Profesionalni razvoj nastavnika na nivou škole PRNŠ

IZVJEŠTAJ O RADU PRNŠ-A


Godišnji plan škole za ovu školsku godinu pored ostalog obogaćen je još jednim značajnim programom rada a to je profesionalni razvoj nastavnika na nivou škole. Za koordinatora programa izabrana je pedagogica Rena Rakčević koja je zajedno sa ostalim članovima tima: direktoricom, nastavnicama predmetne nastave Ljubinkom Nedić, Dobrilom Asanović, Svetlanom Đurnić, Gordanom Vujisić i profesoricama razredne nastave Biljanom Durković i Aleksandrom Jelić i ostalim nastavnicima otpočela sa realizacijom planiranih aktivnosti.
Odmah na početku utvrđeni su prioriteti koji su određeni na osnovu interne i eksterne evaluacije i sglasnosti svih članova Nastavničkog vijeća: inkluzivno obrazovanje i edukacija iz oblasti informatike.

 


Na sjednici Nastavničkog vijeća 30.09.2008. koordinatorka tima je realizovala prezentaciju o profesionalnom razvoju nastavnika na nivou škole i upoznala prisutne sa sadržajem Kataloga za stručno usavršavanje nastavnika i daljim aktivnostima, učiteljica Biljana Durković je govorila o portfoliju nastavnika. Na istoj sjednici utvrđeni su prioriteti, anketirani nastavnici o potrebi edukacije istih iz oblasti informatike.
Prije same sjednice Tim za PRNŠ je održao dvije sjednice na kojima su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:  izbor članova Tima, priprema za prezentaciju PRNŠ-a, predlog aktivnosti kojima ćemo se baviti u narednom periodu i sl.
Početkom oktobra koordinatorka tima je izradila za nastavni kadar predlog šta bi sve mogao da sadrži portfolio nastavnika.
Drugi sastanak Tima održan je 10. 10. 2008.sa dnevim redom: Predlog teme za seminar koji će se održati u školi, izrada ličnog profesionalnog plana nastavnika i pomoć od strane članova tima, zaduženja za članove Tima u cilju realizacije planiranih aktivnosti.
28.10.2008.školu je posjetila Nacionalna koordinatorka Dušanka Popović koja je izvršila uvid u planirane i realizovane aktivnosti. Izvršen je uvid u plan PRNŠ-a, u vođenje evidencije o realizovanim aktivnostima, sagledavani načini izbora prioriteta i sl. Takođe je koordinatorka dostavila Stendarde za nastavnička zvanja i Pravilnik o vrstama zvanja sa kojima treba upoznati članove kolektiva. Dogovoreno je da se svim nastavnicima podijeli ček lista na osnovu koje će nastavnici utvrditi svoje lične prioritete. Sastanku je prisustvovala član Tima profesorica Ljubinka Nedić.
Obrađeni su podaci sprovedene ankete i utvrđena prva grupa polaznika koji će se edukovati iz informatike. Tako da je 10.11.2008.godine školski ICT koordinator Tanja Crvenica otpočela edukaciju sa 14 nastavnika (ponedjeljkom u 10h).
Na sjednici Pedagoškog vijeća koja je održana 29.10.2008.godine članovi vijeća su upoznati sa do tada realizovanim i predstojećim aktivnostima, sa posjetom Nacionalnog koordinatora i sadržajem te posjete. Na sjednici je zaključeno da su nastavnici u obavezi da do 1. XI 2009. izrade lični profesionalni plan. Svi članovi su dobili za sebe i nastavnike ček liste za izradu ličnog profesionalnog plana.
Odmah nakon toga pedagogica škole je izradila predlog ličnog plana profesionalnog razvoja nastavnika koji je potvrđen od strane nacionalne koordinatorke i sa istim su bili upoznati nastavnici.


Prvi ogledni čas održala je 03.11.2008. godine iz maternjeg jezika nastavnica Andrijana Nikolić u VI-4 odjeljenju.

 


07.11.2008. realizovan ugledni čas iz matematike od strane nastavnice Anđe Vojinović 


Održan ogledni čas iz istorije u VI-4 odjeljenju. Čas realizovala nastavnica Gordana
Vujisić.


20.11.2008. održan ogledni čas iz engleskog jezika. Čas realizovala nastavnica Svetlana Đurnić u VI-1 odjeljenju.

 


14.11.2008. realizovano hospitovanje u VIII-1a iz hemije(građa supstance-hemijski pojmovi) kod nastavnice Gordane Joksimović.


20.11.2008.Hospitovanje času matematike kod nastavnice Biljane Bajramović u VII-2 odjeljenju ,,Množenje u skupu Q".


Prisustvo času maternjeg jezika kod nastavnice Ivane Utješinović u VII-2 odjeljenju ,,Projektni rad" 20.11.2008.


Istog dana profesorica Milanka Asanović realizovala je čas u III-6 odjeljenju iz engleskog jezika.
Svim časovima prisustvovali su nastavnici  iz istog i drugih aktiva.


U okviru profesionalnog razvoja nastavnika 02.12.2008.godine realizovane su radionice na teme: Specifičnosti rada sa djecom sa teškoćama u razvoju (slabovida djeca i djeca sa teškoćama u tjelesnom razvoju).

  Cilj ovih radionica je bio da unaprijedimo znanja, iskustva i rad sa slabovidim učenicima i učenicima sa teškoćama u tjelesnom razvoju posebno kada ja u pitanju cerebralna paraliza. Učešćem u radionicama nastavnici su bili u prilici da unaprijede svoja znanja o karakteristikama ove djece, kako bolje da ih prepoznaju, na koji način da im priđu, koje metode oblike rada i pomagala da koriste, kakve su socijalne emocionalne reakcije ove djece u pojedinim razvojnim periodima i kako odreagovati na njih. Radionice su realizovali članovi mobilnog tima : tiflolog, Jadranka Radulović i somatoped Jelisavka Gavranić.
U saradnji sa Zavodom za školstvo 06. i 07.02.2009. godine u našoj školi je održan prvi modul seminara Razvoj kritičkog mišljenja u sastavu profesionalnog razvoja nastavnika. Seminaru je prisustvovalo 30 nastavnika razredne i predmetne nastave. Seminar su vodili samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo psiholog, Nađa Luteršek i profesor likovne kulture Vidoje Šćepanović.
Početkom marta (04.03.2009.) održan je ugledni čas iz maternjeg jezika (razumije i koristi pojam basne) u III-6 odjeljenju. Čas je realizovala učiteljica Slađana Radulović.
Predavanje na nivou aktiva I, II, III i IV rzreda održala je učiteljica Vesna Kruščić na temu Metode rada sa djecom sa hiperaktivnim sindromom (AD-HD). Predavanju je prisustvovalo 30 nastavnika.
Ugledni čas iz muzičke kulture – učenje nove pjesme ,,Hej,tebi govorim" održan je 12.03.2009. u VI-2 odjeljenju.
Do sada je realizovana većina planiranih aktivnosti. Časovima koji su bili pripremljeni na zavidnom nivou prisustvovao je jedan broj nastavnika i svi su ocijenjeni veoma uspješnim. Do sada je jedno ogledno predavanje pomjereno za kasnije i jedno predavanje za aktive, koje je trebalo da se realizuje u martu kao i okrugli sto. Razlog pomjeranja je seminar koji je realizovan u februaru. Veoma smo zadovoljni realizovanim aktivnostima i smatramo da smo bili prilično zahtjevni kada smo radili Plan profesionalnog razvoja. Ipak najveći dio aktivnosti je realizovan i to veoma uspješno.


Kao drugi prioritet profesionalnog razvoja za ovu školsku godinu odabrali smo edukaciju nastavnika iz oblasti ITC-a kroz primjenu u nastavi.
Naime, na sjednici Nastavničkog vijeća nastavnici su anketirani od strane pedagogice škole, koordinatora tima za profesionalni razvoj, kako bi utvrdili zainteresovanost istih i nivo znanja iz ove oblasti i prema tome formirali grupe. Nakon priprema započeli smo sa edukacijom 14 nastavnika koju je vodila naš ICT koordinator Tanja Crvenica u novembru 2008.godine. Prva grupa uspješno je završila edukaciju i sada očekujemo realizaciju jednog nastavnog časa primjenom stečenih znanja i vještina.