14     2 1 11         100 4,44

Miletić Mila

3raz. 10 10 21 21     3 4 14         100 4,38
Đurović Svetlana 4kl.   1 1 1         1         100 5,00
Đurović Svetlana 4raz. 2   2 2       1 1         100 3,24
Pejović Ana 4.raz. 10 10 20 20   3 2 2 13         100 4,02
Durković Vidna 7.raz 13 10 23 23     4 10 9         100 4,01

Maraš Veselinka

8.raz. 10 9 19 19     7 5 7         100 4,00
Radović Jasmina 8.kl. 11 16 27 27     6 10 11         100 4,00
Perić Danijela 6.raz. 7 9 16 16     4 7 5         100 4,05
Ukupno   72 71 143 143   3 28 40 72         100 4,12
Vladanje       143                     143 primjernoSrednja ocjena 4,12 - procenat prelaznosti 100 % na nivou škole.

Broj učenika VIII razreda koji su dobili diplomu “Luča” - četiri .

 

 

 

 

2.2. Takmičenja i postignuća
Kao što je bio slučaj i prethodnih godina u školi je odražano takmičenje iz određenih predmeta. Učenica Jovana Maraš je jedina ispunila traženi uslov za takmičenjenj iz ruskog jezika i stekla uslove za državno takmičenje na kojem je osvojila deveto mjesto. U školi je održano i takmičenje recitatora.

2.3.Osvrt na realizaciju prošlogodišnjeg programa
Stanje školske zgrade, nastavnih sredstava i opreme uglavnom zadovoljavaju predviđene norme. Osnovno obrazovanje u toku ovog izvještajnog perioda je pohađalo učenika, 167 matičnoj školi, i četiri učenika u područnom odjeljenju Ponari.
Svi plаnirаni nаstаvni sаdržаji su u potpunosti reаlizovаni a učenici su uredno pohаđаli nаstаvu, а izostаnci su uzrokovаni bolešću i lošim vremenskim uslovima.
Nаšа školа je i ove godine imаlа zаpаženu društvenu,jаvnu i kulturnu djelаtnost. Kаo što je bio slučаj i prethodnih godinа, nаši učenici i nаstаvnici uzeli su učešćа u rаzličitim konkursimа i tаkmičenjimа .Učenik šestog razreda Saša Stanković osvojio jr drugu nagradu na likovnom konkursu ’’Mali likovni susreti 2011’’ koju je organizovala srednja škola ’’Petar Lubarda’’.
Člаnovi drаmske sekcije nаše škole učestvovаli su nа 4. Festivаlu dječjih pozorištа osnovnih školа, koji je održаn krаjem аprilа u Baru.
Nаstupili su sа predstаvom ’’Koncert za Nevenu’’ – Tode Nikoletić. Učenici su takođe odigrali predstavu u školi ’’Dr Dragiša Ivanović’’ na Zlatici u znak zahvalnosti školi koja je za vrijeme poplava podijelila svim učenicima škole poklone za Novu godinu. Takođe su odigralii predstavu u KIC-u ’’Zeta’’za roditelje škole.
U toku školske godine nаši učenici pripremili su prigodan progrаm povodom Dаnа škole. U martu mjesecu održan je manskenbal a takmičili su se učenici nižih razreda.
U toku četiri klasifikaciona perioda (I tromjesečje, I polugodište, III tromjesečje i II polugodište) svaki učenik je bio ocijenjen iz svakog premeta, tako što je utvrđenu ocjenu učeničkog znanja u toku navedenih perioda nastavnik najmanje jedanput pisano unosio u imenik odjeljenske knjige na osnovu koje je odjeljensko vijeće utvrđivalo konačnu ocjenu.
Dežurstva nastavnika su se odvijala prema utvrđenom planu donesenom na početku školske godine.
Školska biblioteka je obogatila svoj fond za oko dvesta knjiga koje je dobila od donacija.Bibloteka raspolaže sa oko 7000 naslova, a školska lektira broji 1000 naslova.
Visok procenat prelaznosti (100%) i visoka srednja ocjena ( 4,12 ) ukazuju na kvalitetan zajednički rad nastavnog osoblja i učenika.
Stručni aktivi su radili u skladu sa svojim planovima rada i doprinosili uspješnoj realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa.
Nastavnici su uredno prisustvovali sjednicama pomenutih organa i aktivno učestvovali u njihovom radu. Hospitovanja su se obavljala od strane direktora škole i nastavnika stručnih aktiva i isti su obišli i prisustvovali planiranom broju redovih i oglednih časova.
Jedan dio nastavnika učestvovao je na seminarima organizovanim u vezi osavremenjavanja nastavnog procesa i upoznavanja i primjene koncepta devetogodišnje osnovne škole.
Škola je pažljivo i redovno pratila kretanja u cilju reformi i učestvovala u reorganizaciji i modernizaciji vaspitno-obrazovnog procesa.

 

 

 

 

 

 

 

3. GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2011/12. godinu

USLOVI RADA
3.1. Objekti nastavnog rada

Uslovi rada škole su vrlo skromni. Nema kabineta, nema specijalizovanih učionica, nema fiskulturne sale. Nema prostornih uslova za realizaciju socijalne i zdravstvene uloge škole.

Prostorni uslovi

Red.
broj         Naziv                 Ukupan broj           Kvadratura(m2)       I smjena         II smjena

1.           Učionice                  7                                350                           4                        4
2.             Kabineti                 1                                52                             -                         -
3.           Zbornice                  1                                20                             1                        1
4.            Kancelarije             2                                36
5.             Radionice              1                                40                             1
6.               Ostave                   2                               10                             2                        2
7.           Sport. objekti            1                               800                           1                        1
8.           WC prostorije         10                               25                           10                       10
9.             Škol. dvorište          3                            1.675
               UKUPNO

Ukupna površina školskog prostora iznosi 704 m2. Škola ima ograđeno školsko dvorište koje sačinjava i sportski poligon površine 180 m2. Zelena površina iznosi 10.676 m2.

Nastavna sredstva

Naziv  nastavnog sredstva         Razredna nastava I – IV          Predmetna nastava V – VIII   Ukupno        % opremljenosti
Grafoskop                                                         1                                                  1                                   2                              -
Radio- kasetofon                                             3                                                  2                                   5                              -
Videorekorder– DVD -Plejer                          1                                                  1                                    2                             -
TV prijemnik                                                     1                                                    2                                   3                              -
Računara                                                                                                                                                    15                             -
Мuzički instrumenti                                         1                                                    1                                   2
Projektor                                                            -                                                    1                                   1                                -

 


3.2. Kadrovski uslovi rada
red. broj


ime i prezime , zvanje , struka, školska sprema, stručni ispit. predaje odjelje-nju., godina službe
1. Peličić Goran , profesor geogr. i istorija, visoka ,  da,  21
2. Jukić Snežana, prof. pedagogije, pedagog., visoka, da, 5
3. Miletić Mila, prof.razredne nastave, profesor, visoka ,da, IV, 16
4. Pejović Ana,prof.razredn nastave, profesor ,visoka ,da, V ,21
5. Čadjenović Zorica ,nastavn.raz.nast., nastavnik, viša, da, I, 37
6. Đurović Svetlana ,nastavn.raz.nast. ,nastavnik ,viša, da, III, V ,20
7. Rašković Vesna ,nastavn.pre.nast, nastavnik ,visoka, da, II ,10
8. Mujović Zorka, nastavn.pre.nast., tehnika i informatika, viša, da, V,VI,VII ,20
9. Durković Vidna, nastavn. pre.nast, nastavnik ,viša ,da, VI, VII,VIII;IX, 26
10. Škatarić Ljubinka, nastavn.pre.nast ,ruski jezik, viša, da ,VI, VII, VIII,IX ,26
11. Stanišić Nada,nastavn.pre.nast, englesk ijezik, viša, da, I,II,III,VI, VII,VIII,IX, 20
12. Velimirović Danka, prof. predmetne nasrtave, engleski jezik, visoka ,da IV,V,
Ponari III,V 2
13. Bečić Persa,nastavn.pre.nas,t hemija, viša ,da, VIII,IX ,21
14. Maraš Veselinka, prof.biologije, biologija,bse,priroda, građansko, zsž\ visoka, da, VI, VII,VIII,IX,10
15. Peric Danijela prof.,pre.nast ,matematika, visoka, ne, VI, VII, VIII, IX ,2
16. Krunić Branko, nastavn.pre.nast istorija,geograf. viša da VI, VII,VIII,IX 35
17.Radulović Igor, profesorfizičko vaspit., visoka,ne,VI,VII,VIII,IX ,12
18. Petričević Boris, prof.likovne kulture, likovnakultura, visoka, da, V,VI,VII,VIII,IX, 3
19. Radović Jasmina ,nastavn.pre. nast. ,muzičko vaspit., viša, da, V,VI,VII,VIII,IX,V, Ponari ,15

20. Vukanović Marina Prof.razredne nastave, profesor, visoka ,da, III, 3

21. Dragan Vučetić prof.fizike fizika Visoka VII,VIII 5

Administrativno -finansijski radnici

 Prezime i ime, zvanje (radno mjesto), stepen stručne spreme, godine radnog staža
  Madžarović Slavica ,sekretar/računovođa  SSS  19

Kadrovski uslovi- Radnici na održavanju školske zgrade
 Prezime i ime, zvanje(radno mjesto), stepen stručne spreme, godine radnog staža
1. Bašanović Marinko domar SSS 25
2. Maraš Radmila radnik na održ. Čist. SSS 19
3. Đurović Slavica radnik na održ. Čist. SSS 17

4. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

Obrazovni rad je organizovan po utvrđenom planu i programu i odvija se u okviru 9 odjeljenja devetogodišnje osnovne škole (svaki razred po jedno odjeljenje) u matičnoj školi, i jedno područno dvorazredno odjeljenje i to kombinovano III i V razred u Ponarima. Prosjek učenika u odjeljenjima u matičnoj školi je 19učenika.

Redovna nastava
Sadržaji, ciljevi i zadaci redovna nastave utvrđeni su planom i programom vaspitno-obrazovnog rada u osnovnoj školi. U toku realizacije sadržaja svakog predmeta nastavnici/ce su dužni da u procesu nastave ostvaruju cilj po kome učenici/ce istovremeno usvajaju znanje, ali razvijaju intelektualne, emocionalne, fizičke i druge sposobnosti, te da utiču na formiranje stavova, uvjerenja I kriterijuma vrijednosti. Svaki nastavnik/ca je obavezan/na da planira sadržaje, metode i oblike rada, sredstva i vrijeme za izvođenje nastave. Nastavnici i nastavnice su obavezni da se pripremaju za svaki čas i svaki oblik nastavnog rada. Pisani koncept pripreme obavezan je za sve nastavnike/ce.
Dopunska nastava
Dopunska nastava se organizjue za sve učenike koji zaostaju u savlađivanju nastavnog gradiva. Izvodiće je predmetni nastavnici i razredni nastavnici (učitelji) koji predaju učenicima. Planirana je tako da svi nastavnici od I do IV razreda imaju po jedan čas sedmično dopunske nastave, s tim što će se predmeti mijenjati po potrebi. Početak izvođenja ove nastave je druga polovina oktobra 2011.godine.
Dodatna nastava
Dodatnom nastavom su obuhvaćeni nadareni učenici, ali na način da jedan učenik ne može biti obuhvaćen ovom vrstom nastave iz više od dva predmeta. Ovom nastavom se razvijaju izrazite sposobnosti i smisao za pojedina nastavna područja, odnosno oblasti i odvija se kroz rad naučno-predmetnih sekcija.
Fakultativna nastava
U školi se izvodi fakultativna nastava iz engleskog jezika sa po dva časa sedmično u prvom, drugom i trećem razred, i iz ruskog jezika sa po dva časa sedmično u šestom razredu.

Izborna nastava
Izborna nastava se izvodi na osnovu dobrovoljne opredijeljenosti učenika.

VII razred

Redni broj   Izborni predmet     Broj učenika   Sedmični broj časova
1.                     Ruski jezik                16                                    3
2.                       Ples                         16                                    2

VIII razred

Redni broj      Izborni predmet       Broj učenika          Sedmični broj časova
1.                        Ruski jezik                       23                                     3
2.                       Zdravi stilovi života            23                                  2
IX razred

Redni broj         Izborni predmet           Broj učenika               Sedmični broj časova
1.                              Ruski jezik                    19                                          3
2.                              Sport za sportiste         19                                          2


U našoj školi radiće sljedeće sekcije i naučne grupe:
1. Dramska (M. Vukanoviić i V.Rašković )
2. Recitatorska (M. Vukanović)
3. Hor (J.Radović)
4. Fudbal (I.Radulović)
5. Likovna sekcija (B. Petričević)
Naučne grupe

1. Mladi hemičari (P.Bečić)
2. Mladi matematičari (D. Perić)
3. Mladi fizičari ( Dragan Vučetić)
4. Ekološka sekcija (V.Maraš)
5. Mladi anglisti (N.Stanišić)
6. Mladi rusisti (Lj.Škatarić)

4.1 Organizacija stručnog rukovođenja

Stručno rukovođenje organizuju direktor i pedagog. Tu pripada: redovna nastava, dopunska i dodatna nastava, slobodne aktivnosti, savjetodavni rad sa nastavnicima i učenicima. Stručni organi su: stručni aktiv razredne nastave i aktiv društveno-jezičke grupe predmeta, aktiv prirodno-matematičke grupe predmeta i pedagoško vijeće.
Stručno organizovanje se zasniva na pripremi i primjeni didaktičkog materijala i na proučavanju stručnih časopisa i štampe.

Redovna nastava
Redni broj Prezime i ime Indeks odjeljenja Broj časova
1. Durković Vidna VI,,VII,VIII , IX razred 17
2. Škatarić Ljubinka VI,VII,VIII ,IX razred 11
3. Stanišić Nada I,II,III,IV, V,VI,VII,VIII,IX 19
4. Perić Danijela VI, VII,VIII,IX 17
4. Bečić Persa VIII, IX 4
5. Maraš Veselinka VI, VII, VIII, IX 11
5. Vučetić Dragan VII, VIII,IX 5
6. Velimirović Danka I, II, III, IIIP, VPonari 11
7. Mujović Zorka V,VI, VII 4
8. Krunić Branko VI, VII, VIII, IX 13,5
9. Radulović Igor VI, VII, VIII, IX 11
10. Petricevic Boris VI, VII, VIII, IX, V -Ponari 6
11. Radović Jasmina V,VI,VII, VIII, IX, V-Ponari 10

Razredna nastava
Redni
broj Prezime i ime Indeks odjeljenja Broj
časova
1. Miletić Mila IV 20
2. Pejović Ana V 20
3. Čađenović Zorica I 20
3. Vesna Rašković II 20
4. Đurović Svetlana III, V 20
5. Vukanović Marina III 20
Odjeljenske starješine
Redni
broj Razred
( odjeljenje ) Prezime i ime
odjeljenskog straješine Napomena
1. I Čađenović Zorica
2. II Rašković Vesna
3. III Vukanović Marina
4. IV Miletić Mila
5. V Pejović Ana
6. VI Radović Jasmina
7. VII Perić Danijela
8. VIII Durković Vidna
9. IX Maraš Veselinka
10. III - V Đurović Svetlana


Rukovodioci Vijeća i Aktiva

1. Aktiv nastavnika razredne nastave, rukovodilac: Vukanović Marina

2. Stručni aktiv društveno-jezičke
grupe predmeta rukovodilac: Nada Stanišić

3. Stručni aktiv prirodnih nauka rukovodilac: Radović Jasmina

 

Stalne komisije

Naziv komisije Članovi
1. Saradnja sa roditeljima - Odjeljenske i razredne starješine
2. Unapređivanje rada i stručno usavrš. -G. Peličić, S. Jukić
3. Izrada programa rada -G. Peličić, S.Jukić
4. Komisija za samoevaluaciju- M.Miletić,J.Radović, S. Jukić, G. Peličić
5. Za učeničke ekskurzije- V.Rašković, J. Radović
6. Pregled pedagoške dokumentacije- G.Peličić, S. Jukić
7. Stručno usavršavanje -G.Peličić, S Jukić,.M.Miletić,J.Radović,V.Maraš
8. Disciplinska komisija- G.Peličić
9. Profesionalna orijentacija -G.Peličić.S.Jukić i J.Radović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavna godina počinje u četvrtak, 1. septembra 2011. godine, a završava se u utorak, 12. juna 2012. godine.
Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u četvrtak, 17. maja 2012. godine.
Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

Prvi klasifikacioni period počinje u četvrtak, 1. septembra, a završava se u ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine.

Drugi klasifikacioni period počinje u utorak, 1. novembra, a završava se u petak, 30. decembra 2011. godine.

Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 30. januara, a završava se u petak, 30. marta 2012. godine.

Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 2. aprila, a završava se u utorak, 12. juna 2012. godine.

Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u ponedjeljak, 2. aprila, a završava se u četvrtak, 17. maja 2012. godine.

Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici. Izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom.

Zimski raspust počinje u ponedjeljak, 2. januara 2012. godine, a završava se u nedjelju, 29. januara 2012. godine.

Ljetnji raspust počinje u srijedu, 13. juna 2012. godine, a završava se u petak, 31. avgusta 2012. godine.

 

 

 

 

 

 


5.UČENICI

5.1 Brojno stanje učenika školske 2011/2012.godine

razred  upisano  odselilo  napustilo  doselilo ostalo muških  ženskih  svega  Ponari svega  ukupno u školi
I                 17                                                                             8             9              17

II                 16                                                                             5            11            16
III                11                                                                             5              6             11
IV                 21                                                                           10           11            21
PonariIIII i V 1                                                                             1                              1

                       2                                                                             2                               2


svega            68                                                                         31           36            68


V                    20                                                                           10            10           20
VI                   14                                                                            9              5           14
VII                  16                                                                            7              9            16
VIII                  23                                                                          13            10           23
IX                   19                                                                            10            9             19
svega            92                                                                           49            43           92
ukupno         160                                                                         80            79           160

 

 

 

 

 

6.PROGRAM RADA STRUČNIH ORGANA ŠKOLE

6.1 Nastavničko vijeće
Nastavničko vijeće će obavljati sljedeće poslove:
- utvrdiće prijedlog godišnjeg programa rada škole,
- donositi odluke o organizaciji vaspitno-obrazovnog rada,
- pratiti ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzimati mjere za njegovo izvršenje i o tome podnositi izvještaj školskom odboru,
- razmatrati realizaciju nastavnog plana i programa s posebnim osvrtom na postignuća učenika/učenica kao i na kontinuitet ocjenjivanja učenika/ca,
- utvrditi prijedlog programa stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica, program rada stručnih organa i komisija i razmatrati realizaciju istih,
- realizovati teme stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica
- izvršiti izbor oblika nastave i saglasno tome vršiti raspored učenika/učenica i podjelu predmeta za nastavnike/nastavnice, odnosno vršiti raspored rada u radnoj sedmici,
- analizirati uspjeh učenika/učenica i rada odjeljenskih vijeća,
- odrediti rukovodioce odjeljenskih vijeća,
- analizirati rad nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica,
- imenovati komisije za polaganje ispita,
- razmatrati izvještaj o polaganju ispita,
- razmatrati izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru,
- odobravati naprednim učenicima škole završavanje dva razreda u toku jedne školske godine,
- starati se o profesionalnom usmjeravanju učenika/učenica,
- razmatrati vaspitno-disciplinske mjere i donositi odgovarajuće odluke,
- preporučivati nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,
- vršitii druge poslove utvrđene odgovarajućim zakonskim aktima i aktima škole.

S A D R Ž A J Vrijeme
realizacije


IX
Opšta pitanja organizacije rada u novoj školskoj godini
Dopuna podjele predmeta i odjeljenja na nastavnike
Usvajanje godišnjeg programa rada škole
Stručno usavršavanje nastavnika
Razmatranje i usvajanje rasporeda časova
Plan izvođenja ekskurzija i njihovo usvajanje
Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju I tromjesečja


XI
Održavanje dopunske i dodatne nastave i slobodnih aktivnosti
Odnos učenika prema imovini škole
Razmatranje dežurstva u školi
Analiza discipline učenika i predlog mjera
Mjesečno planiranje- informacija
Razmatranje i verifikacija uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta

 

I-II
Realizacija fonda časova dopunske,dodatne i redovne nastave
Delinkventno ponašanje pojedinih učenika u školi, uzroci i posljedice
Saradnja roditelj-škola
Dodjeljivanje pohvala i određivanje vapitnih mjera
Organizacija seminara za nastavnike
Analiza ostvarenih rezultata u nastavi na kraju I polugodišta


I-II
Rad stručnih organa-analiza
Ocjenjivanje učenika-usklađivanje kriterijuma
Analiza rada slobodnih aktivnosti
Biblioteka u funkciji nastave

Analiza uspjeha u učenju i vladanju na kraju III-eg klasifikaciong perioda

 


III
Profesionalna interesovanja i izbor zanimanja učenika IX razreda
Analiza rada stručnih organa
Analiza rada slobodnih aktivnosti, učeničkih organizacija, društveno-korisnog rada
Analiza pripremanja učenika za takmičenje
Analiza izrečenih vaspitno-disciplinskih mjera i njihov uticaj na efekat vaspitno-obrazovnog programa
Informacije o čuvanju školskog namještaja i nastavnih sredstava


Razmatranje i verifikacija uspjeha učenika IX razreda na kraju nastavne godine

 

V
Dodjeljivanje pohvala i nagrada
Analiza realizacije programskih zadataka i zahtjeva i predlog mjera
Uspjeh učenika naše škole na takmičenjima
Priprema programa za Dan škole
Analiza ostvarivanja Godišnjeg plana i programa škole
Razmatranje i verifikacija uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne godine od I-IX

 

VI
Pohvale I nagrade
Analiza godišnjih rezultata rada, realizacije programskih zadataka i realizacije nastavnih sadržaja
Sređivanje dokumentacije
Imenovanje komisije za polaganje popravnih ispita za učenike IX raz.
Utvrđivanje datuma za popravne ispite kao i razredne u avgustu mjesecu
Raspodjela predmeta i odjeljenja na nastavnike
VI
Priprema za izradu godišnjeg programa rada za naredni školsku godinu
Organizacija popravnih ispita za učenike V, VI, VII, VIII IX razreda

 


VIII
Verifikacija uspjeha poslije popravnih i razrednih ispita
Analiza ostvarivanja nastavnog programa i fonda časova
Organizacija rada na početku nove školske godine: formiranje odjeljenja,
Raspored predmeta i odjeljenja na nastavnike
Formiranje odjeljenskih vijeća
Imenovanje rukovodilaca aktiva i odjeljenskih vijeća
Planiranje nastavnog gradiva i neposredne pripreme za čas
Sređivanje administracije na početku školske godine
Zaduženje za pravljenje rasporeda časova
Priprema programa za učenike I-og razreda


6.2 Program rada odjeljenskog vijeća

Prema kalendaru rada škole rad odjeljenskog vijeća je predviđen u 6 (šest) sjednica sa sljedećim sadržajima:
Avgust-Septembar:
- Formiranje odjeljenja,
- Podjela predmeta na nastavnike i imenovanje odjeljenskog starješine,
- Usvajanje plana rada
- Razno.

Novembar:
- Analiza uspjeha učenika na kraju I klasifikacionog perioda
- Realizacija nastavnih sadržaja,
- Vladanje i disciplina učenika,
- Dogovor o roditeljskom sastanku.

Decembar-Januar
- Utvrđivanje uspjeha učenika na kraju I polugodišta
- Pedagoška dokumentacija,
- Dogovor o roditeljskom sastanku i podjeli djačkih knjižica.
April:
- Analiza uspjeha učenika na kraju III klasifikacionog perioda
- Analiza rada dopunske nastave,
- Analiza rezultata školskog takmičenja
Maj:
- Analiza uspjeha učenika IX razreda,
- Pohvale, nagrade i vaspitne mjere
- Pedagoška dokumentacija.

Jun:

- Utvrđivanje konačnog uspjeha učenika na kraju IV klasifikacionog perioda
- Realizacija nastavnih sadržaja
- Pedagoška dokumentacija.

 


6.3 Plan i program rada odjeljenskog starješine

SADRŽAJ RADA
•formiranje odjeljenske zajednice; izbor rukovostva i dogovor o zadacima i obavezama u toku godine
• Sređivanje odjeljenske knjige prema upustvu
•RAD SA UČENICIMA:
-upoznaje, prati i proučava zdravstvene, materijalne, socijalne i porodične prilike učenika;
-realizuje časove odjeljenskog starješine-jedanput sedmično i pomaže u radu odjeljenske zajednice;
-upoznaje individualne sposobnosti, sklonosti i osobine ličnosti učenika;
-primjenjuje individualizovane vaspitne postupke i pedagoške mjere;
-upoznaje učenike sa zadacima i sadržajima nastave, pravilima obrazovno-vaspitnog rada, kriterijumima ocjenjivanja;
-pomaže realizaciju ekskurzija, izleta, kulturno-zbavnih, sportskih i drugih aktivnosti u svom odjeljenju;
-brine o standardu učenika (udžbenici, pribor, oprema, pretplate, mjesečne karte i sl.).
•RAD SA ODJELJENSKIM VIJEĆEM I NASTAVNICIMA:
-koordinira nastavne i druge aktivnosti u svom odjeljenju i usklađuje odnose između nastavnika i učenika;
-posjećuje časove po sopstvenom planu i interesovanju ili po pozivu predmetnog nastavnika ili po nalogu direktora ili nastavničkog vijeća;
-prati realizaciju nastavnog plana i programa u odjeljenju;
-podstiče unapređivanje nastave i uvođenje inovacija u nastavi;
-organizuje rad i učestvuje u radu odjeljenskih vijeća;
-organizuje i učestvuje u realizaciji ekskurzija, izleta, kulturno-zabavnih i drugih aktivnosti.
•SARADNJA SA RODITELJIMA:
-priprema,organizuje i realizuje roditeljske sastanke kao oblike grupne saradnje sa roditeljima-najmanje četiriputa godišnje;
-individualno radi sa roditeljima-jednom nedjeljno;
-uključuje u saradnju sa roditeljima pedagoško-psihološku službu;
-angažuje roditelje u rad savjeta roditelja škole, odjeljenskog odbora roditelja.

•SARADNJA SA STRUČNIM SARADNICIMA, INSTITUCIJAMA, STRUČNIM ORGANIMA I DIREKTOROM:
-saradnja sa pedagoško-psihološkom službom na realizaciji zadataka utvrđenih programom vaspitnog rada u osnovnoj školi;
-saradnja sa nastavničkim vijećem i direktorom škole;
-saradnja sa ljekarima, specijalizovanim institucijama, vaspitačima i dr.
•UTVRĐUJE POSTIGNUTE REZULTATE UČENIKA
-evidentira postignute rezultate rada učenika iz pojedinih premeta;
-analizira postignute rezultate;
-dogovara se sa predmetnim nastavnicima o neophodnoj korekturi uspjeha putem dopunske nastave.
•VODI DOKUMENTACIJU I OBAVLJA ADMIMINISTRATIVNE POSLOVE:
-vodi dokumentaciju o realizaciji svih oblika nastave;
-vodi dokumentaciju o svakom učeniku (svjedočanstva, đačke knjižice, odj. knjigu i matičnu knjigu)

Osim istaknutih odjeljenski)starješina će tretirati i druga pitanja i teme, prema potrebi koju nametne rad u školi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.4.Plan i program rada odjeljenjske zajednice
PROGRAM RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE IV RAZREDA REFORME
ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU
Red.broj Programski sadržaji Vrijeme realizacije sa 0,5 časa
IX X XI XII I II III IV V VI Zapažanja sa časova odjeljenske zajednice
I ZNAČAJ ODJELJENSKE ZAJEDNICE (PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA/CA)
(razmatranje programa rada)
Prava i obaveze učenika


Upoznajmo novog druga
Razumijevanje značaja školovanja
Značaj radnih navika
II PONAŠANJE UČENIKA U ŠKOLI I VAN NJE
Izgrađivanje pravilnog odnosa prema školskoj imovini
Izgrađivanje pravilnog odnosa prema vršnjacima
Ponašanje na javnom mjestu
Njegovanje pozitivnih obrazaca ponašanja u školi
III RADNE NAVIKE (PROBLEMI U UČENJU I PREVAZILAŽENJE ISTIH)
Razvijanje radnih navika
Razvijanje radne kulture
Vrijeme za učenje i za igru
IV SLOBODNO VRIJEME
Čime se bavim i kako koristim svoje slobodno vrijeme
Odmor i razonoda
V ZDRAVLJE (ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA)
Održavanje lične higijene
Održavanje higijene u školi i okolini
Njegovanje zdravih drugarskih odnosa
VI VREDNOVANJE RADA (ANALIZA USPJEHA)
Analitički pristup uspjeha učenika


PROGRAM RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE V RAZREDA REFORME ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU

Red.broj Programski sadržaji Vrijeme realizacije sa 0,5 časova sedmično
IX X XI XII I II III IV V VI Zapažanja sa časova odj.zajed.
I ZNAČAJ ODJELJENSKE ZAJEDNICE (PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA)
(razmatranje programa rada)
Prava i obaveze učenika
Osnovna akta kojima se regulišu rad škole i ponašanje učenika
Izbor rukovodstva odjeljenske zajednice
Razumijevanje značaja školovanja
II PONAŠANJE (RAZVIJANJE TOLERANCIJE I PRIHVATANJE RAZLIČITOSTI)
Razvojna faza učenika
Izgrađivanje pravilnog odnosa prema vršnjacima
Uviđanje značaja humanizacije odnosa među polovima
Njegovanje pozitivnih obrazaca ponašanja u školi
Poštujući sebe poštujem i druge
III RADNE NAVIKE( ODNOS PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI)
Razlike u organizaciji nastave
Uređenje školskog dvorišta
Radne navike i radna odgovornost
IV SLOBODNO VRIJEME
Čime se bavim i kako koristim svoje slobodno vrijeme
Odmor i razonoda
V ZDRAVLJE (ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA)
Održavanje lične higijene
Održavanje higijene u školi i okolini
Njegovanje zdravih drugarskih odnosa
VI VREDNOVANJE RADA (ANALIZA USPJEHA)
Analitički pristup aktuelnim pitanjima u životu odjeljenja
Analiza uspjeha na klasifikacijama


PROGRAM RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE VI RAZREDA REFORME ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU
Red.broj Programski sadržaji Vrijeme realizacije sa 0,5 časova sedmično
IX X XI XII I II III IV V VI Zapažanja sa časa odj.zajed.
I ZNAČAJ ODJELJENSKE ZAJEDNICE(PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA)
(razmatranje programa rada)
Prava i obaveze učenika
Osnovna akta kojima se regulišu rad škole i ponašanje učenika
Izbor rukovodstva odjeljenske zajednice
Aktivno učešće u radu odjeljenske zajednice
II PONAŠANJE UČENIKA U ŠKOLI I VAN NJE
Uviđanje značaja porodice za život čovjeka
Njegovanje pozitivnih obrazaca ponašanja prilikom posjeta javnih ustanova
Značaj njegovanja poželjnih oblika ponašanja
Njegovanje pozitivnih obrazaca ponašanja u školi
Naše ponašanje je odraz naše ličnosti
III RADNE NAVIKE (ODNOSI PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI)
Odgovornost prema učenju, prema sebi i prema drugima
Osamostaljivanje učenika po pitanju rada odj. Zajednice
Shvatanje značaja motivacije za uspješno učenje
IV PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
Zanimanja koja poznajem
Uzor u mojoj porodici i uticaj na moj budući poziv
V ZDRAVLJE (ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA)
Održavanje higijene u školi i okolini
Prednosti zdravog života uz fizičku aktivnost i duhovnih potreba
VI VREDNOVANJE RADA
Analitički pristup aktuelnim pitanjima u životu odjeljenja
Analiza Uspjeha na klasifikacijama

PROGRAM RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE VII RAZREDA REFORME ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU
Red.broj Programski sadržaji Vrijeme realizacije sa 0,5 časova sedmično
IX X XI XII I II III IV V VI Zapažanja sa časa odj.zajed.
I ZNAČAJ ODJELJENSKE ZAJEDNICE(PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA)
(razmatranje programa rada)
Prava i obaveze učenika
Osnovna akta kojima se regulišu rad škole i ponašanje učenika
Izbor rukovodstva odjeljenske zajednice
Aktivno učešće u radu odjeljenske zajednice
II PONAŠANJE (RAZVIJANJE TOLERANCIJE I PRIHVATANJE RAZLIČITOSTI)
Humani odnosi među polovima
Njegovanje pozitivnih obrazaca ponašanja prilikom organizovanih putovanja, posjeta
Značaj njegovanja poželjnih oblika ponašanja
Razvijanje osobina humanosti putem organizovanja akcija za pomoć slabijim učenicima
III RADNE NAVIKE (ODNOSI PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI)
Odgovornost prema učenju, prema sebi i prema drugima
Osamostaljivanje učenika po pitanju rada životne sredine
IV PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
Zanimanja koja poznajem
Uviđanje značaja uticaja porodice na izbor budućeg poziva
V ZDRAVLJE (ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA)
Analiza uzroka odavanja mladih porocima(duvanu,alkoholu, drogi)
Prednosti zdravog života uz fizičku aktivnost i duhovnih potreba
Ekologija i njen značaj
VI VREDNOVANJE RADA I ŠKOLSKOG USPJEHA
Analitički pristup aktuelnim pitanjima u životu odjeljenja
Analiza uspjeha na kraju klasifikacija


PROGRAM RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE VIII RAZREDA REFORME ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU

Red.broj Programski sadržaji Vrijeme realizacije sa 0,5 časova sedmično
IX X XI XII I II III IV V VI Zapažanja sa časova odj.zajed.
I ZNAČAJ ODJELJENSKE ZAJEDNICE (PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA)
(razmatranje programa rada)
Prava i obaveze učenika
Osnovna akta kojima se regulišu rad škole i ponašanje učenika
Izbor rukovodstva odjeljenske zajednice
Razumijevanje značaja školovanja
II PONAŠANJE (RAZVIJANJE TOLERANCIJE I PRIHVATANJE RAZLIČITOSTI)
Humanizacija odnosa među polovima- poštovanje i uvažavanje ličnosti
Pravilnik ponašanja u školi bez nasilja
Uviđanje značaja humanizacije odnosa među polovima
Njegovanje pozitivnih obrazaca ponašanja u školi
III RADNE NAVIKE (ODNOSI PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI)
Zavisnost uspjeha od rada i zalaganja
Razlike u pristupu praćenja učenika od starne nastavnika
Radne navike i radna odgovornost
IV PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
Profesionalno informisanje
Posjeta srednjih škola
V ZDRAVLJE (ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA)
Bolesti zavisnosti”život je jedan, droga je nula”
Kako oplemeniti životni i radni proctor
Njegovanje zdravih drugarskih odnosa
VI VREDNOVANJE RADA I ŠKOLSKOG USPJEHA
Analitički pristup aktuelnim pitanjima u životu odjeljenja
Analiza uspješnosti članova odjeljenske zajednice u učenju


PROGRAM RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE IX RAZREDA REFORME ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU
Red.broj Programski sadržaji Vrijeme realizacije sa 0,5 časova sedmično
IX
X
XI XII I II III IV V VI Zapažanja sa časova odj.zajed.
I ZNAČAJ ODJELJENSKE ZAJEDNICE (PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA)
(razmatranje programa rada)
Prava i obaveze učenika
Osnovna akta kojima se regulišu rad škole i ponašanje učenika
Izbor rukovodstva odjeljenske zajednice
Razumijevanje značaja školovanja
II PONAŠANJE (RAZVIJANJE TOLERANCIJE I PRIHVATANJE RAZLIČITOSTI)
Humanizacija odnosa među polovima- poštovanje i uvažavanje ličnosti
Uviđanje značaja humanizacije odnosa među polovima
Pravila ponašanja na ekskirziji
Njegovanje pozitivnih obrazaca ponašanja van škole
III RADNE NAVIKE (ODNOSI PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI)
Zavisnost uspjeha od rada i zalaganja
Čuvamo životnu sredinu
IV SLOBODNO VRIJEME
Čime se bavim i kako koristim svoje slobodno vrijeme
Kako provesti aktivno i kvalitetno slobodno vrijeme
V ZDRAVLJE ( ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA)
Bolesti zavisnosti”život je jedan, droga je nula”
Kako oplemeniti životni i radni prostor
VI PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
Zanimanja koja poznajem
Priprema za upis u srednju školu

7.GODIŠNJI PLANOVI RADA STRUČNIH AKTIVA

7.1 Godišnji plan rada stručnog aktiva društveno-jezičke grupe predmeta
Septembar:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednica
- Razmatranje nastavnih planova i usklađivanje izrade pismenih zadataka
- Planiranje oglednih i uglednih predavanje
- Pregled raspoloživih nastavnih sredstava
- Organizacija dopunske i dodatne nastave i slobodnih aktivnosti
- Održavnje oglednog predavanja u oktobru
- Predmet: Engleski jezik
- Razred:VIII
Predmetni nastavnik:Nada Stanišić
Tema:Module 4, Get ready, unit12
Novembar:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Analiza uspjeha učenika iz društveno-jezičke grupe predmeta po završetku prvog klasifikacionog perioda školske 2011/12.godine
- Razgovor o realizaciji dopunske i dodatne nastave
- Dogovor o stručnom usavršavanju nastavnika

Decembar/Januar
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Analiza uspjeha učenika po završetku drugog klasifikacionog perioda školske 2011/12.godine
- Analiza rada dopunske i dodatne nastave
- Održavanje oglednog predavanja za decembar
Predmetni nastavnik:Durković Vidna
Predmet:Crnogorski jezik
Razred:VIII
Predmetni nastavnik:Durković Vidna
Tema:’’Aska i vuk’’- Ivo Andrić
Februar:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Održavanje oglednog predavanja
Predmet:Ruski jezik
Razred:VIII
Predmetni nastavnik:Škatarić Ljubinka
Tema:Čem revaša zanimanopšsa v slobodnoe vrema?

Mart – April:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Održavanje školskih takmičenja
- Analiza kriterijuma ocjenjivanja
- Analiza uspjeha učenika po završetku trećeg klasifikacionog perioda školske 2011/12.godine
- Analiza rezultata sa školskog takjmičenja i dogovor o Državnom takmičenju
- Razgovor o realizaciji dopunske i dodatne nastave
- Održavanje oglednog predavanja za mart
Predmet:Likovna kultura
Razred:VII
Predmetni nastavnik:Petričević Boris
Tema:Suprotnost boja
Održavanje oglednog predavanja za april
Predmet:Engleski jezik
Razred:III
Predmetni nastavnik:Velimirović Danka
Tema:My clothes

Maj:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Analiza rezultata sa Državnog takmičenja
- Analize rada dopunske i dodatne nastave
- Analiza uspjeha i vladanje učenika osmog razreda
- Održavanje oglednog predavanja
Predmet:Istorija
Razred:VIII
Predmetni nastavnik:Branko Krunić
Tema:Prvi i drugi balkanski rat

Jun:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Analiza realizacije nastavnog plana i programa
- Analiza uspjeha učenika po završetku četvrtog klasifikacionog perioda školske 2011/12.godine

Avgust:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Predlozi za donošenje plana rada aktiva
- Konačna raspodjela predmeta na nastavnike

7.2Godišnji plan rada stručnog aktiva prirodno-matematičke grupe predmeta
Septembar:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Razmatranje nastavnih planova i usklađivanje izrade pismenih zadataka
- Planiranje oglednih i uglednih predavanja
- Pregled raspoloživih nastavnih sredstava
- Organizacija dopunske i dodatne nastave i slobodnih aktivnosti
- Održavanje oglednog predavanja u oktobru
Predmet: Hemija
Razred:VIII
Predmetni nastavnik:Persa Bečić
Tema: Alkani

Novembar:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Analiza uspjeha učenika iz prirodno-matematičke grupe predmeta po završetku prvog klasifikacionog perioda školske 2011/12.godine
- Razgovor o realizaciji dopunske i dodatne nastave
- Dogovor o stručnom usavršavanju nastavnika
- Održavanje oglednog predavanja
Predmet: Biologija
Razred: IX
Predmetni nastavnik:Veselinka Maraš
Tema: Znaju građu srca , krvnih sudova , krvotoka

Predmet:Fizika
Razred: VIII
Predmetni nastavnik:Dragan Vučetić
Tema: Razumiju da pritisak količine sile i površine na koju sila djeluje pod pravim uglom
Decembar/Januar
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Analiza uspjeh učenika po završetku drugog klasifikacionog perioda školske 2010/11.godine
- Analiza rada dopunske i dodatne nastave
- Održavanje oglednog predavanja za decembar
Predmet: Muzička kultura
Razred:VI
Predmetni nastavnik:Radović Jasmina
Tema:Prepoznavanje i imenovanje izvođača vokalne muzike

Februar:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Održavanje oglednog predavanja
Predmet: Tehnika i informatika
Razred:V
Predmetni nastavnik:Zorka Mujović
Tema: Dokumentacija u mašinstvu , vrste crteža

Mart – April:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Održavanje školskih takmičenja
- Analiza i kriterijijumi ocjenjivanja
- Analiza uspjeha učenika po završetku trećeg klasifikacionog perioda školske 2010/11.godine
- Analiza rezultata sa školskog takmičenja i dogovor o Državnom takmičenju znanja
- Razgovor o realizaciji dopunske i dodatne natave
- Održavanje oglednog predavanja za mart:
Predmet:Matematika
Razred:IX
Predmetni nastavnik:Danijela Perić
Tema: Sistem sa dvije jednačine sa dvije nepoznate

- Održavanje oglednog predavanja za april:
Predmet: Fizičko vaspitanje
Razred: IX
Predmetni nastavnik:Igor Radulović
Tema: Igra 3:1 i 2:1

Maj:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Analiza rezultata sa Državnog takmičenja
- Analiza rada dopunske i dodatne nastave
- Analiza uspjeha i vladanje učenika osmog razreda
Jun:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Analiza realizacije nastavnog plana i programa
- Analiza uspjeha učenika po završetku četvrtog klasifikacionog perioda školske 2011/12.godine

Avgust:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Predlozi za donošenje plana rada Aktiva
- Konačna podjela predmeta na nastavnike.


7.3.Godišnji plan rada stručnog aktiva razredne nastave

Septembar:
- Analiza i usvajanje godišjeg plana i programa aktiva za školsku 2011/2012. godinu
- Dogovor o održavanju dopunske i dodatne nastave
- Dogovor o raspodjeli oglednih predavanja
- Ogledno predavanje za oktobar:
Predmet:Matematika
Razred:IV
Predmetni nastavnik:Mila Miletić
Tema:Mjerenje dužine i mase


Novembar:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Analiza uspjeha učenika
- Analiza i diskusija oglednog predavanja
- Analiza i usvajanje plana slobodnih aktivnosti
- Ogledno predavanje za novembar
Predmet:crnogorski-srpski, bošnjački,hrvatski jezik i književnost
Razred:V
Predmetni nastavnik:Pejović Ana
Tema: Bobilj i Druškan

Decembar/Januar
.- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- Analiza uspjeha učenika na kraju I polugodišta
- Otkrivanje uzroka neuspjeha u nastavi kod pojedinih učenika
- Analiza rada dopunske i dodatne nastave
- Pedagoška dokumentacija
- Analiza i diskusija oglednog predavanja
- Ogledno predavanje za decembar
Predmet:Matematika
Razred:III
Predmetni nastavnik:Đurović Svetlana
Tema:Rješava tekstualne zadatke sa sabiranjem i oduzimanjem
- Ogledno predavanje za februar
Predmet: Matematika
Razred:I
Nastavnik: Čađenović Zorica
Tema:Zapisuje brojeve od 1 do 5

Mart-April:
- Usvajanje zapisnika sa prehodne sjednice
- Analiza uspjeha učenika na kraju III klasifikacionog perioda
- Analiza i diskusija oglednog predavanja
- Ogledno predavanje za mart
Predmet: crnogorski-srpski, bošnjački, hrvatski jezik i književnost
Razred:III
Predmetni nastavnik:Marina Vukanović
Tema:Basna- gavran i lisica
- Ogledno predavanje za april
Predmet:Matematika
Razred:II
Predmetni nastavnik:Vesna Rašković
Tema: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja bez prelaza preko desetice
Jun:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Analiza uspjeha učenika na kraju II polugodišta
- Realizacija programa rada aktiva
- Priprema za narednu školsku godinu


Avgust:
- Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
- Predlozi za donošenje plana rada aktiva
- Izbor predsjednika aktiva

 

8.PROGRAM RADA DIREKTORA

Direktor je pedagoški rukovodilac škole.
Direktor škole obavlja poslove pedagoško-instruktivne, organizacione, istraživačko razvojne prirode, prati finansijsko poslovanje, sarađuje sa društvenom sredinom i obavlja i druge poslove koji su od značaja za školu.
Оsnovni zadaci su:
- коncepcijsko – programske aktivnosti
- pokretanje i uvođenje pedagoških inovacija
- pedagoško instruktivni i savjetodavni rad
- analitički rad
- aktivnost u upravnim i stručnim organima škole
- planiranje i evidencija o radu
- usmjeravanje i humanizacija međuljudskih odnosa u kolektivu


Sadržaji- program KALENDAR AKTIVNOSTI
VIII IX X XI XII I II III IV V VI
I PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE
-Izrada izvještaja o radu Škole u predhodnoj godini
-Izrada prijedloga Godišnjeg programa rada škole
-Izrada rasporeda rada nastavnika
-Učešće u izradi idejne skice programske strukture rada Škole(zaduženje pojedinaca i grupa u izradi programa)
-Izrada mjesečnog plana poslova škole i plana direktora
-Postavljanje organizacije rada (iniciranje izrade svih vidova nastave i rada službi- rasporeda rada, prijem stranaka, učenika…)

-II ORGANIZATORSKA FUNKCIJA
-Podjela zaduženja na početku svake školske godine, predsjednici odjeljenskih vijeća, predsjednici aktiva, odjeljenske starješine, dežurstva,…
-Organizacja izrade i ažuriranje normativnih akata škole
-Organizacija prikupljanja i evidentiranja podataka o socio-ekonomskoj strukturi učenika
-Organizovanje saradnje sa drugim školama u vaspitno-obrazovnoj oblasti
-Organizacija višednevne ekskurzije za učenike devetih razreda
-Učešće u izrasi finansijskog plana
-Imenovanje komisije za popis školskog inventara
-Učešće u radu Aktiva direktora
-Organizacija poslova za upis učenika u prvi razred
-Organizacija proslave polumature
-Organizacija pripremne nastave za upis učenika u srednje škole
Organizacija popravnih ispita IX razred
-Organizacija popravnih ispita u avgustovskom roku
-Praćenje utroška finansijskih sredstava i praćenje zakonskih propisa
-Organizacija rada na održavanju Škole
-Organizacija praćenja i vrednovanje rada nastavnika
-Organizaciono-rukovodeći poslovi
-Organizacija stručnog usavršavanja nastavnika
III RUKOVODNA FUNKCIJA
-Priprema i održavanje sjednica Nastavničkog vijeća
-Priprema i održavanje sjednica Školskog odbora
-Učešće u radu odjeljenskih vijeća
-Usmjeravanje rada odjeljenskih starješina
-Usmjeravanje rada svih službi u Školi
IV EVALUATORSKA FUNKCIJA
-Učešće uevaluaciji svih vidova rada u školi (nastava, službe i dr.)
-V ANALITIČKI RAD
-Analiza ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada škole
-Polugodišnji izvještaj o uspjehu i vladanju učenika i realizaciji godišnjeg programa rada
-Analitičko-informativni poslovi
-Analiza pedagoške dokumentacije
-Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju svakog klasifikacionog perioda
-Analiza realizacije planova nastavnih i vannastavnih aktivnosti
-Analiza rada biblioteke
-Izrada različitih izvješzaja za potrebe pedagoških i društvenih institucija
-Analiza realizovanih programa rada nastavnika i saradnika
-Analiza obavljenih poslova
VI RAD U STRUČNIM I DRUŠTVENIM ORGANIMA ŠKOLE
-Priprema sjednica stručnih organa i Školskog odbora
-Pedagoško-instruktivni poslovi u radu stručnih aktiva i na sjednicama stručnih organa
-Priprema i vođenje sjednica Nastavničkog vijeća
Praćenje rada drugih stručnih organa, stručnih aktiva i sjednica odjeljenskih vijeća
VII RAD NA PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI
-Izrada instrumenata za valorizaciju i procjenjivanje realizacije programskih zadataka škole
-Uvid u planiranje i pripremu nastave -Uvid u planove rada nastavnika (godišnje i operativne) -Uvid u vođenje pedagoške dokumentacije( odjeljenske knjige)
-Kontrola vođenja pedagoške dokumentacije –Izrada analize o vođenju pedagoške dokumentacije
VIII STRUČNO USAVRŠAVANJE I EVIDENTIRANJE RADA
-Učešće u radu stručnih aktiva, seminara, savjetovanja
-Praćenje stručne literature, časopisa, priručnika
-Učešće na seminarima za direktore
-Rad na stručnom usavršavanju i proučavanje zakona iz oblasti školstva
IX SARADNJA SA INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA
-Saradnja sa stručnim institucijama
-Saradnja sa pedagoškom službom
-Saradnja sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo i Ispitnim centrom
-Saradnja sa lokalnom samoupravom
-Saradnja sa Dječijim savezom
-Saradnja sa Pedagoškim Centrom Crne GoreSaradnja sa drugim školama
-Saradnja sa institucijama iz oblasti kulture, socijalne i dječije zaštite
-Saradnja sa ustanovama, radnim organizacijama
-Saradnja sa redakcijama listova i časopisa


9.PROGRAM RADA PEDAGOGA

PLANSKO- PROGRAMSKA OBLAST
Cilj Vrijeme
realizacij saradnici

Unapređenje
procesa ciljnog planiranja

 

 

 

Unapređenje
PRNŠ-a


Razvijanje motivacije kod nastavnika za planiranje projekatske nastave o učestvovanje u izradi Godišnjeg plan rada škole;
o izrada godišnjeg, mjesečnih planova rada pedagoga;
o izrada plana rada odjeljenske zajednice,
o roditeljskih sastanaka, odjeljenskih vijeća;
o pomoć nastavnicima u izradi plana rada
o aktiva i slobodnih aktivnosti,
o pružanje instruktivne pomoći nastavnicima kod
o zrade programskih sadržaja i individualizacije
o nastavnog procesa;

o izrada plana rada za PNRŠ
o pružanje pomoći nastavnicima u izradi LPPR
o dopuna izrade portfolija nastavnika

o osmišljavanje i izrada plana za realizaciju sadržaja
o profesionalna orijentacija

 

 

 

tim za realizaciju projekta
PEDAGOŠKO – INSTRUKTIVNI RAD
Upoznavanje nastavnika sa ključnim pojmovima u nastavi
o upoznavanje nastavnika sa inovacijama u nastavi i
o njihovom praktičnom, primjenom;
o edukacija nastavnika o savremenim metodama rada u nastavi
o pomoć nastavnicima u realizaciji inovativnih časovva
o opservacija časova oktobar
novembar


tokom godine
tim za PRNŠ
pedagog
Primjena ideja PRNŠ

 

Profesionalni razvoj nastavnika

Septembar
tokom godine
tim za PRNŠ

o Izrada plana rada PRNŠ za period od 2godine
o Koordinacija procesa PRNŠ
o Realizacija seminara
o Praćenje profesionalnog razvoja nastavnika
Edukacija nastavnika o Predavanja za stručne aktive i Nastavničko
vijeće;
o Pomoć predsjednicima aktiva i ruk. sekcija
o Prezentovanje nove stručne literature
tokom godine
pedagog


Edukacija učenika


Podsticanje saradnje sa učenicima iz drugih škola

Podsticanje razvoja posebnih sklonosti učenika i rješavanje razvojnih problema

Uključivanje učenika u život i rad škole Podrška učenicima
o Organizovanje kvizova, prezentacija radova i takmičenja znanja iz raznih oblasti

 

o Individualni i grupni razgovori sa učenicima
o Ispitivanje interesovanja učenika za slobodne aktivnosti

 

 

o Rad sa učenicima u učeničkoj organizaciji –
o „ Učenici mogu“ tokom godine

decembar-mart

 

septemba

tokom godine

 

tokom godine
pedagog

 

predmet. nastavnici

 


pedagog

 

 


učenici
odj.starje. i pedagog


Razvijanje kulture uključivanja roditelja u život i rad škole Učešće roditelja u obrazovno- vaspitnom procesu
prema planu SR

oktobar, februar , april
oktobar-decembar
tokom godine
tokom

direktor

odjelj.starješina,pedago
roditelji
pedagog

pedagog

pedagog
o Učešće u radu Savjeta roditelja


o Realizacija roditeljskih sastanaka ( prigodne teme za različite uzraste)

o Realizacija – programa za roditelje

o Individualni i grupni razgovori sa roditeljima

o Informisanje roditelja o radu škole putem panoa

Primjena eksterno- internog testiranja Evaluacija obrazovno- vaspitnog procesa
maj 2012
pedagog
o Realizacija esterno- internog testiranja u školi
o Obrada i analiza rezultata i prezentacija
o Implementacija rezultata u proces samoevaluacije škole
Razvijanje kulture samoevaluacije u školi o Izrada instrumenata za samoevaluaciju

o Pružanje pomoći nastavnicima u primjeni instrumanata za samoevaluaciju
o Procjena razvojnih potreba svih aktera škole oktobar – novembar

tokom godine
na početku i na kraju šk.godine
tim za samoevaluaciju i tim za PRNŠ
Saradnja sa lokalnom zajednicom

Prezentacija rezultata rada škole u lokalnim medijima

Realizacija aktivnosti vezane za teme iz zdravstva o Poslovi školskog koordinatora za nacionalno testiranje


o Realizacija prof.orijentacije u školi

 

 

 

 

novembar
predstavnici zdravstvenih ustanova


Novinari

 

doktori


10.Program rada školskog odbora

Mjesec SADRŽAJ RADA

 

 

Tokom godine -Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Škole za školsku 2010/2011.godinu.
-Usvajanje programa rada Škole za školsku 2011/2012. godinu.
-Donošenje akata i pravilnika.
-Analiza i usvajanje finansijskog izvještaja za predhodnu školsku godinu.
-Razmatranje izvještaja o uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta školske 2011/2012. godine.
-Usvajanje Završnog računa škole za 2011. Godinu.
-Imenovanje stalnih i povremenih komisija.
-Odlučivanje o korišćenju sredstava Škole.
-Rješavanje svih zahtjeva upućenih Školskom odboru.
Školski odbor će se sastajati i mimo planiranih sjednica ako bude potrebno, tokom godine. Postupak i način odlučivanja na sjednicama odbora utvrđen je Statutom škole i Pravilnikom o radu Školskog odbora.

11.Poslovi radni zadaci sekretara – računovođe

- Normativna djelatnost škole,
- Poslovi upravnog postupka,
- Inspekcijski poslovi,
- Izvještajni poslovi,
- Kadrovsko-personalni poslovi,
- Administrativni poslovi organa i komisije,
- Daktilografski poslovi,
- Saradnja sa direktorom i stručnim organima,
- Izrada i praćenje finansijskog plana,
- Izrada periodičnog obračuna,
- Primjena akata i zakona,
- Knjigovodstveni poslovi,
- Izvještajni poslovi za potrebe organa i komisija,
- Poslovi evidencije sredstava rada,
- Stručno usavršavanje,
- Poslovi naplate korisnika sredstava,
- Potrebe nastavnika i radnika,
- Finansijski i drugi administrativni poslovi,
- Ostali poslovi prema Statutu i Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.

Vrijeme realizacije - Tokom godine

12.Plan saradnje sa roditeljima

Saradnja sa roditeljima odvijaće se:
-Individualnim razgovorima sa roditeljima (nastavnika, odjeljenskog starješine, pedagoga, direktora) i razmjenom mišljenja o napredovanju i ponašanju učenika u porodici i školi kao i o problemima i teškoćama u njihovom psihofizičkom i socijalnom razvoju, radi usklađivanja vaspitnih uticaja. Pored razgovora uprava škole obavezna je da pruži potrebne informacije roditeljima učenika. Pismeni kontakti se koriste za opravdanje izostanaka, molbe, poruke.
Grupnim razgovorima sa roditeljima koji se organizuju sa roditeljima učenika kod kojih se javljaju teškoće u napredovanju, radi razmjene iskustava u nalaženju najboljih rješenja. Razgovor organizuje odjeljenski starješina u saradnji sa pedagogom škole.

- Formiranje Savjeta roditelja
- Formiranje savjeta odjeljenske zajednice (po 2 roditelja)
- Odjeljenski roditeljski sastanci 4-5 puta godišnje
- Izvještaji o pripremljenosti rada škole
- Priprema za sastanak sa roditeljima
- Upoznavanje roditelja sa planovima škole
- Izvještaji o uspjehu i vladanju
- Planovi učeničkih organizacija
- Povezanost škole i društvene sredine
- Rad učeničkih organizacija
- Briga o đačkoj ishrani
- Analiza rada Savjeta roditelja
- Izvještaj o radu škole
- Škola u prirodi
- Pojedinačne posjete roditelja
- Značaj dobre saradnje roditelja-odjeljenskog starješine i nastavnika

13. Proces samoevoluacije i eksterne evaluacije rada škole
Škola će težiti da razvija i unapređuje svoj rad kroz sljedeće aktivnosti koje će biti u skladu sa programom razvoja škole u narednom periodu.Plan za unaprijeđnje kvaliteta odvijaće se na relaciji između sadašnjeg stanja i željenih promjena.Ciljevi i zadaci predviđeni Planom odvijaće se predviđenom dinamikom.

Praćenje i vrednovanje (evoluacija) rada škole
Cilj Aktivnosti Nosioci posla Rok Osvrt na realizaciju
Utvrditi razloge pada uspjeha i mjereza poboljšanje Analiza opštieg uspjeh učenika Direktor, odjeljenjski starješina i predmetni nastavnici Svaki klasifikacioni period
Utvrditi razlog pada sr.ocjene iz nekog predmeta i načine otklanjanja tih razloga Analiza prosječne ocjene po predmetima

Direktor, predmetni nastavnici Svaki klasifikacioni period
-Praćenje uspjeha naših učenika u daljem školovanju -Analiza uspjeha naših učenika sa kraja šk.god.i na I kl.periodu Nastavničko vijeće i direktor Prvi klasifikacioni period
-Razvijanje takmičarskog duha i želje da što bolje predstave svoju školu -Analiza uspjeha ostvarenih na takmičenjima Nastavničko vijeće i direktor Polugodište i kraj školske godine
Postojanje jednake odgovornosti za sve aktere vaspitno-obrazovnog rada -Analiza postignutih rezultata sa takmičenja Nastavničko vijeće i direktor Poslije svakog takmičenja
Osavremenjavanje nastave
-Usavršavanje nastavnika Redovno prisustvo seminarima, okrugli stolovima ,stručnim predavanjima Svi nastavnici Tokom nastavne godine
-Analiza i objektivna ocjena časa Posjete časovima Predmetni nastavnici i direktor U skladu sa Zakonom
Odnos sa učenicima -Zdrava( partnerska) atmosfera u školi Nastavnici i direktor Tokom školske godine

14. Program rada stručnog usavršavanja nastavnika i plan profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole
Prema Zakonu o stručnom usvršavanju nastavnika planirano je sljedeće:

1. Pripremanje početnika – pripravnika za uspješan rad i polaganje stručnog ispita,
2. Stalno usavršavanje nastavnika za pedagoški rad u užoj nastavnoj struci.

Priprema pripravnika obaviće se prema Pravilniku o stručnom usavršavanju. Usavršavanje obuhvata izučavanje osnovnih pitanja iz oblasti prakse. U okviru pedagoško-psihološkog usavršavanja nastavnika planiraju se sljedeće teme:

- Ocjenjivanje kao pedagočki i društveni problem,
- Odsustvo pažnje i motivacije u nastavnom procesu,
- Rad u parovima kao oblik inoviranja nastave,
- Učenikova slika o školi, vaspitni rad u školi,
- Mogućnosti i putevi inovacije u nastavi,
- Programirana nastava,
- Problemska nastava,
- Oblici individualizacije u nastavi,
- Mogućnosti primjene audio.vizuelnih sredstava,
- Mjerenje kvaliteta i kvantiteta učenja,
- Primjena televizije u nastavi.

.15. Kulturna i javna djelatnost škole
- Obelježavanje proslave Dječije nedelje
- Proslava Nove godine,
- Proslava Dana žena,
- Proslava Dana škole
- Maskenbal
- Likovni konkursi
- Takmičenje recitatora

Tim za javnu i kulturnu djelatnost škole
Jasmina Radović, kordinator
Mila Miletić, član
Marina Vukanović, član
Boris Petričević, član
Vesna Rašković, član

 

 

15. Program rada bibliotekara

SADRŽAJ RADA VRIJEME
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA
- Izrada godišnjeg plana rada
- Unošenje podataka o članovima
- Bibliotečkoposlovanje(inventarizacija,signiranje, klasifikacija,katagolizacija)

SEPTEMBAR
ORGANIZACIJA RADA U BIBLIOTECI
- Upoznavanje učenika I razreda sa radom biblioteke
- Upoznavanje sa planovima obavezne domaće lektire
- Edukacija korisnika(upoznavanje učenika sa radom biblioteke i samostalno korišćenje knjiga)
- Razvijanje čitalačke sposobnosti učenika
- Pedagoška pomoć učenicima pri izboru knjižne građe
- Pomoć učenicima u pripremi referata iz pojedinih predmeta


SEPTEMBAR

 

TOKOM GODINE
SARADNJA SA NASTAVNICIMA
- Informisanje nastavnika o novim knjigama i drugim nastavnim sredstvima koje posjeduje biblioteka
TOKOM GODINE
SARADNJA SA STRUČNIM TIJELIMA ŠKOLE
- Saradnja sa aktivom društveno- jezičke grupe predmeta
- Rad novinarske sekcije
TOKOM GODINE
KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
- Organiziovanje književnih večeri
- Pripremanje i realizovanje posebnih programa koji popularišu knjigu( izložba knjiga)
TOKOM GODINE
STRUČNO USAVRŠAVANJE BIBLIOTEKARA
- Učešće na seminarima i savjetovanjima
- Praćenje bibliotečke i druge literature i prikaza knjiga
TOKOM GODINE
SARADNJA SA USTANOVAMA VAN ŠKOLE
- Sa bibliotekama drugih škola i izdavačkim organizacijama
- Izdavačima dječijih listova
- Centralnom bibliotekom u baru
TOKOM GODINE


16.Godišnji plan rada Savjeta roditelja škole
Vrijeme realizacije Programski sadržaji rada
Oktobar Donošenje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Savjeta roditelja
Analiza uspjeha i discipline učenika na kraju školske 2010/2011. godine.
Upoznavanje Savjeta sa organizacijom rada Škole
Decembar Izvještaj o uspjehu i disciplini učenika u I klasifikacionom periodu
Stvaranje kvalitetnijih uslova za rad u nastavi, uređenje kabineta, učionica, obogaćivanje biblioteke Izvještaj o projektu koji se sprovodi u školi
Februar Razmatranje uspjeha i discipline učenika na kraju II polugodišta
Aktuelna pitanja o životu Škole Učešće Savjeta roditelj u obilježavanju Dana Škole
Maj Izvještaj o najznačajnijim rezultatima rada u svim oblastima rada u tekućoj školskoj godini Predlozi za program rada Savjeta roditelja i poboljšanje uslova rada Škole za sljedeću školsku godinu

 

17. Plan rada izleta, posjeta i ekskurzija

Planiramo:
1. Dva poludneva izleta
2. Posjetu bioskopima i Pozorištu
3. Posjeta muzejima i galerijama
4. Posjeta školama «M. Vukotić» i «Z. Vujošević»

Vrijeme raalizacije– Tokom godine
18.Profesionalna orjentacija učenika

Profesionalna orjentacija je organizovan sistem društvene i stručne djelatnosti koji pruža pomoć pojedincu pri slobodnom i samostalnom radu.

Savremena profesionalna orjentacija usmjerena je više na pružanje pomoći u osposobljavanju za profesionalno opredjeljenje nego na neposrednu pomoć u izboru zanimanja.

Osnovni cilj profesionalne orjentacije je da učenik dobije cjelovitu,realnu sliku o sebi, sagleda svoju ulogu o radu, da uspješnije planira i ostavruje svoj profesionalni razvoj, kako bi se potpunije i stvaralački ispunjavao kroz rad, postizao lično zadovoljstvo, te bio društveno koristan.
U skladu sa ovim, škola ostvaruje sljedeće zadatke:

1. Upoznaje, prati i podstiče individualne sposobnosti i osobine ličnosti učenika, koje su značajne za njegov profesionalni razvoj, razvija svijest učenika da i sam aktivno doprinosi sopstvenom profesionalnom razvoju.
2. Upoznaje učenike sa sferom rada, sistemom vaspitanja i obrazovanja i razvija pravilan odnos prema radu.

3.Podstiče ponašanje učenuika da se ispitivački odnosi prema sebi i provjerava mogućnosti i interesovanja za obavljanje poslova u pojedinim strukama i zanimanjima.

4. Usmjeravanje i osposobljavanje učenika u profesionalnom opredjeljivanju, u donošenju odluke u vezi sa zanimanjem.

Profesionalna orjentacija je sastavni dio vaspitanja i obrazovanja, stoga je posebno potrebno da se ostvaruje u svim oblastima obrazovno vaspitnog rada, posebno putem sadržaja nastave slobodnih aktivnosti, u okvirima rada na profesionalnoj orjentaciji (predavanja, filmovi, razgovori, posjete, izložbe) itd.

PROGRAM RADA ZA 2011/2012. GODINU


AKTIVNOSTI NOSIOCI REALIZACIJE
* Izabrati komisiju za profesionalnu orjentaciju
* Sačiniti program aktivnosti
* Usvojiti imenovanje i program Nastavničko vijeće, Direktor
Realizacija:
* Izabrati komisiju za profesonalnu orjentaciju:
1. Peličić Goran
2. Jukić Snežana
3. Radović Jasmina

*Obraditi prvu temu na sastanku odjeljenske zajednice
* Pripremiti podatke o srednjim školama i pregled zanimanja u CG
* Pripremiti predavanje za roditelje o važnosti profesionalne orjentacije Odjeljenski starješina

Stručno lice

Pedagog, odjeljenski starješina
*Održati predavanja na roditeljskim sastancima
* Sprovesti pismenu vježbu ‚‚Šta očekujem od mog budućeg poziva?‚‚

*Likovno stvaralaštvo na temu: ‚‚Moj budući poziv‚‚

*Prezentacija o raznim zanimanjima i školama (podjela flajera)


Odjeljenski starješina

Nastavnik jezika


Nastavnik likovne kulture


Odjeljenski starješina, stručno lice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnji plan i program rada JUOŠ «Niko Maraš» usvojen je na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 21. septembra 2011. godine.

 

 

 


Godišnji plan i program rada JUOŠ «Niko Maraš» usvojen je na sjednici Školskog odbora održanoj 23.09.2011godine .

 

 

 

 

 

Predsjednik školskog odbora Direktor
_____________________ _____________

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak 1. Raspored časova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak 2. Plan profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole za školsku 2011/2012. i 2012/2013.godinu