Istorijat škole

Osnovna škola u Andrijevici osnovana je 1863. godine kao prva državna škola u Vasojevićima,a druga u Crnoj Gori.Prije nje postojale su manastirske,crkvene ili privatne škole.Nešto više podataka o Osnovnoj školi u Andrijevici do balkanskih ratova nađeno je u Državnom arhivu i Centralnoj biblioteci na Cetinju.Medjutim,nema sačuvanih podataka ni u ovim institucijama za period između dva svjetska rata.Za ovaj period registrovana su samo imena pojedinih prosvjetnih radnika,a po sjećanju pojedinih učitelja iz tog perioda.

Život i rad Osnovne škole u Andrijevici čvrsto je utkan u prosvjetni, kulturni i društveni razvoj kraja. Od svog osnivanja škola je imala teških trenutaka i velikih uzleta u svom vaspitno - obrazovnom radu.

    U periodu od 1882-1910. godine na ovim prostorima počinje sa radom još nekoliko privatniih škola. To je dalo izvanredne rezultate na polju  prosvijećenosti pa prema popisu stanovništva iz 1909.godine, srazmjerno broju stanovnika, Andrijevica je druga varoš prema broju pismenih u Crnoj Gori, odmah poslije Cetinja.

    Razvitak škole u poslijeratnom periodu kretao se uzlaznom linijom. Uporedo sa četvororazrednom osnovnom školom osnovana je u jesen 1945. godine prvi put u Andrijevici Niža realna gimnazija. Osnovna četvororazredna škola i Niža realna gimnazija egzistiraju kao vaspitno-obrazovne institucije odvojeno sve do početka 1950/51. godine, kada je 6.septembra 1950. godine na sjednici Nastavničkog savjeta saopšteno da je Ministarstvo prosvjete NP Crne Gore, br. 1392 od 17. avgusta 1950. godine donijelo akt po kojem je  Niža realna gimnazija pretvorena u osmogodisnju školu (osmoljetku) spajanjem sa četvororazrednom osnovnom školom.

    Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 10. marta 1950. godine donijeta je odluka po prijedlogu Opštinske skupštine Andrijevica da  Osnovna osmogodišnja škola nosi ime istaknutog revolucionara i prvoborca ovog kraja Baja Jojića, studenta agronomije. Jula 1962. godine Narodni odbor Opštine Ivangrad donio  je odluku o formiranju centralnih (sabirnih) škola na području opštine. Prema ovoj odluci  u sastav Osnovne škole ,,Bajo Jojić" u Andrijevici  ulaze kao njena područna odjeljenja sljedeće škole: Ulotina, Gornje Luge, Seoce, Gnjili Potok, Kralje, Slatina, Zabrđe i Gračanica. Naknadnom odlukom Opštinske skupštine Ivangrad Osnovnoj školi ,,Bajo Jojić" pripojena je četvororazredna osnovna škola u Trešnjevu 1. septembra 1966. godine i Dječji vrtić u Andrijevici, koji je do tada bio samostalna predškolska ustanova.

  Ponovnim konstituisanjem andrijevičke opštine 1991. godine, područna odjeljenja iz sela Trepča i Rijeka Marsenića pripojena su Osnovnoj školi ,,Bajo Jojić". Tako,danas ova škola ima najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori. Ovo je interesantno istaći i iz razloga što su neka od tih područnih odjeljenja starija i od same andrijevičke škole.

   Škola u područnom odjeljenju u Kraljima počela je sa radom 1857. godine u kući Velimirovića sa učiteljem Petrom Vulićem koji je imao završenu Bogoslovsko - učiteljsku školu. Ove školske godine u osnovnoj školi u Kraljima ima 13 učenika, koji pohađaju nastavu u dva kombinovana odjeljenja.

Podrucno odjeljenje Kralje

   U područnom odjeljenju u Gračanici  škola je osnovana 1876. godine (Polimska škola). U ovom područnom odjeljenju nastavu pohađa 6 učenika u kombinovanom odjeljenju.

Podrucno odjeljenje Gracanica

    Sljedeća po godini osnivanja je škola u područnom odjeljenju u Trepči, rodnom selu Mihaila Lalića‚ škola je počela sa radom 1891.godine. I ova škola, kao i škola u Gračanici, dug vremenski period radile su kao šestorazredne škole. Ove školske godine nastavu pohađa 13 učenika raspoređenih u dva  kombinovana odjeljenja.

Podrucno odjeljenje Trepca

 

  Godine  1896. u područnom odjeljenju Rijeka Marsenića počela je da radi osnovna škola. Školske 2012/13. upisano je 12 učenika u dva kombinovana odjeljenja.

Podrucno odjeljenje Rijeka Marsenica

 

  Škola u područnom odjeljenju u Slatini počela je sa radom 1913. godine. U njoj ove školske godine nastavu pohađa 13 učenika raspoređenih u dva kombinovana odjeljenja.

Podrucno odjeljenje Slatina

 

  U područnom odjeljenju Zabrđe, škola je počela sa radom 1922. godine. Ove školske godine nastavu prate dva kombinovna odjeljenja koja ukupno imaju 12 učenika.

Podrucno odjeljenje Zabrdje

 

  Škola u područnom odjeljenju Seoce počela je sa radom 1929. godine. Ove školske godine školu pohadja 20 učenika razmještenih u dva  kombinovana odjeljenja.

Podrucno odjeljenje Slatina

 

   U područnom odjeljenju Gnjili Potok škola je počela sa radom 1944. godine. Ovo područno odjeljenje već nekoliko godina ima najmanji broj ucenika. Ove školske godine ima 3 ucenika u jednom kombinovanom odjeljenju.

Podrucno odjeljenje Gnjili Potok

 

   Ulotina - Gornje Luge su područno odjeljenje u kojem je škola počela sa radom 1954. godine. U njoj ove školske godine ima 6 učenika u jednom kombinovanom odjeljenju.

Podrucno odjeljenje Ulotina-Gornje Luge

 

   Područno odjeljenje u Trešnjevu svoju školsku zgradu ima od 1960. godine, od kada je i počela sa radom škola u ovom selu. Ove školske godine u ovom područnom odjeljenju upisana su dva kombinovana odjeljenja u kojima nastavu pohađa 19 učenika.

Podrucno odjeljenje Tresnjevo

 

  Prolazeći kroz mnoge objektivne teškoće naša škola je postizala zapažene rezultate i razvila se u jednu od boljih i organizovanijih škola. Po organizovanosti pedagoškog rada,  kvalitetu vaspitno - obrazovnog procesa, širokoj otvorenosti prema sredini i društvenoj zajednici uvrstila se u red najboljih u Republici. Škola je nastavila sa uspješnim radom i bila uvijek među onima koje su inicirale i prihvatale sve izazove sa ciljem što efikasnijeg vaspitno - obrazovnog sistema. Jedna je od prvih koja se uključila u savladavanju metoda aktivne nastave, skoro svi nastavnici prošli su seminare i osposobljeni za ovu metodu rada. Treba pomenuti i seminar o Inkluzivnom obrazovanju, studijska putovanja (posjeta članova tima za obuku pisanja  projekata Školama u Užicu i Mačkatu, posjeta direktora Njemačkoj u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj) itd. Škola je uključena u niz projekata (Projekat o miru i toleranciji, Prevencija narkomanije, Građanin, Održivi razvoj škole u lokalnoj zajednici, Projekat o profesionalnoj orijentaciji učenika, Projekat o obrazovanju za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu).Takođe, veliku pažnju poklanjamo i radu Dječjeg vritća koji radi u sastvu naše škole kao posebna oranizaciona jedinica, i po tome smo jedinstveni u Državi.

  U školi radi niz sekcija od kojih posebno treba istaći folklornu, dramsku, recitatorsku, literarnu i novinarsku, koje su nosioci svih aktivnosti ne samo u školi, već i u široj drustvenoj zajednici.

   Takodje, treba istaći veoma aktivno učesće Dječjeg saveza i njegovu ulogu organizatorstva u niz manifestacija od kojih svakako ističemo ,,Dječju nedjelju" koja se veoma uspješno realizuje već nekoliko godina. U školi je formiran Djački parlament. U školi su konstituisani i kontinuirano rade svi organi predviđeni Zakonom.

  Kako Andrijevica nema Internet centra, to smo otvorili vrata naše informatičke učionice i za nezaposlena lica organizovali nekoliko kurseva za rad na računarima.

  Pored kabineta za informatiku škola posjeduje još šest kabineta (za fiziku, hemiju, biologiju, likovno, geografiju i muzičko), a nažalost kabinet za muzičko i hemiju su u dosta lošem stanju i kao kabinet geografije i fizike -  zbog nedostatka prostora koriste se i kao učionice. Škola raspolaže sa 11 klasičnih učionica, fiskulturnom salom sa pratećim prostorijama, zubnom ambulantom, kuhinjom sa trpezarijom, prostorijama za polaznike vrtića, čajnom kuhinjom, kancelarijom za Upravu škole, stručnog saradnika i sekretarijat škole.

 Škola posjeduje solidne prostorije za biblioteku koja ima oko 17 700 knjiga. Takođe, opšta opremljenost škole nastavnim sredstvima je na visokom nivou.

  Radni kolektiv Osnovne skole ,, Bajo Jojić"  broji 76 radnika od kojih je:  48 nastavnika, 1 direktor, 1 pomoćnik direktora, 2 stručna saradnia, 2 radnika u administraciji, 17 radnika na održavanju čistoće (10 na 1/2 radnog vremena za rad u područnim odjeljenjima), 1 radnica u kuhinji, 2 domara, 1 ložač i 1 portir.

  U klasifikacionu strukturu radnika ubrajaju se svi zaposleni. Može se reci da je ona vrlo povoljna. U strukturi nastavnog osoblja preovladava viša stručna sprema, potom visoka i srednja.

   Velika angažovanost nastavnika rezultirala je veoma dobrim uspjehom učenika kako u poslednjih nekoliko godina, tako i prošle 2011/12. skolske godine. Od ukupno upisanih 447 učenika , razred je završilo 373 učenika; 5 učenika je upućeno na popravne ispite,  2 učenika su ponovila razred, a 1 učenik je neocijenjen Svi učenici su sa pozitivnim uspjehom završili popravne ispite. Procenat prolaznosti na nivou škole poslije popravnih ispita je 99,21%, a srednja ocjena 4,04. 6 učenika 9.-tog razreda su nosioci diplome LUČA, a za đaka generacije proglašena je Aleksandra Marjanović. Ovakav uspjeh se postiže  zahvaljujući predanom zalaganju i stručnom radu svih nastavnika i radnika koji rade u ovoj školi, marljivim radom učenika, brigom đackih roditelja i dobrom saradnjom škole sa stručnim, društvenim i drugim institucijama.

  Čini se da su prije oko 50 godina izgovorene riječi prof. dr Radula Sekulića ,,...ova skola je na dobrom putu da postane reformisana..." ,aktuelne jer je Osnovna škola ,,Bajo Jojić" jedna od dvadeset škola grupe ,,A" u Crnoj Gori u kojoj je počela primjena devetogodišnjeg obrazovanja.

  Kvalitet rada škole potvrđen je velikim brojem nagrada i priznanja od kojih svakako ističemo najvece opštinsko priznanje ,,17-to julsku nagradu" i Državnu nagradu iz oblasti obrazovanja za 2004. godinu - nagradu ,, Oktoih". 

  Na osnovu svega da se zaključiti da je Osnovna škola ,,Bajo Jojić" u ovim fazama razvoja imala potreban renome i afirmaciju u društvu i sredini u kojoj je obrazovala i vaspitavala mlade generacije. Pritom, ove godine slavi 150 godina svog postojanja.