GODIŠNJI PLAN ŠKOLE

Godišnji plan rada Osnovne škole »Pavle Žižić« u Njegnjevu je osnovni dokument kojim je obuhvaćen cjelokupni rad škole sa jasno definisanim sadržajima za njihovu realizaciju. Planom se: • Razrađuju i konkretizuju svi vidovi vaspitno – obrazovnog rada , • Sinhronizuju i razrađuju obaveze i zadaci u vaspitnom procesu , navode izvršioci i vrijeme realizacije , • Utvrđuje nivo , zahtijeva i traži odgovornost izvršilaca za planirane sadržaje i obim rada , • Otklanja stihijnost i improvizacije u radu od strane nosioca poslova i radnih zadataka, • Utvrđuju kulturne i zabavne djelatnosti Škole, • Planira izradu Razvojnog plana škole • Planira izradu PRNŠ-a • Planira realizaciju 10 radnih nenastavnih dana u skladu sa Lokalnom zajednicom • Planira istraživački rad u Školi, osavremenjivanje nastavnog rada i primjena inovacija u radu, Utvrđuje ritam rada ,raspored redovne, dodatne i dopunske nastave, slobodnih aktivnosti, dežurstva u školi, vrijeme odmora, posjeta, ekskurzije, školske raspuste i praznike. Cjelokupan plan rada prilagođen je realnim zahtjevima nastave, stepenu osposobljenosti kadrova i postojećim materijalnim i tehničkim uslovima Škole.

 


Na osnovu člana 30. Zakona o osnovnoj školi (»Službeni list RCG broj 34/91, 56/92, 32/93, 45/2010 člana 15 Statuta JU OŠ »Pavle Žižić« u Njegnjevu, na prijedlog Komisije za izradu godišnjeg plana rada i Nastavničkog vijeća, Školski odbor na sjednici održanoj _____ 2011god. usvojio je

 
GODIŠNJI PLAN RADA ( dio)
OŠ “ PAVLE ŽIŽIĆ” NJEGNJEVO
za školsku 2011/2012. godinu
NJEGNJEVO
Septembar 2011 godine.

JU OŠ „Pavle Žižić“ je jedna od najstarijih vaspitno – obrazovnih ustanova u Crnoj Gori. Početak njenog rada vezuje se za 1924 godinu. 1959 - upisuje se prvo odjeljenje petog razreda i škola prerasta u osmogodišnju. 1967 - škola u Njegnjevu dobija ime revolucionara i poznatog prosvjetnog radnika Pavla Žižića.
1990/91 - završena i useljena nova zgrada škole u Njegnjevu. Upisano 414 učenika i formirana po dva odjeljenja svih osam razreda. Škola ima i jednu područnu ustanovu u selu Gubavču, udaljenom oko 3 km od matične škole.
Danas je JU OŠ „Pavle Žižić“ u Njegnjevu moderno škola sa tradicijom i ugledom, stručnim i kvalitetnim kadrom, osposobljena za savremeno i uspešno obrazovanje i vaspitanje naših učenika i istovremeno sredina u kojoj je pravo zadovoljstvo raditi.
Škola ima zadovoljavajući stručni kadar, dugu tradiciju i zapažene rezultate učenika iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Misija naše škole je da njegujemo i nagrađujemo dobre odnose sa
okruženjem, a u okviru škole, odnose između učenika i nastavnika, da razvijamo pravičnost, odgovornost, međusobno razumijevanje i uvažavanje.
Kolektiv škole spremno prihvata nove ideje u cilju unapređenja nastave i vannastavnih aktivnosti. Želimo da škola bude savremeno opremljena u kojoj će stručan i motivisan kadar realizovati prilagođene planove i programe u cilju poboljšanja kvaliteta nastave i učenja, uvažavajući individualne sposobnosti učenika; da je privlačna, efikasna i atraktivna za učenike, roditelje i lokalnu zajednicu.

POLAZNE OSNOVE PLANIRANJA

Škola predstavlja složeni sistem rada, od najjednostavnijeg, kakvi su pomoćno-tehnički poslovi, do najsloženijih, kakvi su vaspitno-obrazovni zadaci nastavnika, stručnih saradnika i direktora.
Godišnji plan rada Osnovne škole »Pavle Žižić« u Njegnjevu je osnovni dokument kojim je obuhvaćen cjelokupni rad škole za predstojeću školsku 2011/12 godinu, sa jasno definisanim zadacima i sadržajima za njihovu realizaciju.
Planom se:
• Razrađuju i konkretizuju svi vidovi vaspitno – obrazovnog rada ,
• Sinhronizuju i razrađuju obaveze i zadaci u vaspitnom procesu , navode izvršioci i vrijeme realizacije ,
• Utvrđuje nivo , zahtijeva i traži odgovornost izvršilaca za planirane sadržaje i obim rada ,
• Otklanja stihijnost i improvizacije u radu od strane nosioca poslova i radnih zadataka,
• Utvrđuju kulturne i zabavne djelatnosti Škole,
• Planira izradu Razvojnog plana škole
• Planira izradu PRNŠ-a
• Planira realizaciju 10 radnih nenastavnih dana za saradnju sa Lokalnom zajednicom
• Planira istraživački rad u Školi, osavremenjivanje nastavnog rada i primjena inovacija u radu,
• Utvrđuje ritam rada ,raspored redovne, dodatne i dopunske nastave, slobodnih aktivnosti, dežurstva u školi, vrijeme odmora, posjeta, ekskurzije, školskih raspusta i praznika.
Cjelokupan plan rada prilagođen je realnim zahtjevima nastave, stepenu osposobljenosti kadrova i postojećim materijalnim i tehničkim uslovima Škole.

Polazne osnove za programiranje i planiranje rada Škole u školskoj 2011/12. godini su:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama;
4. Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih;
5. Nastavni plan i program za reformisanu devetogodišnju osnovnu školu,
6. Zakon o stručnom usavršavanju nastavnika,
7. Ostvareni rezultati u obrazovno vaspitnom radu u prethodnoj godini,
8. Preporuke i zaključci Nadzornika Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete i nauke RCG.
9. Preporuke i odluke stručnih organa Škole i Školskog odbora.


Ostvareni rezultati rada u prethodnoj školskoj godini predstavljaju solidnu osnovu za uspješan vaspitno-obrazovni rad u narednoj školskoj godini.
Uspjeh učenika je zadovoljavajući:
- srednja ocjena – 3,94
- procenat prelaznosti – 98,43
- odličnih 125, vrlodobrih 70, dobrih 50, dovoljnih 32 i nedovoljnih 5,
- rezultati sa državnog takmičenja: iz biologije i hemije nijesu ostvareni rezultati kojim bi se mogli pohvaliti dok je uspjeh iz engleskog jezika, s obzirom na konkurenciju prosječan,
- ostali rezultati sa takmičenja I smotri:
I mjesto na opštinskoj smotri recitatora,
I mjesto na opštinskoj smotri u besjedništvu,
I mjesto na opštinskoj smotri horova,
I mjesto na opštinskom takmičenju osnovnih škola u odbojci- djevojčice
II mjesto, na istom takmicenju, u fudbalu.

Priznanja i osvojene nagrade na manifestacijama i smotrama govore o talentovanoj djeci kojima treba posvetiti još veću pažnju. Što se tiče državnog takmičenja imperativ svim predmetnim nastavnicima, učenicima i upravi škole je ozbiljna i blagovremena priprema.

 

KLJUČNI ZADACI U PLANIRANJU RADA ŠKOLE

Na temelju iskustva i rezultata postignutih u prethodnim godinama, zaključaka stručnih organa škole, i izvještaja prosvjetnih nadzornika utvrđuju se zadaci za rad u narednoj školskoj godini:

- Preuzeti određene mjere u cilju postizanja što boljih rezultata u nastavi,
- Još bolje organizovati pripremu učenika za nacionalna takmičenja i testiranja.
- Posebno raditi na unapređivanju kriterijuma za praćenje i vrednovanje napredovanja učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi,
- Redovnije i sa kvalitetnijim pripremama izvoditi izlete i posjete,
- Dosljedno sprovoditi mjere štednje i racionalnog gazdovanja materijalnim i drugim sredstvima.
- Realizacija Razvojnog i Akcionog plana škole
- Interpersonalnu komunikaciju i kvalitet odnosa podići na viši nivo, kako na relaciji učenik-nastavnik, tako i na relacijama nastavnik-nastavnnik, učenik- učenik.

-Opterećenost učenika uskladiti sa Zakonom o osnovnoj školi i mogućnostima učenika. Na ovom zadatku angažovaće se stručni aktivi i pedagoško-psihološka služba škole i donositi mjere za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada.

- Pružati pomoć učenicima koji imaju teškoća u savladavanju gradiva. Raditi s talentovanim učenicima i pružiti im adekvatnu nastavu.

-Raditi na motivisanosti učenika za obrazovanjem i time otklanjati uzroke nezainteresovanosti i nediscipline na časovima.

-Posebnu pažnju pokloniti radu odeljenskih zajednica, podsticati one aktivnosti koje su prilagođene potrebama djece tog uzrasta i razvijati humane odnose među učenicima.

-Sa učenicima raditi na uređenju školskih prostorija, školskog dvorišta i okoline i izradi nastavnih sredstava.

-Tokom školske godine pokloniti posebnu pažnju profesionalnom informisanju i orijentaciji učenika IX razreda, kako kroz nastavne sadržaje, rad razrednih starješina, tako i angažovanjem stručnih saradnika, gostovanje predstavnika srednjih škola idr.

-Nastaviti s opremanjem škole nastavnim sredstvima i stručnom literaturom.

- Realizovati program stručnog usavršavanja nastavnika tako da služi unapređivanju vaspitno - obrazovnog rada. Podsticati nastavnike da aktivno učestvuju na seminarima. Organizovati ugledne časove i predavanja na nivou stručnih aktiva i Nastavničkog vijeća. Na stručnim aktivima analizirati primjenu inovacija u nastavi.

-Osigurati maksimalnu sigurnost za boravak učenika u školi i njenoj okolini. Kroz ostavrivanje programa,, Škola bez nasilja »raditi na prevenciji i zaštiti učenika od nasilja.

-Dalje unapređivati saradnju sa Lokalnom zajednicom, institucijama i privrednim subjektima u čijem se okruženju škola nalazi, kao i sa roditeljima učenika.
- Saradnja sa Kancelarijom za prevencijiju narkomanije i Kancelarijom za podršku djeci i porodici

- Posebnu pažnju pokloniti zdravstvenom vaspitanju učenika u cjelini, kroz rad razrednih starješina, adekvatne nastavne sadržaje i saradnjom sa zdravstvenim institucijama.

-Pratiti rad u vannastavnim aktivnostima i raditi na javnom afirmisanju postignutih rezultata.

-Ostvariti kontinuiranu suradnju sa savjetom roditelja i motivisati sve roditelje da se aktivno uključe u život i rad škole;

-Redovno informisati roditelje o svim segmentima rada škole i postignućima i napredovanju djece;

-Uraditi analizu potreba i prijedloga roditelja i učenika za život i rad škole i uključiti ih u Školski razvojni plan;

-Vršiti sistematsku evaluaciju primjene programa i cjelokupne djelatnosti škole.

1. USLOVI RADA ŠKOLE

1. Materijano – tehnički uslovi rada

Škola će u školskoj 2011/2012. godini realizovati svoj vaspitno -
obrazovni rad u sljedećim školskim prostorijama :

Matična škola::

o Učionica 8
o Kabinet za informatiku i fiziku 1
o Kabinet za hemiju i biologiju 1
o Prostorija za predškolsko i prvake 1
o Prostorija za nastavnike 1
o Biblioteka
o Kancelarija direktora 1
o Kancelarija pedagoga 1
o Kancelarija sekretara 1
o Mokri čvor 2
o Sportski poligon 3

Školi nedostaje fiskulturna sala dok su školski poligoni u lošem stanju i neophodno ih je popraviti, naročito poligon za fudbal koji je betonski i neravan.

Područna ustanova Gubavač:

- Učionice 3
- Prostorija za nastavnike 1
- Mokri čvor 1
- improvizovani sportski poligon u dvorištu

2. Nastavna sredstva, oprema i namještaj

Učionice su opremljene klasičnom opremom (table, klupe, stolovi, stolice, slike, karte) . Kabinet za informatiku je opremljen sa 9 kompjutera, a služi i kao kabinet fizike u nedostatku posebnog, i u njemu je smještena nova oprema za nastavu fizike. Kabinet hemije i biologije kompletno je opremljen od strane Ministarstva prosvjete I sporta početkom ove školske godine.

Pregledom učionica i kabineta i uvidom u popisne liste može se zaključiti da škola posjeduje neophodna nastavna sredstva i pomagala. U toku školske godine planirane su određene aktivnosti na uređenju dvorišta , kotlare i sportskih terena kako bi se poboljšali uslovi za rad i boravak u školi.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

Popravka školskog inventara u matičnoj školi i PU Gubavač

Farbanje školskih ulaznih vrata i zamjena stakla
Krečenje školskih prostorija po potrebi
Zamjena dimnjaka I popravka spremišta za ugalj
Izgradnja betonske staze do zdravstvene ambulante i trotoara sa zapadne strane JU Dom zdravlja,
Izgradnja baštenskih klupa u dvorištu školske zgrade u Gubavču domari Avgust
Zamjena podnog prekrivača u atrijumu škole
Izgradnja nadstrešnice na školi u Gubavču
Opremanje kabineta fizike, hemije i biologije
Promjena dijela oštećene mreže na fudbalskom terenu
Asfaltiranje sportskog poligona za fudbal


2. ZAPOSLENI

Spisak radnika
R.br Prezime i ime Zanimanje 
1 Šebek Tatjana Direktor 
2 Marković Olivera ICT Koordinator-
3 Cvijović Labud Sekretar - Računovođja 
4 Bibuljica Mujo Fizika 
5 Jovanović Ljubiša Maternji jezik
6 Bulatović Sladjana Maternji jezik-određeno
7 Striković Armin Engleski jezik 
8 Mucević Ajan Engleski jezik 
9 Kojović Nebojša Ruski jezik 
10 Balić Zeliha Istorija 
11 Đalović Stanimirka Matematika 
12 Grubović Vesna Razredna nastava 
13 Tvrdišić Slavica Razredna nastava
14 Božović Danijela Razredna nastava 
15 Marković Snežana Razredna nastava 
16 Badžić Sabina Razredna nastava 
17 Mulić Senada Razredna nastava 
18 Rečević Dragana Razredna nastava 
19 Ranitović Jelka Razredna nastava 
20 Martinović Alma Razredna nastava 

21 Marinković Julija Razredna nastava-zamjena
21 Veličković Danijel Razredna nastav
22 Pilica Enisa Razredna nastava 

23 Minić Danijela Razredna nastava-zamjena

24 Kasumović Aldina Razredna nastava-zamjena
23 Rakonjac Milutin Vozač 
24 Grebović Darko Fizičko 
25 Krgović Milorad Likovno 
26 Rakonjac Slađana Biologija 
27 Šebek Verica Učitelj 
28 Kočović Milica Engleski jezik 
29 Perović Dušan Domar 
30 Zoronjić Omer Higijeničar 
31 Jurišević Rada Higijeničarka 
32 Veličković Milka Higijeničarka 

3. UČENICI

1. Brojno stanje učenika i odjeljenja

U matičnoj školi ima šesnaest odjeljenja: po dva odjeljenja prvog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, osmog i devetog razreda, a jedno odjeljenje drugog i sedmog razreda. U PU Gubavač učenici su raspoređeni u tri odjeljenja od kojih je jedno kombinovano- drugi i treći razred. U školskoj 2011/12 godini upisano je 354 učenika.

Red.broj
Razred           odjeljenje      Ukupno
1.                           I1                  18
2.                          I2                   15
3.                          I G                  10
4.                           II1                 17
5.                           II,IIIG            14
6.                           III1                18
7.                           III2                18
8.                           IV1                18
9.                           IV2                19
10.                         IVG               11
11.                         V1                 25
12.                         V2                 24
13.                        VI1                  19
14.                        VI2                  17
15.                       VII1                  22
16.                       VIII1                 24
17.                       VIII2                 24
18.                       IX1                   22
19.                       IX2                   19
                                     Svega: 354


U poslednjih 5 godina broj učenika je u blagom porastu i sa tendencijom daljeg povećanja što zaključujemo na osnovu broja djece u obdaništu. To je svakako vrlo pozitivno s obzirom da se u školama u okruženju broj djece osjetno smanjuje.

 

1. Raspored odjeljenja po smjenama i učionicama

Vaspitno-obrazovni rad škole organizovan je u dvije smjene. Učenici od I-IV razreda nastavu pohađaju u poslijepodnevnoj smjeni ( od 13.15h), a učenici od V-IX razreda u prijepodnevnoj ( od 08.00h).


Prva smjena Druga smjena
1.čas 08.00-08.45 1.čas 13.15-14.00
2.čas 08.50-09.35 2.čas 14.05-14.50
3.čas 09.55-10.40 3.čas 15.05-15.50
4.čas 10.45-11.30 4.čas 15.55-16.40
5.čas 11.35-12.20 5.čas 16.45-17.30
6.čas 12.25-13.10 6.čas

Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor, izmedju drugog I trećeg časa 15 minuta.

5. Rad biblioteke

Školska biblioteka smještena je u posebnoj prostoriji, ima neveliki knjižni fond i donekle pokriva potrebe učenika. Radi svakog radnog dana u terminima koji su istaknuti na vratima. Prošle školske godine nabavljen je odredjeni broj naslova školske lektire za devetogodišnju osnovnu školu (21 naslov,87 komada), što je još uvijek nedovoljno. Planiramo je da se, u skladu sa mogućnostima, knjižni fond obogati I ove godine.


6. Rukovođenje školom

Direktor rukovodi radom škole, a Školski odbor je organ upravljanja u školi koji je konstituisan 03.03.2011 godine i mandat mu traje četiri godine ( osim predstavnika roditelja-2 godine). Savjet roditelja svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje Školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole (nastavničko i odeljenska veće, stručni aktivi i razredni starješina).
Upravne, normativno - pravne i druge pravne poslove, kao i administrativne poslove obavlja sekretar škole.

7. Pripremanje i planiranje za obrazovno-vaspitni rad nastavnika

Nastavnici rade godišnje planove i programe rada, planiraju godišnje. Planovi se predaju direktoru škole najkasnije do 05. septembra tekuće godine. Planovi i programi su dostupni direktoru škole i pedagogu. Za dnevno planiranje koriste se sveske sa pisanim pripremama za redovne časove i ostale vannastavne aktivnosti.

2.Razredna nastava

Odjeljenje Razredni starješina Broj učenika
I1 Tvrdišić Slavica 18
I2 Marković Snežana 15
I G Veličković Danijel 10
II1 Mulić Senada 17
II,IIIG Martinović Alma 14
III1 Badžić Sabina 18
III2 Veličković Jelka 18
IV1 Rečević Dragana 18
IV2 Pilica Enesa 19
IVG Božović Danijela 11
V1 Grubović Vesna 25
V2 Šebek Vera 24

U V-om razredu je kombinovana razredna I predmetna nastava. Predmetni nastavnici predaju sledeće predmete: engleski jezik, tehniku, likovnu kulturu I muzičku kulturu ( V2).

3.Predmetna nastava

Odjeljenje Razredni starješina Broj učenika
VI1 Kojović Nebojša 19
VI2 Jovanović Ljubiša 17
VII1 Milorad Krgović 22
VIII1 Bibuljica Mujo 24
VIII2 Rakonjac Sladjana 24
IX1 Kuč Milena 22
IX2 Striković Armin 19

5.Vannastavne aktivnosti

Vannastavne aktivnosti učenika će se organizovati u skladu sa vremenskim i prostornim mogućnostima Škole. Odvijaće se kroz sekcije, koje će se formirati po želji učenika, a njima će rukovoditi nastavnici.
Kroz ove aktivnosti pripremiće se i realizovati javna djelatnost Škole u saradnji sa sredinom.
Cilj vannastavnih aktivnosti je da svakom učeniku omogući razvijanje posebnih interesovanja, da ispolje svoju kreativnost i da se dokažu na posebnim poljima nauke, sporta i kulture.
Uloga nastavnika u vannastavnim aktivnostima je veća u pripremi samih aktivnosti a manja u toku same realizacije gdje do izražaja dolazi sami učenik.
Kulturno-umjetničke aktivnosti će se organizovati po sekcijama
- Recitatorska
- Besjedništvo
- Dramska sekcija
- Horska sekcija
- Ritmička sekcija
- Ekološka sekcija

Sportske sekcije organizovaće rad po ekipama: košarka, rukomet, fudbal, odbojka .
Predmetne grupe formiraće se od učenika koji izraze želju bez obzira na trenutni uspjeh i to:
-Informatička sekcija
-Mladi geografi
-Šahovska sekcija

Sekcije za razrednu nastavu:

-Recitatorska,
-Literarna
-Muzičko-ritmička
-Dramska

Izborni predmet

Sport za sportiste VII1-22 - -
Zdravi stilovi života - VIII1-24, VIII2-24 -
Jezička radionica - - IX1-22,
IX2-19
6. Fakultativna nastava

Fakultativna nastava se organizuje u skladu sa interesovanjem učenika, prema odluci nastavničkog vijeća a na osnovu izjašnjavanja roditelja. Organizovana je fakultativna nastava: od I do III razreda - engleski jezik (po 2 časa sedmično), u VI razredu -ruski jezik , po 2 časa sedmično.
7. Dopunska nastava

Dopunska nastava je namijenjena učenicima koji povremeno zaostaju u radu, odnosno imaju teškoću u radu ili zaostaju u svladavanju programa zbog izostajanja ili sl.. Izvođenje ove nastave će se obavljati tokom cijele školske godine s učenicima od prvog do devetog razreda.
Osnovni cilj je omogućiti svladavanje nastavnih sadržaja.Organizovaće se u grupama, parovima ili individualno,
zavisno od potreba. Evidencija o radu vodiće se u Dnevniku - ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi.
8. Dodatna nastava

Dodatni rad organizovaće se za učenike koji postižu - ispoljavaju posebnu sklonost i interes iz onih nastavnih predmeta koji su predviđeni nastavnim programom. U fazi prepoznavanja učenika
biće obuhvaćen veći broj njih, a proces prepoznavanja izvršiće se:
- Na osnovu procjene predmetnih nastavnika (načinu rada, aktivnosti učenika ...);
- Zapažanja odeljenskih starješina;
- Mišljenja roditelja;
- Testiranja učenika u odjeljenju;
Grupe će biti organizovane prema razredima, a radiće se prema programu koji će praviti mentor uz pomoć pedagoga i psihologa kao i samih učenika.
Nastavnik može rad organizirati permanentno, po jedan čas sedmično, a može i kao tečaj u trajanju od nekoliko mjeseci.

dređene situacije i kako iz nje izaći)

 


3. Stručni aktivi

U Školi će raditi sledeći stručni aktivi:

1. Stručni aktiv društveno-jezičke grupe predmeta,
1.Ljubiša Jovanović
2.Milena Kuč
3.Armin Striković
4.Ajan Mucević
5.Nebojša Kojović
6.Zeliha Balić

2. Stručni aktiv prirodno-matematičke grupe predmeta:
1.Mujo Bibuljica
2.Stanimirka Đalović
3.Zejna Šabović
4.Dragan Rečević
5.Sakib Puzović
6.Slađana Rakonjac
7. Violeta Veličković

3. Stručni aktiv estetske grupe predmeta
1.Milorad Krgović
2.Darko Grebović
3.Almir Martinović

4. Stručni aktiv razredne nastave
1.Vesna Grubović
2.Slavica Tvrdišić
3.Snežana Marković
4.Verica Šebek
5.Enisa Pilica
6.Senada Mulić
7.Dragana Rečević
8.Ranitović Jelka.
9.Veličković Danijel
10.Božović Danijela
11.Sabina Badžić
12.Alma Martinović

Stručni aktivi su dužni da donesu Godišnji plan rada i da ga dostave Školi.Stručnim aktivima rukovodi predsjednik koga bira Aktiv.
Svoje mišljenje,predloge,zaključke, stručni aktivi upućuju direktoru, Nastavničkom vijeću, stručnom saradniku-pedagogu.Rad stručnih aktiva usmjerava direktor Škole.

 

Školski odbor

Školski odbor broji 5 članova i to :
3 predstavnika Ministarstva prosvjete i sporta:
- Raičević Rade, predsjednik ŠO
- Veličković Vuko
- Marić Miloš
1 predstavnik Nastavničkog vijeća:
- Marković Snežana
1 predstavnik Savjeta roditelja:
- Gredić Senada


•  Savjet roditelja

Savjet roditelja je poseban organ kojeg čine predstavnici roditelja učenika svakog odjeljenja u Matičnoj školi I odjeljenja u Područnoj ustanovi Gubavač.
U Školskoj 2011/12 godini Savjet čine:

1. Veličković Marija
2. Cvijović Saša
3. Šekularac Elvira
4. Zoronjić Edina
5. Omerović Enesa
6. Minić Daliborka
7. Kapetanović Mirela
8. Kojović Žarko
9. Balijagić Mujo
11.Gutić Milorad
10. Hašinović bisera
11. Bučan Šućro
12. Kovačević Adela
13. Gredić Senada
14. Perović Blagota
15. Dizdarević Fetija
16. Veličković Jasna

Predsjednik Savjeta roditelja je Gredić Senada.

 

3. Važni datumi koji će biti obilježeni u školi

U školi će i ove godine biti obilježeni datumi važni za nastanak i rad škole , društvene zajednice i šire. Ovi datumi biće obilježeni prikladnim svečanostima, programima, aktivnostima svih u školi.

- 8 mart – samo niži razredi
- Nova Godina (Ja imam talenat, karaoke) – samo viši razredi
- Dan dječjih prava 20 novembar – svi učenici
- Prijem prvaka u dječji savez- samo niži razredi
- Dan Planete Zemlje – svi
- Dan škole 15 maj – svi

13. PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA
Marketing škole usmjeren je na dva instumenta marketinga a to je proizvod I promocija. Proizvod naše škole je sama usluga obrazovanja i vaspitanja zahvaljujući kojoj iz naše škole izlaze generacije polumaturanata koji uspješno nastavljaju školovanje i postaju uzorni građani i stručnjaci u svom poslu. Na drugoj strain, u smislu promocije, želja nam je da našu školu promovišemo i predstavimo javnosti kao obrazovnu ustanovu sa tradicijom, ugledom I kvalitetom.
U cilju ostvarivanja kvalitetnog obrazovanja, odnosno stvaranja kvalitetnog proizvoda, a u skladu sa promjenama koje su projektovane u reformi vaspitno ¬obrazovnog sistema Crne Gore u našoj školi preduzećemo sve aktivnosti kako bi išli ukorak sa vremenom. Informatička pismenost, kvalitetno izučavanje stranih jezika, podizanje stručnih znanja, razvitak ekološke svijesti i kulture osnovne su strategije naše škole. Neke od mnogobrojnih aktivnosti u ovoj školskoj godini biće sledeće:
- stručno osposobljavanje nastavnika kroz aktivnosti planirane PRNŠ-om, kroz rad stručnih organa škole , razne seminare, korištenje stručne literature i individualno.
- stalna saradnja i zajedničke aktivnosti sa Ministarstvom prosvjete i sporta, roditeljima i Lokalnom zajednicom kako bi se obezbijedili još bolji uslovi za rad, nastavna sredstava i oprema.
- uključivanje učenika u aktivnosti kojima se povećava kvalitet nastave kroz razne projekte, sekcije, tribune na nivou škole i lokalnom nivou,
- blagovremena i ozbiljna priprema učenika za takmičenja i smotre,
- organizovanje dodatne, dopunske i pripremne nastave,
- organizovanje tribina, gostovanja poznatih stručnjaka, umjetnika I drugih ličnosti kako bi učenici stekli jasnu sliku o raznim problemima, pojavama, zanimanjima isl.
- saradnja sa drugim školama kroz druženja, sportska takmičenja, gostovanja,itd.
Promocija škole odvijaće se na sledeći način:
Izložbe likovnih i drugih radova učenika Škole tokom cijele školske godine postavljaće se u holovima Škole, na panoima i na mjestima koja su za tu svrhu predviđena, a prema planu rada sekcija.
Organizovaće se školske svečanosti povodom Dana škole, prijema prvaka, Dana žena itd. na kojima će učenici pokazati svoja umjeća i sposobnosti pred svojim roditeljima, vršnjacima , gostima i predstavnicima medija.
Škola će ostvarivati saradnju sa medijima kada se za to ukaže potreba tj. kada se pokaže kao svrsishodno da se društvena sredina i javnost obavijeste o značajnim zbivanjima u školi, inovacijama u radu i posebnim dostignućima. Naročito će biti medijski propraćeni uspjesi i osvojene nagrade učenika i nastavnika škole.
Preko web sajta škole javnost će biti blagovremeno obavještavana o svim važnijim zbivanjima u školi...
Za marketing škole odgovoran je, u prvom redu, direktor, ali i svi zaposleni kao i učenici škole.