KALENDAR ZA ŠKOLSKU 201213 GODINU

...

 

 

Na osnovu čalan 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Sl.list RCG" br.64/02, 31/05 i 49/07 i "Sl.list CG", br. 45/10 i45/11), ministar prosvjete i sporta donosi

 

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2012/13. GODINU

 

 

Član 1

Ovim školskim kalendarom (u daljem tekstu: Kalendar) propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2012/2013. godine.

Raspored organizovanja obrazovno-vaspitnog rada, iz stava 1 ovog člana, je prilog ovom Kalendaru i čini njegov sastavni dio.
 
 

Član 2


Nastavna godina počinje u ponedeljak, 3. septembra 2012. godine, a završava se u četvrtak, 13. juna 2013. godine. 

Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u ponedelajk, 20. maja 2013. godine.

 

 

Član 3


Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.


Prvi klasifikacioni period počinje u ponedelajk, 3. septembra, a završava se u srijedu, 31. oktobra 2012. godine.

Drugi klasifikacioni period počinje u četvrtak, 1. novembra, a završava se u petak, 28. decembra 2012. godine.

Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 28. januara, a završava se u petak, 29. marta 2013. godine.

Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 1. aprila, a završava se u četvrtak, 13. juna 2013. godine.

Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u ponedjeljak, 1. aprila,  a završava se u ponedeljak, 20. maja 2013. godine.

 

 

Član 4


Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici. Izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom.

 

 

Član 5


Zimski raspust počinje u ponedjeljak, 31. decembra 2012. godine, a završava se u nedjelju, 27. januara 2013. godine.

Ljetnji raspust počinje u petak, 14. juna 2013. godine, a završava se u nedelju, 1. septembra 2013. godine.

Ljetnji raspust za učenike stručnih škola počinje po završetku profesionalne prakse, u skladu sa zakonom.

 

 

Član 6


Ustanova može odstupiti od ovog Kalendara zbog okolnosti koje nijesu predviđene Kalendarom, s tim da je dužna da ostvari broj radnih dana utvrđen zakonom najkasnije do 20. maja 2013. godine za učenike završnog razreda, a za ostale učenike najkasnije do 13. juna 2013. godine.

 

 

Član 7


Ovaj Kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu  Crne Gore«.
Broj: 01-3263

Podgorica, 4. jul 2012. godine

                                                                                               


MINISTAR


Slavoljub STIJEPOVIĆ, s. r.

 

 

ŠKOLSKI KALENDAR

za školsku 2012/2013. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

 

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBAR, 2012.

 

OKTOBAR, 2012.

 

 

 

 

 

1

2

 

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

 

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

 

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

 

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

 

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBAR, 2012.

 

DECEMBAR, 2012.

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

 

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

 

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

 

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

 

 

31

 

 

 

 

 

 

JANUAR, 2013.

FEBRUAR, 2013.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

 

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

 

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

 

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

 

 

 

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MART, 2013.

 

APRIL, 2013.

 

 

 

 

1

2

3

 

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

 

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

 

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

 

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

 

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ, 2013.

 

JUN, 2013.

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

6

7

8

9

10

11

12

 

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

 

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

 

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30